Bakalářská práce

Jiří Balun

Inteligence hejna
Petr Jančar  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je popsat a implementovat vybrané algoritmy založené na inteligenci hejna (například "Ant colony optimization" nebo "Particle swarm optimization"). Výsledné algoritmy dále diplomant experimentálně otestuje na vybraných datasetech.

Mobilní aplikace pro včasné varování řidičů při průjezdu vozidel záchranných složek
Jiří Šesták  |  Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude řidiče upozorňovat na průjezd zdravotnických a požárních vozidel. Aplikace bude přijímat GPS souřadnice vozidel „na výjezdu“ a bude je porovnávat s polohou řidiče/uživatele, aby ho s předstihem upozornila na blížící se vozidla záchranných složek. Uživatel díky tomu bude mít dostatek času zajet s vozidlem ke krajnici a vytvořit tak místo pro průjezd.

Eduard Bartl

Kryptografické hashovací funkce
Jakub Korčák  |  Určeno pro obory: Všechny

Úkolem diplomanta je nastudovat problematiku hashovacích funkcí využívaných v kryptografii včetně metod jejich prolamování. Vybrané hashovací funkce naprogramuje.

Obrazová analýza biologických vzorků
Peter Pálka  |  Určeno pro obory: Všechny

Student naprogramuje aplikaci, která bude zpracovávat snímek detekčního papírku. Snímek bude získán mobilním zařízením. Výsledkem zpracování bude zjištění přítomnosti daných látek ve zkoumaném vzorku.

Webový klient IS NEWSPED (spolupráce s OLTIS Group a.s.)
Jiří Škoda  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je analýza, návrh a vlastní implementace webového klienta IS NEWSPED (aplikace desktop, systém je řešený tříúrovňovou architekturou). Diplomant při zpracování prokáže schopnost analytického myšlení, návrhu v UML a programování v ASP.NET MVC (C#). Diplomová práce bude obsahovat následující části: 1. Analýza aktuálního stavu a obecný popis možného řešení na straně IS NEWSPED a webového klienta. 2. Návrh webového klienta a rozhraní na straně IS NEWSPED. Návrh bude provedený primárně prostřednictvím UML diagramů. 3. Programování webového klienta IS NEWSPED v architektuře ASP.NET MVC (C#).

Konverze HTML do PDF a “Microsoft Office XML” (spolupráce s OLTIS Group a.s.)
Ondřej Kábrt  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je řešení poměrně rozšířeného požadavku uživatelů informačních systémů na možnost práce s webovými prezentacemi v různých formátech a nástrojích, v tomto případě tedy PDF a ve formátu kompatibilním s MS Excelem. Jelikož každý formát má svá omezení, diplomant nejprve stanoví základní sadu HTML tagů, stylů a omezení, pomocí kterých lze vytvořit webovou prezentaci (typicky např. sestavu - tabulky čísel a textových hodnot, zápatí, záhlaví atd.) a zároveň je takový HTML kód konvertovatelný do PDF a Microsoft Office XML. Pro tuto sadu poté vyvine konverzní aplikaci, která vygeneruje z HTML kódu graficky identické dokumenty.

Korekce složek barevných prostorů s využitím trojrozměrné interpolace (spolupráce s Quadient s.r.o.)
Jiří Palacký  |  Určeno pro obory: Všechny

Diplomant nejprve popíše možnosti, jak neekvidistantní data převést na ekvidistantní. Dále se bude zabývat trojrozměrnými interpolační algoritmy (se zaměřením se na trikubickou interpolaci). Vytvoří koncept pro normalizaci vstupních dat a dále implementuje vybrané interpolační algoritmy v .NET nebo v Kotlin. Na testovacích datech diplomant ověří normalizaci a výpočet libovolného bodu v barevném prostoru.

Analýza a implementace filtru pro GNOME Photos
Michaela Siekelová  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem je analyzovat filtr pro aplikaci GNOME Photos a vytvořit jeho implementaci.

GUI rozhraní pro počítačové hry
Patrik Kraif  |  Určeno pro obory: Všechny

Diplomant nastuduje problematiku uživatelských rozhraní a zaměří se na použitelnost v počítačových hrách. Na základě těchto informací vybuduje čisté multiplatformní API, které bude obsahovat zejména funkcionalitu okenního manažeru - umístění oken a widgetů, efekty s okny, optimalizace vykreslování, zachytávání vstupu z klávesnice a myši. Funkcionalita okenního manažeru nesmí překážet požadavkům her. Dále implementuje základní prvky GUI tj. kurzor, vykreslovací plochu a naváže pokročilejšími widgety. Jmenovitě bude implementováno tlačítko, checkbox, radiobutton, ikona, statický text, vstupní widget pro text, scrollbar a další dle úvahy studenta. Student dále implementuje systém zasílání zpráv widgetům a jejich ošetření. Vzhled i rozmístění grafických prvků bude editovatelné pomocí textového formátu, který si student sám zvolí. Funkčnost svého API student předvede na jednoduché hře. Vybudované API přehledně a dokonale zdokumentuje.

