Přijímací řízení v roce 2020

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty UP. Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky. E-přihláška bude otevřena 7. prosince 2019. Přihlášky je možné podávat nejpozději do 15. března 2020.

Přijímací zkoušky se budou konat v prostorách PřF UP v Olomouci. Bližší informace včetně ukázkového testu budou zveřejněny do konce listopadu 2019.

Bakalářský studijní program Informatika

Přijímací zkouška z matematiky (písemná).

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky:

  1. možnost: průměr z matematiky ≦ 2,00
  2. možnost: národní srovnávací zkouška (test obecných studijních předpokladů nebo matematika; aspoň 65 percentil) nebo jiná obecně uznávaná zkouška z matematiky (např. Matematika+)
  3. možnost: úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky
  4. možnost: úspěšný řešitel krajského kola olympiády v matematice (včetně kat. P) nebo fyzice

Bakalářský studijní program Informační technologie

Prezenční forma studia:

Přijímací zkouška z matematiky (písemná).

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky:

  1. možnost: průměr z matematiky ≦ 2,00
  2. možnost: národní srovnávací zkouška (test obecných studijních předpokladů nebo matematika; aspoň 65 percentil) nebo jiná obecně uznávaná zkouška z matematiky (např. Matematika+)
  3. možnost: úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky
  4. možnost: úspěšný řešitel krajského kola olympiády v matematice (včetně kat. P) nebo fyzice
Kombinovaná forma studia:

Přijímací zkouška z matematiky (písemná).

Prominutí přijímací zkoušky je možné za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu.

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika

Ústní přijímací zkouška z informatiky.

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati absolventi bakalářského studijního programu Informatika nebo obsahem ekvivalentního studijního programu.

Navazující magisterský studijní program Informatika

Ústní přijímací zkouška z informatiky.

Přijímací zkouška může být prominuta absolventům bakalářského studijního programu Informatika nebo obsahem ekvivalentního studijního programu.

Doktorský studijní program Informatika

Uchazeči jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je přijímací zkouška. Přijímací zkouška má formu odborného pohovoru zaměřeného na oblast, které se student chce v doktorském studiu věnovat.

Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 04. 11. 2019