Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška má dvě části – ústní zkoušku a obhajobu závěrečné práce.

Upozornění

Všichni studenti mají povinnost uzavřít studium alespoň 3 týdny před konáním státní závěrečné zkoušky. Uzavření studia se provádí na studijním oddělení. Bez uzavřeného studia nebudou studenti připuštěni ke státní závěrečné zkoušce.

Ke státní závěrečné zkoušce se studenti hlásí prostřednictvím systému STAG. Každou část je možné absolvovat v jiném termínu, nejpozději však do dvou let po uzavření studia. Termíny jsou vypisovány vždy v období státních závěrečných zkoušek daném harmonogramem akademického roku.

Ústní zkouška

Ústní zkouška sestává ze tří nebo čtyř okruhů (předměty se zkratkou začínající KMI/SZZ). Počet okruhů a jim odpovídající předměty se v jednotlivých studijních programech liší.

Upozornění

Při prvním přihlášení k ústní části je nutné si zapsat v systému STAG všechny okruhy (předměty) ústní části státní závěrečné zkoušky. Okruhy, které nebudou zapsány, jsou hodnoceny známkou F (nevyhověl). Při dalších pokusech si studenti musí zapsat všechny doposud neúspěšně absolvované okruhy (předměty hodnocené známkou F).

Obhajoba závěrečné práce

Upozornění

Na termín obhajoby závěrečné práce v systému STAG (předměty se zkratkou KMI/OBHBP a KMI/OBHDP) je nutné se přihlásit nejpozději 4 týdny před termínem konání obhajoby. Poté již nebude zápis na termín možný.

Odevzdání závěrečné práce

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají elektronicky v systému STAG a v systému katedry informatiky: ve STAGu pouze text práce ve formátu PDF vytvořeném dle závazného stylu, v systému katedry veškerá data k práci, tj. text i (typicky) software, ve struktuře adresářů, včetně souboru README.txt, předepsané v dokumentaci ke stylu pro text práce.

Informace ke způsobu odevzdání práce v systému katedry obdrží všichni studenti přihlášení na termínu obhajoby závěrečné práce ve STAGu e-mailem (na univerzitní adresu @upol.cz) ihned po vypršení lhůty pro přihlášení se na termín (4 týdny před termínem). Čas pro odevzdání práce je poté 1 týden.

Studentům je doporučeno, pokud to povaha práce umožňuje, před odevzdáním práce vyzkoušet korektní zprovoznění software vytvořeného v rámci práce ve zvolené připravené "čisté" instalaci operačního systému. Tato instalace představuje referenční prostředí pro vedoucího a oponenta práce pro zprovoznění software dle (funkčního) postupu v odevzdaném souboru README.txt při posuzování práce. Za zprovoznění software se nepovažuje zpřístupnění (např. po Internetu) již někde zprovozněného software.

Upozornění

Termín pro odevzdání závěrečné práce (3 týdny před termínem obhajoby) je závazný a pozdější odevzdání není možné. Bez řádně odevzdané práce v systému STAG i systému katedry nebude student připuštěn k obhajobě závěrečné práce.

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají pouze elektronicky, prosíme však studenty, aby vyhotovili jeden tištěný výtisk textu práce a po elektronickém odevzdání práce jej dodali na sekretariát katedry informatiky. Postačující je oboustranný černobílý tisk v kroužkové vazbě.

Výtisk textu práce je možné odevzdat osobně na sekretariátu katedry (kancelář 5.036), ponechat na vrátnici přírodovědecké fakulty, nebo poslat poštou na adresu: Katedra informatiky PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc, 779 00. V případě posledních dvou možností bude přijetí práce potvrzeno e-mailem.

Nejbližší termíny obhajob závěrečných prací v akademickém roce 2023/2024

6.–8. 2. 2024, přihlášení se na termín obhajoby ve STAGu nejpozději do 9. ledna 2024 (včetně), odevzdání práce nejpozději do 15. ledna 2024 (včetně).

Správce stránky: Alena Kolovrátníková  |  Aktualizace: 29. 11. 2023