Lenka Carr-Motyčková - vyuka

doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Analýza silniční sítě.  |  Ondřej Tom, Ondřej Pauswang
  Vstupem jsou - databáze, která je plněna daty s událostmi na silniční síti (typicky dopravní uzavírky, nehody, mimořádné události, informace o sjízdnosti, nepříznivém počasí apod.). - prostorová data silniční sítě - jsou data ve formátu shapefile. Vytvořte algoritmus pro nalezení optimální trasy podle vzdálenosti nebo času. V grafu silniční sítě nalezte komponenty s určitým stupněm souvislosti. Nalezněte hrany, které nelze nahradit, protože spojují componenty grafu. Vyhledejte záložní cesty pro případ uzavírek.
 • Webové rozhraní pro zobrazování senzorových dat  |  Martin Chytka
  V Olomouci bude vytvořená experimentální senzorová síť, pomocí které se bude sledovat kvalita ovzduší. Cílem práce je navrhnout a implementovat rozhraní, kterým se budou zobrazovat naměřená data, tak aby to vyhovovalo požadavkům odborníků na zkoumání znečištění životního prostředí.
 • Sběr dat v senzorové síti  |  Šimon Tomek
  Práce se skládá ze dvou částí: - prvotní zprovoznění senzorové sítě - zajištění snímání dat ze senzorů, komunikace mezi sousedními uzly a transport dat do centrálního uzlu. Tuto část je možné si usnadnit pomocí generátoru zdrojových kódů pro zakoupené uzly (http://www.libelium.com/development/waspmote/code_generator). - druhá etapa až do obhajoby BP bude zaměřena na energetickou optimalizaci funkce senzorové sítě. V podstatě uzly této sítě po většinu času spí a probouzejí je jen kvůli snímání dat, vysílání a přijímání dat atd. Dále je možné měnit vysílací energii uzlu. Pomocí promyšleného nastavení těchto parametrů je možné ušetřit energii v bateriích. HW na kterém budete pracovat je http://www.libelium.com/development/plug-sense/ .
 • Modely topologií počítačových sítí I  |  Vlastimil Müller
  1. Prostudovat příklady topologií skutečných pevných sítí (power law). 2. Vytvořit generátor grafů, který modeluje typické příklady z praxe. 3. Doplnit generátor vhodným uživatelským rozhraním
 • Databáze pro ukládání dat naměřených v senzorové síti  |  Dominik Zaoral
  Navrhněte databázi pro ukládání meteorologických dat získaných měřením v senzorové síti. Uzly senzorové sítě zasílají naměřená data na bránu, kde je prozatímní úložiště. Databáze bude pracovat na serveru a bude minimálně jednou denně synchronizovaná s databází na bráně. Vytvořená databáze bude sloužit jako záloha všech dat ukládaných na bráně a bude doplněna funkcí převodu dat do CSV aplikace. Computer Networking, James F. Kurose, Keith W. Ross 1. Navrhněte databázi pro ukládání meteorologických dat získaných měřením v senzorové síti. Uzly senzorové sítě zasílají naměřená data na bránu, kde je prozatímní úložiště. Databáze bude pracovat na serveru a bude minimálně jednou denně synchronizovaná s databází na bráně. Vytvořená databáze bude sloužit jako záloha všech dat ukládaných na bráně a bude doplněna funkcí převodu dat do CSV aplikace. Computer Networking, James F. Kurose, Keith W. Ross 1. Navrhněte databázi pro ukládání meteorologických dat získaných měřením v senzorové síti. Uzly senzorové sítě zasílají naměřená data na bránu, kde je prozatímní úložiště. Databáze bude pracovat na serveru a bude minimálně jednou denně synchronizovaná s databází na bráně. Vytvořená databáze bude sloužit jako záloha všech dat ukládaných na bráně a bude doplněna funkcí převodu dat do CSV aplikace.
 • Simulace protokolu CAN  |  Zdeněk Ficner
  Uvažujte aplikaci protokolu CAN v automobilech. Vytvořte reálnou topologii řídících jednotek a snímačů v automobilech. Simulujte přenos dat mezi těmito jednotkami.
 • Řízení topologie senzorových sítí  |  Adam Fišer
  1. Vytvořte libovolnou topologii senzorové sítě 2. Aplikujte algoritmy SPAN, XTC a ASCENT pro vytvoření optimální topologie uzlů. 3. Funkci algoritmů demonstrujte ve vhodném GUI Wagner, Wattenhofer, Alogorithms for sensor and Ad Hoc networks Stefano Basagni, Marco Conti, Silvia Giordano and Ivan Stojmenovic. (2004). Mobile Ad Hoc Networking. Wiley-IEEE Press Tel, G. (2001). Introduction to Distributed Algorithms.. Cambridge University Press.

Diplomové

 • Výukový simulátor distribuovaných algoritmů  |  Petr Hrbek
  Prostudujte simulátor DAJ, který je v současnosti používaný Vytvořte simulátor, který bude podporovat synchronní i asynchronní prostředí. Doplňte jej grafickým rozhraním. Implementujte vzorové úlohy.