Průmyslová rada pro oblast vzdělávání Informatika

Interní členové

Externí členové

Činnost rady

 1. Rada je poradním orgánem vedoucího katedry informatiky.
 2. Interními členy rady jsou vedoucí katedry informatiky a další odborníci z řad pracovníků UP. Externími členy rady jsou zástupci firem, orgánů veřejné správy, případně dalších institucí působících v oblasti informatiky a IT. Členy rady jmenuje vedoucí katedry informatiky.
 3. Předsedou rady je vedoucí katedry informatiky nebo člen katedry informatiky jmenovaný vedoucím katedry.
 4. Rada se schází jednou ročně nebo častěji podle potřeby. Na jednání jsou kromě členů rady zváni členové katedry informatiky a děkan PřF UP.
 5. Rada zejména:
  1. Projednává koncepci vzdělávání v informatických studijních programech zabezpečovaných katedrou informatiky.
  2. Poskytuje zpětnou vazbu vedení katedry informatiky. Zpětnou vazbu poskytují zejména externí členové rady jakožto zástupci subjektů, kteří jsou současnými nebo potenciálními zaměstnavateli absolventů informatických studijních programů.
  3. Projednává aktuální formy spolupráce mezi katedrou informatiky a externími subjekty, a to jak v oblasti výuky (vedení diplomových prací, pracovní stáže studentů ve firmách, jednorázová i pravidelná výuka apod.), tak v oblasti výzkumu a vývoje (společné projekty, smluvní výzkum apod.).
Správce stránky: Alena Kolovrátníková  |  Aktualizace: 26. 09. 2022