Radek Janoštík

Databáze omezených tanečních figur WDSF s generátorem tanečních sestav
Jakub Komárek  |  Určeno pro obory: Všechny

Realtime odečítání a vizualizace sensorických dat ze sporttesterů skupiny sportovců halových sportů
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student nastuduje možnosti současných chytrých hodinek/sporttesterů a navrhne vhodné řešení pro odečet sensorických dat (tep, kroky, data z gyroskopu, akcelerometru, ...) v reálném čase pro skupinu sportovců. Cílem je kompletní řešení od návrhu vhodného sporttesteru, komunikačního protokolu, zpracování dat a vizualizace na jednom místě podporující současné připojení více sportovců(5-15). Vše v offline režimu, bez využití "chytrých" cloudových služeb a v reálném čase.(S co nejmenší prodlevou s ohledem na hardwarové, softwarové a komunikační možnosti)

Miroslav Kolařík

Grafický nástroj pro podporu sazby jednoduchých obrázků
Karolína Zemenová  |  Určeno pro obory: Všechny

Student vytvoří grafický editor, pomocí kterého bude možné vytvářet jednoduché obrázky sestávající ze základních geometrických tvarů (elipsa, obdélník, trojúhelník), úseček, šipek a různých textových popisků. Vytvořené obrázky půjde exportovat do LaTeXového prostředí picture, do pdf nebo jako bitmapu. Je zamýšleno, aby výsledná bakalářská práce dobře posloužila některým zájemcům zvyklým tvořit do odborných článků jednoduché obrázky (např. svazy) v LaTeXovém prostředí picture.

Program na podporu výuky
Určeno pro obory: Informatika pro vzdělávání

Téma určeno studentům oboru Informatika pro vzdělávání. Po vzájemné dohodě si student vybere téma související s informatikou, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu). Příklady témat: binární relace, algebraické struktury, teorie svazů, lineární algebra, predikátová logika, kvantová kryptografie, fraktály, šifrování, ...

Transpoziční šifry
Jan Bičan  |  Určeno pro obory: Všechny

Bakalářská práce se zaměří na transpoziční šifry. V textové části student stručně popíše dějiny kryptologie a poté představí různé transpoziční šifrovací systémy a práci s nimi (šifrování, dešifrování). Důkladně popsány budou převážně klasické šifry např.: Jednoduchá transpozice, Fleissnerova otočná mřížka, Myszkowskiho transpozice, šifra Rail Fence, šifra Route a šifra ÜBCHI. Praktická část se bude věnovat vytvoření programu, který bude schopen zadaný text vybraným způsobem zašifrovat. Program by měl být schopen v jisté míře provést i dešifrování zpráv. Student úspěšnost dešifrování řádně otestuje a výsledky shrne.

Algoritmy na porovnávání otisků prstů
Aleš Kala  |  Určeno pro obory: Všechny

Student se seznámí s problematikou porovnávání otisků prstů a implementuje dva algoritmy porovnávání otisků prstů. Implementované algoritmy otestuje, zjistí jejich úspěšnost a popíše jejich výhody a nevýhody.

Hra Galaxy Trucker
Patrik Ježek  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je implementace síťové verze deskové hry Galaxy Trucker. Student vytvoří serverovou aplikaci, která na straně klienta graficky zobrazí aktuální stav hry s ovládacími prvky. Dle pravidel hry, budou dvě až čtyři klientské strany odesílat tahy na server, kde budou synchronizovány.

Expertní systém v PROLOGu
Denisa Nováková Andrýsková  |  Určeno pro obory: Všechny

Student se naučí programovací jazyk PROLOG a seznámí se s expertními systémy. Poté v PROLOGu naprogramuje vlastní expertní systém, který bude poskytovat expertízu v oblasti grafologické analýzy. V textové části student pojedná o PROLOGu, o expertních systémech a o nově vytvořeném expertním systému (včetně jeho výhod a nevýhod).

Výuka programování v jazyku Scratch
Magdaléna Skácelová  |  Určeno pro obory: Informatika pro vzdělávání

Cílem práce je vytvořit podrobný tematický plán kroužku programování s využitím programovacího jazyku Scratch. Výukový materiál se bude skládat z modulů odstupňovaných podle obtížnosti. Součástí bude seznámení s prostředím Scratch a navazující příklady s metodickými poznámkami pro učitele. Kroužek bude vhodný pro děti začínající s programováním.

