Odborná praxe

V rámci předmětu získají studenti zkušenosti s prací v IT firmě, kde aplikují své znalosti a ověří si své schopnosti v praxi. Předmět (praxi) je možné absolvovat kdykoliv v průběhu celého studia, bez ohledu na doporučený semestr i ročník předmětu ve studijním plánu.

Garant předmětu (praxe):
Jan Outrata pro KMI/PRAX (KMI/OPRA) v navazujícím magisterském studiu (všechny specializace a programy)
Martin Trnečka pro KMI/XPRAX v bakalářském studiu (program Informační technologie v kombinované formě)

Postup absolvování předmětu

  1. Zvolení si firmy z oboru informatika/IT, z nabídky firem níže nebo i jiné (firma může být i zaměstnavatelem studenta). V případě jiné firmy je doporučeno ověření vhodnosti firmy garantem předmětu.
  2. Se zástupcem firmy (poskytovatelem praxe) vyplnění Smlouvy o zajištění odborné praxe studenta PřF (vizte také pokyny k vyplnění Smlouvy pod odkazem Více...), její případné předložení garantovi předmětu ke kontrole (mailem) a odevzdání 3 výtisků Smlouvy již podepsaných zástupcem firmy a studentem na sekretariát katedry informatiky alespoň jeden měsíc před započetím praxe k podpisu zástupcem PřF UP (děkan). Po podpisu jsou dva výtisky Smlouvy vráceny studentovi (po jednom pro něj a pro firmu). Uzavření Smlouvy není nutné v případě součásti Univerzity Palackého jako firmy (např. Centrum výpočetní techniky), nebo pokud je student zaměstnancem firmy; v tomto druhém případě odevzdání na sekretariát potvrzení o pracovním vztahu (např. pracovní smlouvy) podepsaném zástupcem firmy a studentem místo Smlouvy.
  3. S konzultantem z firmy (pověřený zaměstnanec) vytvoření rámcového plánu praxe obsahujícího popis pracovní náplně studenta a časový plán praxe (zejména období praxe od kdy do kdy, jinak jakkoliv v rozsahu do jedné strany A4) a odevzdání plánu potvrzeného konzultantem spolu se Smlouvou/potvrzením ke schválení garantem předmětu.
  4. Ve vlastní režii vykonání praxe (stáže) ve firmě pod vedením konzultanta po dobu minimálně 3 měsíců v celkovém rozsahu práce minimálně 60 hodin (5 hodin/týden). Záležitosti odměny ze strany firmy za studentem vykonanou práci jsou věcí dohody pouze mezi studentem a firmou.
  5. Po vykonání praxe odevzdání garantovi předmětu (mailem) hodnocení průběhu praxe studenta (nebo i jakkoliv v rozsahu do jedné strany A4) vzhledem k plánu vypracované konzultantem z firmy.
  6. Vypracování shrnutí výsledků a zkušeností dosažených během praxe a zhodnocení přínosu praxe studentem (jakkoliv v rozsahu do jedné strany A4) a jeho odevzdání garantovi předmětu (mailem).
  7. Získání zápočtu z předmětu po kladném posouzení hodnocení průběhu praxe od firmy a shrnutí praxe od studenta garantem předmětu.

Seznam partnerských firem

Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 09. 01. 2024