Přijímací řízení v roce 2024 (pro akademický rok 2024/2025)

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty UP. Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky. E-přihláška bude otevřena 1. listopadu 2023. Pro bakalářské a navazující magisterské programy je možné přihlášky podávat nejpozději do 15. března 2024, pro doktorské programy až do 30. dubna 2024.

Přijímací zkoušky se budou konat v prostorách PřF UP v Olomouci. O přesném termínu budou zájemci o studium včas informováni. Cílem přijímacích zkoušek je ověřit zájem uchazeče o studium informatiky a jeho předpoklady pro studium.

Bakalářský studijní program Informatika

Přijímací zkouška z matematiky (písemná). Ukázka přijímací zkoušky pro studijní program Informatika.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky:

  1. možnost: průměr z matematiky ≦ 1,5
  2. možnost: národní srovnávací zkouška (test obecných studijních předpokladů nebo matematika; aspoň 80 percentil) nebo jiná obecně uznávaná zkouška z matematiky (např. Matematika+)
  3. možnost: úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky (například OLINX)
  4. možnost: úspěšný řešitel krajského kola olympiády v matematice (včetně kat. P) nebo fyzice

V případě, že student žádá o prominutí přijímací zkoušky, je nutné přiložit k vytištěné zkrácené přihlášce společně s žádostí o prominutí přijímací zkoušky i dokumenty prokazující splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek, jinak nebude žádosti vyhověno. Pokud student o prominutí přijímací zkoušky nežádá, vytištěnou zkrácenou přihlášku není třeba posílat (v tomto případě stačí pouze elektronická přihláška).

Bakalářský studijní program Informační technologie

Prezenční forma studia:

Přijímací zkouška z matematiky (písemná). Ukázka přijímací zkoušky pro studijní program Informační technologie.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky:

  1. možnost: průměr z matematiky ≦ 1,75
  2. možnost: národní srovnávací zkouška (test obecných studijních předpokladů nebo matematika; aspoň 65 percentil) nebo jiná obecně uznávaná zkouška z matematiky (např. Matematika+)
  3. možnost: úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky (například OLINX)
  4. možnost: úspěšný řešitel krajského kola olympiády v matematice (včetně kat. P) nebo fyzice

V případě, že student žádá o prominutí přijímací zkoušky, je nutné přiložit k vytištěné zkrácené přihlášce společně s žádostí o prominutí přijímací zkoušky i dokumenty prokazující splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek, jinak nebude žádosti vyhověno. Pokud student o prominutí přijímací zkoušky nežádá, vytištěnou zkrácenou přihlášku není třeba posílat (v tomto případě stačí pouze elektronická přihláška).

Kombinovaná forma studia:

Přijímací zkouška bude prominuta za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu.

Navazující magisterský studijní program Informatika Specializace Obecná informatika a Umělá inteligence

Ústní přijímací zkouška z informatiky.

Přijímací zkouška může být prominuta absolventům bakalářského studijního programu Informatika nebo obsahem ekvivalentního studijního programu.

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika Specializace Vývoj software a Počítačové systémy a technologie

Ústní přijímací zkouška z informatiky.

Přijímací zkouška může být prominuta absolventům bakalářského studijního programu Informatika nebo obsahem ekvivalentního studijního programu.

Doktorský studijní program Informatika

Uchazeči jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je přijímací zkouška. Přijímací zkouška má formu odborného pohovoru zaměřeného na oblast, které se student chce v doktorském studiu věnovat.

Rámcová témata disertačních prací

Správce stránky: Martin Trnečka  |  Aktualizace: 15. 03. 2024