Přijímací řízení v roce 2022 (pro akademický rok 2022/2023)

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty UP. Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky. E-přihláška bude otevřena 1. listopadu 2021. Pro bakalářské a navazující magisterské programy je možné přihlášky podávat nejpozději do 15. března 2022, pro doktorské programy až do 30. dubna 2022.

Přijímací zkoušky se budou konat v prostorách PřF UP v Olomouci. Cílem přijímacích zkoušek je ověřit zájem uchazeče o studium informatiky a jeho předpoklady pro studium.

Bakalářský studijní program Informatika

Přijímací zkouška z matematiky (písemná). Ukázka přijímací zkoušky pro studijní program Informatika.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky:

  1. možnost: průměr z matematiky ≦ 2,00
  2. možnost: národní srovnávací zkouška (test obecných studijních předpokladů nebo matematika; aspoň 65 percentil) nebo jiná obecně uznávaná zkouška z matematiky (např. Matematika+)
  3. možnost: úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky
  4. možnost: úspěšný řešitel krajského kola olympiády v matematice (včetně kat. P) nebo fyzice

Bakalářský studijní program Informační technologie

Prezenční forma studia:

Přijímací zkouška z matematiky (písemná). Ukázka přijímací zkoušky pro studijní program Informační technologie.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky:

  1. možnost: průměr z matematiky ≦ 2,00
  2. možnost: národní srovnávací zkouška (test obecných studijních předpokladů nebo matematika; aspoň 65 percentil) nebo jiná obecně uznávaná zkouška z matematiky (např. Matematika+)
  3. možnost: úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky
  4. možnost: úspěšný řešitel krajského kola olympiády v matematice (včetně kat. P) nebo fyzice
Kombinovaná forma studia:

Přijímací zkouška bude prominuta za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu.

Navazující magisterský studijní program Informatika Specializace Obecná informatika a Umělá inteligence

Ústní přijímací zkouška z informatiky.

Přijímací zkouška může být prominuta absolventům bakalářského studijního programu Informatika nebo obsahem ekvivalentního studijního programu.

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika Specializace Vývoj software a Počítačové systémy a technologie

Ústní přijímací zkouška z informatiky.

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati absolventi bakalářského studijního programu Informatika nebo obsahem ekvivalentního studijního programu.

Doktorský studijní program Informatika

Uchazeči jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je přijímací zkouška. Přijímací zkouška má formu odborného pohovoru zaměřeného na oblast, které se student chce v doktorském studiu věnovat.

Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 21. 11. 2021