Informatické soutěže
Určeno pro obory: Informatika pro vzdělávání

Zadání vznikne po dohodě. Mimo jiné bude práce obsahovat přehled současných soutěží v oblasti informatika.

Generátor křížovek
Daniela Slivková  |  Určeno pro obory: Všechny

Student vytvoří desktopovou aplikaci v jazyce C#, přičemž implementuje algoritmus pro vytvoření křížovky a jejího následného luštění. Dle zadaných parametrů uživatele aplikace vygeneruje dva typy křížovek – osmisměrku a švédskou křížovku. U daného typu křížovky bude moct uživatel zvolit velikost, jazyk (anglický nebo český) a jeden ze tří stupňů obtížnosti. Vygenerované křížovky bude možné uložit a vytisknout i v průběhu luštění. Uživatel bude mít také možnost používat nápovědu. V textové části student stručně zpracuje informace o křížovkách a bude se věnovat popisu a dokumentaci desktopové aplikace, včetně jejich výhod a nevýhod.

Simulátor pro průjezd křižovatkou
Kristína Poláková  |  Určeno pro obory: Všechny

Bude vytvořena desktopová aplikace v jazyce C#, schopna nalézt (téměř optimální řešení) nastavení semaforů na předem dané komplikované křižovatce během dopravní špičky pomocí neuronových sítí. Aplikace bude pracovat realisticky a tak, aby byl provoz účastníků dopravy největší možný a bezpečný. Algoritmus pak bude porovnán s běžně používaným režimem.

Robot Karel ovládaný hlasem
Určeno pro obory: Všechny

Student naprogramuje aplikaci motivovanou robotem Karlem, kterou půjde ovládat hlasem. Minimálně by měl být robot schopen provádět základní pohyb (vpřed, vlevo, vpravo) a pokládat a zvedat značky.

Šifrování v digitálním zvukovém záznamu
Určeno pro obory: Všechny

Student napíše text o možnostech šifrování zpráv v digitálních zvukových záznamech. Zaměří se přitom na historii, současnost a stručně popíše vyhlídky do budoucnosti. Dále pak implementuje vybrané či vlastní algoritmy související s tématem a popíše jejich výhody a nevýhody.

Jan Konečný

Zpracování přirozeného jazyka
Určeno pro obory: Všechny

Student zpracuje úvod/tutoriál do metod NLP.

Generování náhodného obsahu v počítačových hrách
Určeno pro obory: Všechny

Student zpracuje přehled metod generování náhodného obsahu a naimplementuje vybrané metody.

Petr Krajča

Kontextově citlivé doplňování pro ViM
Libor Polášek  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit rozšíření pro textový editor ViM, které zkvalitní automatickou nápovědu slov na základě historie editovaných dokumentů.

Dotazování nad daty z OpenStreetMap
Tomáš Benek  |  Určeno pro obory: Všechny

Deklarativní tvorba diagramů
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit snadno použitelný deklarativní jazyk pro tvorbu diagramů a nástroj, který bude generovat výsledné diagramy v nejběžnějších grafických formátech.

Aplikace pro tvorbu časosběrných filmů
Tomáš Ďurďa  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit grafickou aplikaci pro operační systém Linux, která zjednoduší tvorbu časosběrných videozáznamů. Mezi požadované funkce patří korekce posunutí snímku, aplikace základních filtrů na vybrané snímky, přidání zvukové stopy nebo doplnění textových informací do záběru.

Skicák
Michal Šustera  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit program pro pohodlné vytváření skic a náčrtků. Vedle obvyklých nástrojů kopírujících chování tužky nebo štětce by program měl nabízet funkce jako je automatické vyhlazování křivek, uzavírání tvarů, rovnoměrný tah nebo dorovnání úhlu.

Vizuální tvorba databázových dotazů
Petr Unzeitig  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit na koncové uživatele zaměřený grafický nástroj pro snadnou tvorbu databázových dotazů.

Mobilní a webová aplikace pro střelecké soutěže
Vít Řehák  |  Určeno pro obory:

Otevřená databáze bodů zájmu
Jakub Večeřa  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Generování melodií
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit nástroj, který na základě naučených vzorů bude schopen generovat nové melodie. (Pro řešení práce se předpokládá alespoň základní znalost hudební teorie.)

Aplikace rozkladu binárních matic v geoinformačních systémech
Určeno pro obory: Všechny

Rozklad binární matic je metoda analýzy dat, které se věnuje výzkum na katedře informatiky. Cílem práce je zjistit do jaké míry je tato metoda analýzy aplikovatelná v geoinformačních systémech. V rámci práce by měla vzniknout aplikace, která transformuje vstupní data do formy vhodné pro analýzu a zobrazí výsledky ve formě mapy. (Vytvoření nebo implementace algoritmů pro analýzu dat není součástí zadání.)

