Eduard Bartl - vyuka

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Identifikace objektů v reálném čase metodou SURF  |  Lukáš Mitvalský
  Cílem bakalářské práce je implementovat algoritmus SURF (Speeded Up Robust Features) a využít jej k vytvoření aplikace identifikující objekty v reálném čase za použití webové kamery, případně uloženého videa. Implementace algoritmu musí být součástí samostatné dynamické knihovny tak, aby byla použitelná i v jiných aplikacích.
 • Kryptografické hashovací funkce  |  Jakub Korčák
  Úkolem diplomanta je nastudovat problematiku hashovacích funkcí využívaných v kryptografii včetně metod jejich prolamování. Vybrané hashovací funkce naprogramuje.
 • Vykreslování spojovacích pravoúhlých čar mezi objekty schématu (spolupráce s GMC Software)
  Při kreslení různých typů schémat je třeba řešit problém automatického vykreslování spojovacích čar mezi objekty. Diplomant nastuduje (případně navrhne) metody automatického vykreslování pravoúhlých spojovacích čar, které se nebudou vzájemně křížit ani nebudou kolidovat s objekty. Při výběru a návrhu metod musí diplomant brát ohled na optimalizaci výpočetního výkonu. Diplomant dále naprogramuje aplikaci, která bude popsané principy využívat.
 • Obrazová analýza biologických vzorků
  Student naprogramuje aplikaci, která bude zpracovávat snímek detekčního papírku. Snímek bude získán mobilním zařízením. Výsledkem zpracování bude zjištění přítomnosti daných látek ve zkoumaném vzorku.
 • Výpočet minimální ceny za přepravu po železniční infrastruktuře více vlastníků (spolupráce s OLTIS Group a.s.)  |  Zdeněk Roháč
  Každý vlastník železniční infrastruktury vyhlašuje vzorec pro výpočet ceny za použití dopravní cesty. Vzorce různých vlastníků mají různé parametry. Cílem výpočtu je nalézt takovou přepravní trasu po železniční síti, která bude mít minimální cenu za použití dopravní cesty. Diplomant vypracuje: výpočet ceny za dopravní cestu pro několik vlastníků, definici společné parametrické věty pro výpočet ceny libovolného vlastníka, algoritmus v C#/.Net pro vyhledání minimální trasy v grafu s tím, že ohodnocení hrany je dáno cenou za použití úseku podle vzorce daného vlastníka. Součástí podkladů je graf železniční sítě. Každá hrana grafu obsahuje informace nutné pro výpočet ceny (délka hrany a druhu trakce).
 • Optimalizace rozmístění kontejnerů na vozy (spolupráce s OLTIS Group a.s.)  |  Tomáš Jakubec
  Cílem práce je vytvořit algoritmus, který optimalizuje nakládku kontejnerů na železniční vozy. Výstupem algoritmu je soupis/objednávka vozů k přistavení pro naložení požadovaného počtu kontejnerů. Kontejnery mohou být různých velikostí. Pro výpočet jsou definovány řady vozů, přičemž pro každou řadu jsou dány všechny kombinace různých velikostí kontejnerů, které lze na vůz dané řady naložit. Diplomant vypracuje definici datového modelu a sestaví proceduru výpočtu v jazyce C#/.NET.
 • Webový klient IS NEWSPED (spolupráce s OLTIS Group a.s.)  |  Jiří Škoda
  Cílem práce je analýza, návrh a vlastní implementace webového klienta IS NEWSPED (aplikace desktop, systém je řešený tříúrovňovou architekturou). Diplomant při zpracování prokáže schopnost analytického myšlení, návrhu v UML a programování v ASP.NET MVC (C#). Diplomová práce bude obsahovat následující části: 1. Analýza aktuálního stavu a obecný popis možného řešení na straně IS NEWSPED a webového klienta. 2. Návrh webového klienta a rozhraní na straně IS NEWSPED. Návrh bude provedený primárně prostřednictvím UML diagramů. 3. Programování webového klienta IS NEWSPED v architektuře ASP.NET MVC (C#).
 • Konverze HTML do PDF a “Microsoft Office XML” (spolupráce s OLTIS Group a.s.)  |  Ondřej Kábrt
  Cílem práce je řešení poměrně rozšířeného požadavku uživatelů informačních systémů na možnost práce s webovými prezentacemi v různých formátech a nástrojích, v tomto případě tedy PDF a ve formátu kompatibilním s MS Excelem. Jelikož každý formát má svá omezení, diplomant nejprve stanoví základní sadu HTML tagů, stylů a omezení, pomocí kterých lze vytvořit webovou prezentaci (typicky např. sestavu - tabulky čísel a textových hodnot, zápatí, záhlaví atd.) a zároveň je takový HTML kód konvertovatelný do PDF a Microsoft Office XML. Pro tuto sadu poté vyvine konverzní aplikaci, která vygeneruje z HTML kódu graficky identické dokumenty.
 • Reporting na webu, export do PDF a MS Office (spolupráce s OLTIS Group a.s.)  |  Ondřej Nemrava
