Bakalářská práce

Jiří Balun

Inteligence hejna
Petr Jančar  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je popsat a implementovat vybrané algoritmy založené na inteligenci hejna (například "Ant colony optimization" nebo "Particle swarm optimization"). Výsledné algoritmy dále diplomant experimentálně otestuje na vybraných datasetech.

Mobilní aplikace pro včasné varování řidičů při průjezdu vozidel záchranných složek
Jiří Šesták  |  Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude řidiče upozorňovat na průjezd zdravotnických a požárních vozidel. Aplikace bude přijímat GPS souřadnice vozidel „na výjezdu“ a bude je porovnávat s polohou řidiče/uživatele, aby ho s předstihem upozornila na blížící se vozidla záchranných složek. Uživatel díky tomu bude mít dostatek času zajet s vozidlem ke krajnici a vytvořit tak místo pro průjezd.

Eduard Bartl

Databáze léčiv pro terapii parazitárních onemocnění
Jiří Voller  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce bude vytvořit relační databázi a webové rozhraní umožňující snadné vyhledávání informací o standardní i experimentální farmakoterapii vybraných parazitárních onemocnění. Databáze bude integrovat informace z existujících databází zaměřených na biologické i farmaceutické aspekty jednotlivých účinných látek. Uživateli budou k dispozici i informace o látkách příbuzných z hlediska chemické struktury i mechanismu biologického účinku.

Miroslav Kolařík

Program na podporu výuky
Určeno pro obory: Informatika pro vzdělávání

Téma určeno studentům oboru Informatika pro vzdělávání. Po vzájemné dohodě si student vybere téma související s informatikou, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu). Příklady témat: binární relace, algebraické struktury, teorie svazů, lineární algebra, predikátová logika, kvantová kryptografie, fraktály, šifrování, ...

Transpoziční šifry
Jan Bičan  |  Určeno pro obory: Všechny

Bakalářská práce se zaměří na transpoziční šifry. V textové části student stručně popíše dějiny kryptologie a poté představí různé transpoziční šifrovací systémy a práci s nimi (šifrování, dešifrování). Důkladně popsány budou převážně klasické šifry např.: Jednoduchá transpozice, Fleissnerova otočná mřížka, Myszkowskiho transpozice, šifra Rail Fence, šifra Route a šifra ÜBCHI. Praktická část se bude věnovat vytvoření programu, který bude schopen zadaný text vybraným způsobem zašifrovat. Program by měl být schopen v jisté míře provést i dešifrování zpráv. Student úspěšnost dešifrování řádně otestuje a výsledky shrne.

Algoritmy na porovnávání otisků prstů
Aleš Kala  |  Určeno pro obory: Všechny

Student se seznámí s problematikou porovnávání otisků prstů a implementuje dva algoritmy porovnávání otisků prstů. Implementované algoritmy otestuje, zjistí jejich úspěšnost a popíše jejich výhody a nevýhody.

Hra Galaxy Trucker
Patrik Ježek  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je implementace síťové verze deskové hry Galaxy Trucker. Student vytvoří serverovou aplikaci, která na straně klienta graficky zobrazí aktuální stav hry s ovládacími prvky. Dle pravidel hry, budou dvě až čtyři klientské strany odesílat tahy na server, kde budou synchronizovány.

Výuka programování v jazyku Scratch
Magdaléna Skácelová  |  Určeno pro obory: Informatika pro vzdělávání

Cílem práce je vytvořit podrobný tematický plán kroužku programování s využitím programovacího jazyku Scratch. Výukový materiál se bude skládat z modulů odstupňovaných podle obtížnosti. Součástí bude seznámení s prostředím Scratch a navazující příklady s metodickými poznámkami pro učitele. Kroužek bude vhodný pro děti začínající s programováním.

Generátor křížovek
Daniela Slivková  |  Určeno pro obory: Všechny

Student vytvoří desktopovou aplikaci v jazyce C#, přičemž implementuje algoritmus pro vytvoření křížovky a jejího následného luštění. Dle zadaných parametrů uživatele aplikace vygeneruje dva typy křížovek – osmisměrku a švédskou křížovku. U daného typu křížovky bude moct uživatel zvolit velikost, jazyk (anglický nebo český) a jeden ze tří stupňů obtížnosti. Vygenerované křížovky bude možné uložit a vytisknout i v průběhu luštění. Uživatel bude mít také možnost používat nápovědu. V textové části student stručně zpracuje informace o křížovkách a bude se věnovat popisu a dokumentaci desktopové aplikace, včetně jejich výhod a nevýhod.

Simulátor pro průjezd křižovatkou
Kristína Poláková  |  Určeno pro obory: Všechny

Bude vytvořena desktopová aplikace v jazyce C#, schopna nalézt (téměř optimální řešení) nastavení semaforů na předem dané komplikované křižovatce během dopravní špičky pomocí neuronových sítí. Aplikace bude pracovat realisticky a tak, aby byl provoz účastníků dopravy největší možný a bezpečný. Algoritmus pak bude porovnán s běžně používaným režimem.

Petr Krajča

Kontextově citlivé doplňování pro ViM
Libor Polášek  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit rozšíření pro textový editor ViM, které zkvalitní automatickou nápovědu slov na základě historie editovaných dokumentů.

Dotazování nad daty z OpenStreetMap
Tomáš Benek  |  Určeno pro obory: Všechny

Deklarativní tvorba diagramů
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit snadno použitelný deklarativní jazyk pro tvorbu diagramů a nástroj, který bude generovat výsledné diagramy v nejběžnějších grafických formátech.