Lidský faktor v počítačové bezpečnosti
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je zmapovat úlohu lidského faktoru v počítačové bezpečnosti, analyzovat nejčastější typy útoků, v kontrolovaných podmínkách změřit jejich úspěšnost a navrhnout vhodná protiopatření a ověřit jejich účinnost. (Práce je určena pro studenty, kteří se věnují správě ICT infrastruktury s větším množstvím běžných uživatelů.)

Michal Krupka

Lze v Common Lispu napsat rychlý program?
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Kvalitní implementace Common Lispu obsahují různé nástroje na optimalizaci programu na rychlost. Uvádí se, že v některých případech je možné program optimalizovat tak, že bude stejně rychlý jako ekvivalentní program napsaný v C. Cílem práce je toto tvrzení ověřit. Diplomant nastuduje a popíše možnosti optimalizace programu v Common Lispu a pokusí se je použít na vybrané reálné úkoly. Tyto úkoly současně vyřeší i v C a výsledky porovná. Jako hlavní implementace Common Lispu použije LispWorks a SBCL. V práci bude popsáno, do jaké míry (ve srovnání s programy napsanými v C) a za jakých okolností (pro jaké typy úloh, v jakých implementacích) lze programy napsané v Lispu optimalizovat.

Přesné výpočty s reálnými čísly
Ondřej Slavík  |  Určeno pro obory: Informatika

Student nastuduje a v práci shrne současné znalosti o přesné reprezentaci reálných čísel v paměti počítače. Ve spolupráci s vedoucím se pokusí získat nové poznatky. V jazyce Common Lisp naprogramuje základní funkce pro práci s přesně reprezentovanými reálnými čísly, které umožní počítat s reálnými čísly s libovolnou přesností, tj. bez akumulace chyb. V programu využije techniky líného vyhodnocování.

Databáze snů
Kateřina Pavlovská  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Student napíše aplikaci pro uživatele, kteří pracují na řešení psychických problémů nebo rozvoji osobnosti pomocí analýzy snů. Práce bude zaměřena zejména na analytickou psychologii, tj. jungovský a jungiánský přístup. Aplikace by měla usnadnit obvyklé činnosti při analýze snu jako je např.: hledání souvislostí snu s prožitými událostmi; určení důležitých symbolů a jejich výskytu ve snech, sledování jejich vývoje v sérii snů; kreslení snových výjevů; vytváření geografie snového světa, její časový vývoj a napojení na jednotlivé sny. Aplikace v žádném případě nebude nahrazovat práci, kterou musí uživatel vykonat sám; nebude tedy např. sny vykládat. U studenta se předpokládá živý zájem o problematiku a tvůrčí přístup, opřený zejména o práci s vlastními sny.

Sběr a analýza dat z Foucaultova kyvadla
Pavel Cvek  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Zadání ve spolupráci s katedrou optiky (prof. Opatrný): Foucaultovo kyvadlo v prostorách schodiště je poháněno elektromagnetem, který je řízen Arduinem. Data jsou sbírána prostřednictvím čtyř laserových závor. Ty poskytují jednak informaci o tom, kdy kyvadlo prošlo rovnovážnou polohou - a tedy kdy je třeba sepnout magnet. Kromě toho je ze zjištěných dat také možno zjistit údaje o amplitudě a směru kývání, i o případné elipticitě pohybu kyvadla. Tato data je momentálně možné sledovat pouze pokud se fyzicky připojíme k řídicímu Arduinu. Cílem bakalářské práce bude připojit k arduinu vhodný wifi-modul, propojit jej s fakultní sítí a data z Foucaultova kyvadla průběžně zpracovávat a umisťovat na fakultní web. Uživatel pak na webových stránkách najde informace o chování kyvadla a bude si moci ověřit, zda se Země stále točí.

Aplikace bez chyby
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student napíše aplikaci podle vlastní volby a po dohodě s vedoucím, u jejíž základní funkcionality dokáže, že neobsahuje chybu. Současně využije možností zvoleného programovacího jazyka (pravděpodobně Common Lispu) k statické kontrole správnosti kódu (tj. dodržení předepsaných požadavků) při kompilaci.

Konstrukce fuzzy regulátorů
Martin Hrabal  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Fuzzy regulátory mají široké uplatnění v různých oblastech techniky. Jsou založeny na vědeckých základech, současně však jejich návrh vyžaduje přítomnost experta znalého zákonitostí řešené problematiky. (Z tohoto článku na Wikipedii si můžete udělat představu, co to fuzzy regulátor je a jaké může mít použití: https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_control_system.) Student nastuduje známé přesné postupy i heuristiky používané k návrhu kvalitního fuzzy regulátoru a vytvoří implementaci podle vlastního výběru.

