Eduard Bartl - vyuka

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. Výuka


Předměty

 • KMI/AZO Analýza a zpracování obrazu

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Kryptografické hashovací funkce
  Jakub Korčák  |  Určeno pro obory: Všechny
  Úkolem diplomanta je nastudovat problematiku hashovacích funkcí využívaných v kryptografii včetně metod jejich prolamování. Vybrané hashovací funkce naprogramuje.
 • Obrazová analýza biologických vzorků
  Peter Pálka  |  Určeno pro obory: Všechny
  Student naprogramuje aplikaci, která bude zpracovávat snímek detekčního papírku. Snímek bude získán mobilním zařízením. Výsledkem zpracování bude zjištění přítomnosti daných látek ve zkoumaném vzorku.
 • Webový klient IS NEWSPED (spolupráce s OLTIS Group a.s.)
  Jiří Škoda  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je analýza, návrh a vlastní implementace webového klienta IS NEWSPED (aplikace desktop, systém je řešený tříúrovňovou architekturou). Diplomant při zpracování prokáže schopnost analytického myšlení, návrhu v UML a programování v ASP.NET MVC (C#). Diplomová práce bude obsahovat následující části: 1. Analýza aktuálního stavu a obecný popis možného řešení na straně IS NEWSPED a webového klienta. 2. Návrh webového klienta a rozhraní na straně IS NEWSPED. Návrh bude provedený primárně prostřednictvím UML diagramů. 3. Programování webového klienta IS NEWSPED v architektuře ASP.NET MVC (C#).
 • Konverze HTML do PDF a “Microsoft Office XML” (spolupráce s OLTIS Group a.s.)
  Ondřej Kábrt  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je řešení poměrně rozšířeného požadavku uživatelů informačních systémů na možnost práce s webovými prezentacemi v různých formátech a nástrojích, v tomto případě tedy PDF a ve formátu kompatibilním s MS Excelem. Jelikož každý formát má svá omezení, diplomant nejprve stanoví základní sadu HTML tagů, stylů a omezení, pomocí kterých lze vytvořit webovou prezentaci (typicky např. sestavu - tabulky čísel a textových hodnot, zápatí, záhlaví atd.) a zároveň je takový HTML kód konvertovatelný do PDF a Microsoft Office XML. Pro tuto sadu poté vyvine konverzní aplikaci, která vygeneruje z HTML kódu graficky identické dokumenty.
 • Korekce složek barevných prostorů s využitím trojrozměrné interpolace (spolupráce s Quadient s.r.o.)
  Jiří Palacký  |  Určeno pro obory: Všechny
  Diplomant nejprve popíše možnosti, jak neekvidistantní data převést na ekvidistantní. Dále se bude zabývat trojrozměrnými interpolační algoritmy (se zaměřením se na trikubickou interpolaci). Vytvoří koncept pro normalizaci vstupních dat a dále implementuje vybrané interpolační algoritmy v .NET nebo v Kotlin. Na testovacích datech diplomant ověří normalizaci a výpočet libovolného bodu v barevném prostoru.
 • Analýza a implementace filtru pro GNOME Photos
  Michaela Siekelová  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem je analyzovat filtr pro aplikaci GNOME Photos a vytvořit jeho implementaci.
 • GUI rozhraní pro počítačové hry
  Patrik Kraif  |  Určeno pro obory: Všechny
  Diplomant nastuduje problematiku uživatelských rozhraní a zaměří se na použitelnost v počítačových hrách. Na základě těchto informací vybuduje čisté multiplatformní API, které bude obsahovat zejména funkcionalitu okenního manažeru - umístění oken a widgetů, efekty s okny, optimalizace vykreslování, zachytávání vstupu z klávesnice a myši. Funkcionalita okenního manažeru nesmí překážet požadavkům her. Dále implementuje základní prvky GUI tj. kurzor, vykreslovací plochu a naváže pokročilejšími widgety. Jmenovitě bude implementováno tlačítko, checkbox, radiobutton, ikona, statický text, vstupní widget pro text, scrollbar a další dle úvahy studenta. Student dále implementuje systém zasílání zpráv widgetům a jejich ošetření. Vzhled i rozmístění grafických prvků bude editovatelné pomocí textového formátu, který si student sám zvolí. Funkčnost svého API student předvede na jednoduché hře. Vybudované API přehledně a dokonale zdokumentuje.

Diplomové

 • Automatické ověřování podpisů
  Lukáš Oščádal |  Určeno pro obory: Všechny
  Práce se zabývá problémem ověřování podpisu na základě pouze jednoho dostupného podpisového vzoru. Řešení je založeno na konstrukci kostry podpisu, která je schopna detekovat změny tvaru. K vyhodnocení shody jsou použita fuzzy inferenční pravidla.
 • Transformace obrazových dat pomocí neuronových sítí (spolupráce s Quadient s.r.o.)
  Pavel Kryl |  Určeno pro obory: Všechny
  Diplomant se seznámí s problematikou transformačních algoritmů měnících jednotlivé složky barevných prostorů. Popíše neuronové sítě použitelné pro obrazové transformace. Dále nalezne optimální barevný prostor a navrhne vhodnou neuronovou síť, kterou naprogramuje s využitím některé open-source implementace v .NET (Kotlin). Na závěr provede testy na konkrétních obrazových datech.
 • Použití metod strojového učení na automatickou segmentaci mikroskopických snímků
  Jan Nováček |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vyzkoušet použití neuronových sítí, případně jiných metod machine learning na automatickou segmentaci mikroskopických snímků, které zachycují jádra živých buněk. Jádra jsou obarvena fluorescenční látkou, ale globální prahování nelze použít kvůli nerovnoměrné intensitě fluorescence a kvůli tendenci buněk vytvářet shluky.
 • Optimalizace vlastností chemických sloučenin a průzkum chemického prostoru (spolupráce s LF UP)
  Dávid Švec |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem je vytvořit automatický systém založený na předpovědi kvantitativních vztahů mezi chemickými strukturami a biologickou aktivitou pomocí QSAR modelu.
 • Metody strojového učení pro zpracování ekologických dat: rozpoznávání a klasifikace fotografií čolka velkého
  Radomír Nádvorník |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je navrhnout vhodný algoritmus na rozpoznávání charakteristických rysů čolka velkého z fotografií pořízených při jeho odchytu. Tyto charakteristiky budou využity při hledání stejných jedinců na různých fotografiích. Výsledná aplikace bude sloužit k určování odhadu velikosti populace pomocí metody zpětného odchytu.