Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Rigorózní řízení


Katedra informatiky zabezpečuje uskutečňování rigorózního řízení ve studijním oboru Informatika. Po úspešném absolvování rigorózního řízení uchazeč získá akademický titul „doktor přírodních věd“ (RNDr.).

Rigorózní řízení se řídí normou Řád rigorózního řízení UP v Olomouci.

Informace k rigoróznímu řízení

Informace (přihlášení, průběh, zpracování rigorózní práce, státní rigorózní zkouška) lze najít na stránkách přírodovědecké fakulty k rigoróznímu řízení.

Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky oboru informatika

  • prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. (předseda)
  • prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
  • doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
  • doc. Ing. Lenka Motyčková, CSc.
  • doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

Pozn.: Složení komise bylo schváleno Vědeckou radou PřF UP v Olomouci na jejím zasedání 12. 3. 2008.

Požadavky k ústní části státní rigorózní zkoušky v oboru informatika

Ústní zkouška se koná formou rozpravy s uchazečem o tématech, která jsou dána okruhy otázek pro státní závěrečnou zkoušku magisterského studijního programu Informatika, a to zeména o těch tématech, která přímo souvisí s tématem rigorózní práce.

Požadavky na rigorózní práci v oboru informatika

Práce musí obsahovat nové poznatky, teoretické nebo aplikační. Výsledky obsažené v práci nebo jejich část musí být před obhajobou práce publikovány nebo přijaty k publikaci na odborném recenzovaném fóru (mezinárodní nebo i národní časopis nebo sborník konference). Případnou výjimku z tohoto požadavku musí schválit zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku.


Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 09.02.2017, 13:50:11