Vývojové prostředí pro Paradigmata programování
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student ve spolupráci s vedoucím naprogramuje jednoduché vývojové prostředí nebo jeho ucelenou část, vhodné pro výuku předmětu Paradigmata programování. Kladný vztah ke Common Lispu, chuť pracovat a učit se nové věci jsou podmínkou.

Tomáš Kühr

Software pro výuku fyziky
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Cílem práce bude vytvoření software pro zábavnou formu výuky fyziky. Student si po dohodě s vedoucím práce zvolí oblast fyziky (astrofyzika, elektřina a magnetismus, ...), které se bude věnovat. Práce je vhodná především pro studenty oboru Informatika pro vzdělávání. Téma může být zvoleno více studenty, kteří vytvoří výukové nástroje pro různé oblasti fyziky.

Logická hra
Petr Kozák  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Cílem práce je navrhnout a implementovat libovolnou logickou hru a to buď jako desktopovou (Windows, Mas OS) nebo jako mobilní (iOS) aplikaci. Jedná se o rámcové téma, které může být zvoleno více studenty, kteří budou nezávisle na sobě programovat různé logické hry.

Hledání vzorů v biomolekulách
Určeno pro obory: Informatika, Bioinformatika

V rámci práce bude navržen, implementován a otestován algoritmus pro efektivní vyhledávání zadaných motivů v rozsáhlých biomolekulách, který by měl být založen na metodách analytické a počítačové geometrie. Volitelně může být algoritmus integrován do nástroje PyMOL. Téma je vhodné především pro studenty oboru Bioinformatika.

Software pro výuku analytické geometrie v prostoru
Daniela Křečková  |  Určeno pro obory: Informatika, Informatika pro vzdělávání

Cílem práce bude vytvořit software vizualizující geometrické objekty (roviny, poloroviny, polygony, přímky, polopřímky, úsečky, kvadriky, kuželosečky, ...) v trojrozměrném prostoru. Aplikace by měla také umožňovat provádět s objekty nejrůznější transformace (posun, rotace, změna velikosti, projekce, ...) a vypočítávat průniky daných objektů.

Počítačová hra založená na principech algoritmizace
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Cílem práce bude navrhnout a implementovat jednoduchou počítačovou hru, která by měla pomoci s osvojením základních principů návrhu algoritmů.

Tomáš Masopust

Semantický web
Semantic web  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit web pro katedry PřF UPOL pomocí nástrojů sémantického webu, zejména SemanticWiki a Semantic MediaWiki. Pro více informací mě kontaktujte.

Tomáš Mikula

Knihovna pro jazyk Python
Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Vytvoření kompletní knihovny (dokumentace, automatické testy, publikovaný Python balíček, atd.) v jazyku Python na předem domluvené téma.

Hlídač cen kolekce Magic: The Gathering karet
Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Webová aplikace na správu kolekce Magic: The Gathering (MtG) karet (podobné https://deckbox.org). Pro získání informací o jednotlivých kartách a jejich cenách student využije veřejné API https://scryfall.com. Aplikace pak bude periodicky kontrolovat ceny karet z kolekce a vykreslovat jejich historii do grafu. Majitel kolekce tak pozná, zda karty na ceně rostou, či klesají. V případě extrémních změn pak aplikace uživatele upozorní. V práci by měl být kladen důraz na uživatelské rozhraní (např. vykreslování karet a grafů). Aplikace by měla být rovněž funkční na mobilních zařízeních.

Webová aplikace pro počítačem asistovanou psychoterapii
Petr Pánek  |  Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Cílem je vytvořit webovou aplikaci pro počítačem asistovanou psychoterapii. Aplikace by byla použita jako podpůrná metoda při léčení depresivních onemocnění kognitivně behaviorální terapií. Aplikace by měla umožňovat: 1. jednoduchou administraci dotazníku průběžného stavu depresivního onemocnění klienta, jeho vyhodnocení a graf vývoje stavu za vybranou časovou jednotku; 2. správu osobní databáze tzv. automatických myšlenek/spouštěčů deprese a informací s nimi souvisejících; 3. dobrovolnou synchronizaci dat mezi klientem a terapeutem.

Obrázkový dataset s atributy
Lukáš Jiříček  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit obrázkový dataset s jejich atributy. Během jeho návrhu a sběru bude kladen důraz na principy kognitivní psychologie. Student popíše a realizuje všechny kroky nutné k vytvoření takového datasetu, především pak: vhodný výběr domény, volbu velikosti a obecnosti výsledného datasetu, výběr jednotlivých objektů, sběr samotných dat a jejich zpracování. Pro hlavní sběr dat student navrhne a vytvoří jednoduchou webovou aplikaci s důrazem na uživatelské rozhraní.