  Cílem práce je vzorová webová aplikace, která umožňuje zobrazit a exportovat zadavatelem popsanou sestavu. Student předvede ucelený postup tvorby sestavy od vizuálního návrhu vzhledu sestavy s daty z dodaného SQL serveru až po zobrazení sestavy s možnostmi exportu dat sestavy. Aplikace umí zúžit výstup pomocí obvyklých vizuálních prvků (datum, čas od – do, výběr z nabídky, atd.). Podmínkou jsou komponenty MS Visual Studia, popř. volně dostupné komponenty a běžné vývojové prostředí (např. MS VS2012). Systém bude schopen pracovat se všemi typickými prvky sestavy (formátované záhlaví, zápatí, tabulka hodnot, atd.). Aplikace umožní export sestavy do MS Office, čímž se rozumí formát, který MS Excel a MS Word dokáží korektně načíst.
 • Sestavení rozkazu k jízdě vlaků přes více úseků železniční tratě (spolupráce s OLTIS Group a.s.)  |  Tomáš Ježek
  Cílem práce je vypracovat modul pro sestavu všeobecného rozkazu k jízdě vlaku, jedoucího přes delší úsek železniční tratě, sestávající z více tzv. dispozičních úseků. Modul bude součástí systému Centrálních rozkazů pro zpravování vlaků. Sestava celkového rozkazu se bude skládat ze sestav vypracovaných klienty systému Centrálních rozkazů, kteří pracují nad jednotlivými vlastními dispozičními úseky. Celková sestava se bude skládat na klientovi prvního úseku trasy vlaku. Klient prvního úseku trasy vlaku posílá výzvu k sestavení dílčích rozkazů klientům, kteří pracují nad následujícími úseky v trase vlaku. Je třeba vypracovat agendu posílání a evidence stavu odeslaných a přijatých výzev jednotlivých klientů. Diplomant vypracuje: datový model modulu systému, algoritmus vypracování celkové sestavy rozkazu, administraci odesílaných a přijatých výzev k sestavení dílčích rozkazů. Databáze pro modul bude Oracle, programovací jazyk C#/.Net.
 • Shadery v GLSL  |  Martina Kukulová
  Bakalářská práce se zabývá shadery napsanými v OpenGL Shading Language (GLSL). Práce se podrobně zaměří na popis integrace GLSL objektů v rámci OpenGL a zapojení shaderů v různých fázích zobrazovacího procesu (geometry, vertex, fragment). Součástí bude také návrh a implementace shaderů realizujících různé typy transformací, vizuální efekty nad texturami, dynamické textury apod. Vytvořené shadery budou integrovány do grafické automatizace služby StreamCircle (streamcircle.com).
 • Korekce složek barevných prostorů s využitím trojrozměrné interpolace (spolupráce s GMC Software)
  Diplomant nejprve popíše možnosti, jak neekvidistantní data převést na ekvidistantní. Dále se bude zabývat trojrozměrnými interpolační algoritmy (se zaměřením se na trikubickou interpolaci). Vytvoří koncept pro normalizaci vstupních dat a dále implementuje vybrané interpolační algoritmy v .NET nebo v Kotlin. Na testovacích datech diplomant ověří normalizaci a výpočet libovolného bodu v barevném prostoru.
 • Barevné prostory pro určování harmonických barev (spolupráce s GMC Software)
  Diplomant se seznámí s jednotlivými barevnými prostory a jejich využitím pro subtraktivní a aditivní míchání barev. Dále se seznámí s technikami určování harmonických tónů v prostředí práce s malbou a v digitálním světě. Popíše, jakým způsobem lze určovat harmonické barvy a jaké barevné prostory se k tomu využívají. Diplomant bude dále studovat reálný dopad na aplikaci schémat, například na webové stránky a zmíní služby, které vývojářům pomáhají optimalizovat paletu barev při jejich tvorbě.

Diplomové

 • Modeling of properties of chemical compounds based on graphical representation of molecular structure and deep learning algorithms
  Práce bude vznikat v součinnosti s Ústavem molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace budou sděleny na osobní schůzce.
 • Automatické ověřování podpisů  |  Lukáš Oščádal
  Práce se zabývá problémem ověřování podpisu na základě pouze jednoho dostupného podpisového vzoru. Řešení je založeno na konstrukci kostry podpisu, která je schopna detekovat změny tvaru. K vyhodnocení shody jsou použita fuzzy inferenční pravidla.
 • Transformace barevných prostorů pomocí neuronových sítí (spolupráce s GMC Software)
  Diplomant se nejprve seznámí s problematikou transformace barevných prostorů (RGB, CMY, CMYK, HSV, HSB, CIE XYZ, Lab a dalších). Dále popíše neuronové sítě použitelné k těmto transformacím. Následně implementuje vybrané neuronové sítě v .NET nebo v Kotlin a provede jejich test na konkrétních transformacích.