Studium na katedře informatiky

Zahájení studia

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních programů je v zimním semestru každý rok zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP.

Průběh studia

Závěrečné práce

zadávání, odevzdávání a obhajoba záverečné práce se řídí dokumenty pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací a opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci a Rigorózního řádu UP v Olomouci.

Témata závěrečných prací

Státní závěrečné zkoušky

Požadavky ke zkouškám

Předpisy a dokumenty

  • předpis pro konání druhých opravných zkoušek, vzor žádosti o její konání, vzor návrhu komise a termínu a vzor zápisu o jejím průběhu a výsledku [PDF]
  • pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací [PDF]
  • styl pro text závěrečné (bakalářské a diplomové) práce [LaTeX]
  • pravidla pro práci v síti KI [PDF]
  • provozní řád počítačových učeben KI [PDF]

Užitečné odkazy

Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 04. 11. 2019