Webová aplikace pro trénování a validaci klasifikačních modelů.
Kateřina Darmová  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvoření webové aplikace ve frameworku Django pokrývající proces trénování a validaci vybraných klasifikačních modelů implementovaných v ostatních knihovnách jazyka Python. Aplikace bude navržena s důrazem na přehlednost GUI a uživatelskou přívětivost. Neočekává se však, že bude používána lidmi bez dostatečných znalostí problematiky klasifikace dat. Trenovací prostředí bude umožňovat výběr klasifikačního modelu nahrání potřebných dat. Validační část pak bude obsahovat nástroje pro hledání optimálních hyperparametrů a monitoring již dříve natrénovaných modelů.

Stanislav Opichal

Zpracování velkého objemu dat použitím technologie Hadoop
Určeno pro obory: Všechny

Tématem diplomové práce je zpracování velkého objemu dat, pro který se vžil termín Big Data. Diplomant by měl identifikovat technologické výzvy při zpracování velkého objemu dat, popsat nástroje a postupy , které lze pro zpracování použít, především pak Open Source nástroj Hadoop. Popsat přístupové mechanizmy pro zápis a vyhledávání strukturovaných a nestrukturovaných dat a porovnat je s mechanizmy používanými v tradičních relačních databází jako je SQL. Součástí práce by měla být i demonstrační aplikace.

Integrace aplikací nástroji Open Source
Určeno pro obory: Všechny

Tématem diplomové práce je integrace aplikací pomocí Open Source nástrojů jako je Apache Camel, Apache CXF, ApacheMQ, Apache Karaf. Diplomant by měl posat, jak pomocí těchto nástrojů implementovat správně integrační patterny jako je publish-subscribe, request-reply, služby SOAP a RESTFul, datové a protokolové adaptéry a orchestrace služeb. Součástí diplomové práce by měla být i modelová ukázka orchestrace zpracování souboru, dat v relační databázi a volání služby SOAP nebio REST.

Petr Osička

Editor Booleovských obvodů
Jiří Zapletal  |  Určeno pro obory: Všechny

Implementační práce. Student naprogramuje visuální editor obvodů složených z bran počítajících logické funkce. Součástí editoru budou i funkce související s výpočtem navrženého obvodu.

Karetní hra Šnops
Filip Lokoč  |  Určeno pro obory: Všechny

Student implementuje karetní hru Šnops. Program by měl umožňovat hru po síti i hru proti počítačovému hráči.

RAD nástroj pro návrh textového uživateského rozhraní
Petr Ospalý  |  Určeno pro obory: Všechny

Automatický obchodní systém
Jan Kvapil  |  Určeno pro obory: Všechny

Multiagentní systém dvou soupeřících frakcí
Martin Pifka  |  Určeno pro obory: Všechny

Jan Outrata

Editor svazů s rozšířenou visualizací svazu
Určeno pro obory: Všechny

Práce bude spočívat v rozšíření grafické aplikace pro visualizaci (Hasseova diagramu) svazů JLatVis napsané v Javě o podporu editace svazu a podle dohody další možnosti zobrazení svazů jako např. vyznačení části svazu, uložení stylů zobrazení svazu ve formě profilů, (univerzální) grafické nastavení metod pro vytvoření diagramu svazu, současné zobrazení více svazů spolu se vztahy mezi prvky (nebo množinami prvků) různých svazů aj.

Řešení pro důvěryhodné online testy
Eduard Janský  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je navrhnout a vytvořit řešení pro maximálně zabezpečené a důvěryhodné elektronické vypracování online testů a písemných prací. Řešení bude vedle standardní autentizace uživatele a zabezpečení síťové komunikace spočívat zejména v konfiguraci zvoleného operačního systému, příp. i aplikace s testem (např. webový prohlížeč), zahrnující zamezení opuštění aplikace s testem, omezení síťové konektivity a dostupnosti dat na diskových médiích apod.

Evidence domácího hospodářství
Určeno pro obory: Všechny

Předmětem práce je vytvoření jednoduché desktopové aplikace pro finanční evidenci výdajů a příjmů plynoucích z domácího chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin. Evidováno bude maximum výdajů spojených s nákupem, ustájením či zasetím/zasazením, krmením či hnojením a ošetřováním až po porážku či sklizeň, a příjmů z prodeje zvířat a plodin, včetně prodeje produktů (ze) zvířat. Aplikace bude umožňovat také výpočet a přehledné zobrazení finanční bilance hospodářství v zadaném časovém rozmezí.

Hra typu adventura v budově fakulty
Určeno pro obory: Všechny

Student navrhne hru typu adventura pro jednoho nebo i více hráčů spočívající v řešení zábavnou formou různých hádanek a úkolů pro postup ve hře ke splnění cíle. Prostředím hry bude hlavní budova přírodovědecké fakulty, hádanky a úkoly by tedy měly být motivované školním a výzkumným prostředím. Následně student hru realizuje v 3D herním engine Unreal Engine 4. K tomu využije budovu fakulty již zpracovanou v tomto engine.

