Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Rigorózní řízení


Katedra informatiky zabezpečuje uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu Informatika. Po úspěšném absolvování rigorózního řízení uchazeč získá akademický titul „doktor přírodních věd“ (RNDr.).

Informace k rigoróznímu řízení

Informace (přihlášení, průběh, zpracování rigorózní práce, státní rigorózní zkouška) lze najít na stránkách přírodovědecké fakulty k rigoróznímu řízení.

Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky programu informatika

  • prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. – předseda
  • prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
  • prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
  • doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
  • doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
  • doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

Platnost od 18. 4. 2018 do 31. 1. 2022.

Požadavky k ústní části státní rigorózní zkoušky v programu informatika

Ústní zkouška se koná formou rozpravy s uchazečem o tématech, která jsou dána okruhy otázek pro státní závěrečnou zkoušku magisterského studijního programu Informatika, a to zejména o těch tématech, která přímo souvisí s tématem rigorózní práce.

Požadavky na rigorózní práci v programu informatika

Práce musí obsahovat nové poznatky, teoretické nebo aplikační. Výsledky obsažené v práci nebo jejich část musí být před obhajobou práce publikovány nebo přijaty k publikaci na odborném recenzovaném fóru (mezinárodní nebo i národní časopis nebo sborník konference). Případnou výjimku z tohoto požadavku musí schválit zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku.


Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 01.11.2018, 23:50:07