Konzolové utility pro ovládání 3D tiskárny
Určeno pro obory: Všechny

Jan Tříska

Komunitně udržovaná dokumentace pro Common Lisp
Ivo Šmerek  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je upravit Quickdocs server, který generuje dokumentaci pro Common Lisp knihovny ze zdrojových souborů. Je potřeba výslednou dokumentaci zpřehlednit, přidat možnost přidávat příklady použití či komentáře k jednotlivým funkcím či makrům jako je tomu např. u clojuredocs a dát možnost přidat další knihovny. Uživatelé by byli identifikováni na základě github účtu.

Obchodní modely založené na časových atributových implikacích
Karel Hubáček  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student se seznámí s časovými atributovými implikacemi a prozkoumá jejich využití při návrhu obchodních modelů pro algoritmické obchodování.

Markéta Trnečková

Web 21. storočia
Róbert Balušík  |  Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Cílem práce je popsat efektivní postup tvorby webu na míru, který není založený na subjektivních názorech webmastera či zákazníka, ale na získaných datech před a po jeho samotné tvorbě. Má sloužit jako ucelený postup a pomůcka začínajícím vývojářům webových stránek a též jako osvěta, že web by měl být tvořen objektivně. Cílem je též implementace a porovnání pokročilých analytických nástrojů sledujících chování uživatelů na reálném webovém projektu a případná implementace změn plynoucích z jejich používání.

Tomáš Urbanec

Zápis šachové partie ze série fotografií či videa
Lucia Mahútová  |  Určeno pro obory: Všechny

V práci jde o nastudování principů a algoritmů analýzy obrazu a změn v obraze a o jejich následnou aplikaci v automatickém přepisu šachové partie z videa či série fotografií do šachové notace. A to jak z partií hraných od začátku, kde lze navíc využít kompletní znalost o výchozí pozici, tak z partií zachycených až od nějaké fáze hry. Z šachových znalostí práce vyžaduje pouze znalost šachové notace a možností tahů jednotlivých figur.

Krása v šachu
Jakub Katzer  |  Určeno pro obory: Všechny

Některé šachové pozice jsou pro většinu hráču subjektivně hezčí či zajímavější než jiné. Úkolem studenta je nastudovat několik prací zabývajících se počítačovým rozpoznáváním této "krásy v šachu" a jejich výsledky implementovat do aplikace umožňující uživateli nějakou pozici zadat a následně její estetické vlastnosi analyzovat. Práce vyžaduje nastudování zdrojů v angličtině a zájem o šach.

Reinforcement learning na platformě LEGO MindStorms
Gabriela Hrubá  |  Určeno pro obory: Všechny

Studentka nastuduje a popíše principy reinforcement learningu. Následně postaví robota z LEGO MindStorms, který tyto principy bude používat k naučení se pohybu vpřed pomocí odstrkování motorizovaným ramenem. Poté se pokusí postavit a implementovat učení i jiného LEGO MindStorms robota využívajícího složitějšího pohybového systému (opět za použití reinforcement learningu) a tyto přístupy srovnat.

Jiří Valůšek

Přístupná EET aplikace pro iOS
Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Student vytvoří aplikaci pro elektronickou evidenci tržeb na iOS. Velký důraz bude kladen na přístupnost aplikace pro osoby se zdravotním postižením.

Přístupná aplikace pro vytváření notového zápisu
Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Student vytvoří aplikaci určenou pro nevidomé učitele hudby, která by umožňovala vytvořit notový zápis skladby pro vidící studenty.

Arnošt Večerka

Simulátor mikroprocesoru 8085
Šimon Fiala  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je sestavení simulátoru pro 8-bitový mikroprocesor 8085.

Roman Vyjídáček

Vyhodnocování stromu závislostí tříd při kompilaci programu v jazyce Swift
Tadeáž Kříž  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

The student will develop a build-time dependency resolver. The resolver will: - analyze source code of an application written in Swift, - construct a dependency tree of application's classes, - verify that real implementations exist for these dependencies, - generate a file containing the dependency tree. The program will be implemented in the Swift language and will run on macOS system. Textual part will consist of: - description of the method used to construct and verify the dependency tree, - user and developer guide.

Využití rozšířené reality při prezentaci katedry
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student nastuduje možnosti vývoje aplikace používající rozšířenou realitu pro operační systém iOS. Za pomoci frameworku ARKit student vytvoří aplikaci která bude používána na Dnech otevřených dveří například k prezentaci studijních oborů. Zájemce musí umět nebo se chtít naučit programovat v jazyce Swift a vlastnit zařízení s macOS a iOS podporující ARKit.

Vytvoření libovolné iOS aplikace
Určeno pro obory: Všechny

Vytvoření iOS aplikace v rozsahu Bakalářské práce po dohodě s vedoucím práce.

Automatické vyhodnocování programovacích úkolů
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student naprogramuje webovou aplikaci, která bude sloužit k automatickému vyhodnocování studentských řešení v předmětech Unixové systémy a shell, Základy programování, apod. Přes aplikaci by studenti odevzdávali svá řešení a aplikace by kontrolovala správnost a o výsledku by informovala daného studenta.

Jiří Zacpal

Výuková aplikace Houby pro OS Android
Martin Doležel  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro poznávání hub pro osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.

Aplikace pro trénink očního kontaktu
Martin Konvička  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit aplikaci využitelnou pro trénink očního kontaktu a obecně také se special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Webová aplikace pro psychodiagnostiku
Jan Šándor  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, který bude formou dotazníků sbírat data od sportovců. Následně tato data bude zpracovávat a zpřístupňovat sportovním psychologům a vědcům.

Evidence výkonů na klinikách LF UP
Aleš Dopita  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která by umožňovala zaznamenávat výkony studentů na klinikách LF UP, tzv. Logbook.

Mobilní aplikace Logbook pro LF UP
Petr Sychrava  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro OS Android a iOS, která by umožňovala zaznamenávat výkony studentů na klinikách LF UP, tzv. Logbook.

Aplikace pro rozvoj v časové orientaci
Ploner Peter  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro rozvoj v časové orientace. Aplikace by především měla sloužit ke zvýšení schopnosti orientovat se v čase v denní, týdenní, měsíční i roční struktuře (například, co a kdy budou klienti během dne dělat, kteří pracovníci budou daný den a případně další den v práci, co bude během dne na jídlo, kdy pojedou domů, kdy na výlet, do obchodu, kina, na koncert, do cukrárny... atp.). Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Aplikace pro získání dovedností v domácnosti
Zdeněk Stromšík  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci využitelnou pro získání dovedností v domáctnosti včetně obsluhy domácích spotřebičů. Aplikace by měla sloužit především k nácviku správných dovedností v postupech při provádění domácích prací, včetně správné obsluhy domácích spotřebičů. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Didaktická pomůcka s využitím micro:bitu
Stanislav Kajtár  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit didaktickou pomůcku založenou na mikropočítači BBC micro:bit. Řešitel by měl navrhnou praktické použití micro:bitu, které by se dalo využít při výuce algoritmizace a programování na ZŠ a SŠ.

Chatbot pro FAQ
Jan Nejezchleba  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit chatbot, který by dokázal komunikovat na téma nejčastěji kladených otázek s zájemci o studium na katedře informatiky.

Aplikace pro sledování a analýzu Cash Flow
Petr Bobek  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která by umožňovala sledovat a vyhodnocovat Cash Flow. Aplikace musí umět načítat vstupní data ze souboru a naopak exportovat informace o Cash Flow za dané časové období.

Mobilní a webová aplikace International Student Guide
Dominika Gajdová  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit webovou a mobilní aplikaci, která bude elektronickou verzí publikace International Student Guide. tato publikace je určena pro zahraniční studenty, kteří přicházejí studovat na PřF UP.

Webová aplikace pro sportovní soutěže
Jaroslav Hradil  |  Určeno pro obory: Všechny

Aplikace je určena pro organizátory a účastníky sportovních turnajů. Měla by splňovat tyto cíle: • Umožní registrovanému uživateli založení soutěže, založení týmů i s možnými soupiskami a vygenerování herního plánu podle typu soutěže. • V průběhu zápasů bude možné průběžné zaznamenávání výsledků i s možnými střelci ze soupisek týmů. Po zápisu výsledků bude obnovena tabulka s body dle standardů výsledkových aplikací. • Po skončení bude možné zobrazit statistiky soutěže (nejlepší střelci, zápasy s nejvyšším počtem branek, apod.). • Aplikace bude responzivní.

Aplikace pro fakturaci
Matěj Kolář  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude umožňovat vytváření a správu faktur.

Webová aplikace pro správu turnajů ve Warhammer 40k
Václav Stezka  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci určenou pro organizaci turnajů v deskové hře Warhammer 40k.

Docházkový systém pro ÚLB
Ivana Jelínková  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která by umožňovala zaznamenávat docházku studentů na cvičení a semináře Ústavu lékařské biofyziky. Volitelně možnost vytvoření mobilní aplikace.

Webová aplikace pro sportovní oddíl
Al Kuhaly Karim  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvoření webové aplikace, která by sloužila pro sledování a vyhodnocování docházky ve sportovním oddílu.

Mobilní aplikace pro telefonování
Daniel Dvořák  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která by sloužila k telefonování.