Aplikace pro tvorbu časosběrných filmů
Tomáš Ďurďa  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit grafickou aplikaci pro operační systém Linux, která zjednoduší tvorbu časosběrných videozáznamů. Mezi požadované funkce patří korekce posunutí snímku, aplikace základních filtrů na vybrané snímky, přidání zvukové stopy nebo doplnění textových informací do záběru.

Skicák
Michal Šustera  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit program pro pohodlné vytváření skic a náčrtků. Vedle obvyklých nástrojů kopírujících chování tužky nebo štětce by program měl nabízet funkce jako je automatické vyhlazování křivek, uzavírání tvarů, rovnoměrný tah nebo dorovnání úhlu.

Vizuální tvorba databázových dotazů
Petr Unzeitig  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit na koncové uživatele zaměřený grafický nástroj pro snadnou tvorbu databázových dotazů.

Mobilní a webová aplikace pro střelecké soutěže
Vít Řehák  |  Určeno pro obory:

Otevřená databáze bodů zájmu
Jakub Večeřa  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Generování melodií
František Pospíšil  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit nástroj, který na základě naučených vzorů bude schopen generovat nové melodie. (Pro řešení práce se předpokládá alespoň základní znalost hudební teorie.)

Aplikace rozkladu binárních matic v geoinformačních systémech
Určeno pro obory: Všechny

Rozklad binární matic je metoda analýzy dat, které se věnuje výzkum na katedře informatiky. Cílem práce je zjistit do jaké míry je tato metoda analýzy aplikovatelná v geoinformačních systémech. V rámci práce by měla vzniknout aplikace, která transformuje vstupní data do formy vhodné pro analýzu a zobrazí výsledky ve formě mapy. (Vytvoření nebo implementace algoritmů pro analýzu dat není součástí zadání.)

Lidský faktor v počítačové bezpečnosti
Leoš Jurásek  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je zmapovat úlohu lidského faktoru v počítačové bezpečnosti, analyzovat nejčastější typy útoků, v kontrolovaných podmínkách změřit jejich úspěšnost a navrhnout vhodná protiopatření a ověřit jejich účinnost. (Práce je určena pro studenty, kteří se věnují správě ICT infrastruktury s větším množstvím běžných uživatelů.)

Michal Krupka

Lze v Common Lispu napsat rychlý program?
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Kvalitní implementace Common Lispu obsahují různé nástroje na optimalizaci programu na rychlost. Uvádí se, že v některých případech je možné program optimalizovat tak, že bude stejně rychlý jako ekvivalentní program napsaný v C. Cílem práce je toto tvrzení ověřit. Diplomant nastuduje a popíše možnosti optimalizace programu v Common Lispu a pokusí se je použít na vybrané reálné úkoly. Tyto úkoly současně vyřeší i v C a výsledky porovná. Jako hlavní implementace Common Lispu použije LispWorks a SBCL. V práci bude popsáno, do jaké míry (ve srovnání s programy napsanými v C) a za jakých okolností (pro jaké typy úloh, v jakých implementacích) lze programy napsané v Lispu optimalizovat.

Přesné výpočty s reálnými čísly
Ondřej Slavík  |  Určeno pro obory: Informatika

Student nastuduje a v práci shrne současné znalosti o přesné reprezentaci reálných čísel v paměti počítače. Ve spolupráci s vedoucím se pokusí získat nové poznatky. V jazyce Common Lisp naprogramuje základní funkce pro práci s přesně reprezentovanými reálnými čísly, které umožní počítat s reálnými čísly s libovolnou přesností, tj. bez akumulace chyb. V programu využije techniky líného vyhodnocování.

Databáze snů
Kateřina Pavlovská  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Student napíše aplikaci pro uživatele, kteří pracují na řešení psychických problémů nebo rozvoji osobnosti pomocí analýzy snů. Práce bude zaměřena zejména na analytickou psychologii, tj. jungovský a jungiánský přístup. Aplikace by měla usnadnit obvyklé činnosti při analýze snu jako je např.: hledání souvislostí snu s prožitými událostmi; určení důležitých symbolů a jejich výskytu ve snech, sledování jejich vývoje v sérii snů; kreslení snových výjevů; vytváření geografie snového světa, její časový vývoj a napojení na jednotlivé sny. Aplikace v žádném případě nebude nahrazovat práci, kterou musí uživatel vykonat sám; nebude tedy např. sny vykládat. U studenta se předpokládá živý zájem o problematiku a tvůrčí přístup, opřený zejména o práci s vlastními sny.

Sběr a analýza dat z Foucaultova kyvadla
Pavel Cvek  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Zadání ve spolupráci s katedrou optiky (prof. Opatrný): Foucaultovo kyvadlo v prostorách schodiště je poháněno elektromagnetem, který je řízen Arduinem. Data jsou sbírána prostřednictvím čtyř laserových závor. Ty poskytují jednak informaci o tom, kdy kyvadlo prošlo rovnovážnou polohou - a tedy kdy je třeba sepnout magnet. Kromě toho je ze zjištěných dat také možno zjistit údaje o amplitudě a směru kývání, i o případné elipticitě pohybu kyvadla. Tato data je momentálně možné sledovat pouze pokud se fyzicky připojíme k řídicímu Arduinu. Cílem bakalářské práce bude připojit k arduinu vhodný wifi-modul, propojit jej s fakultní sítí a data z Foucaultova kyvadla průběžně zpracovávat a umisťovat na fakultní web. Uživatel pak na webových stránkách najde informace o chování kyvadla a bude si moci ověřit, zda se Země stále točí.

Aplikace bez chyby
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student napíše aplikaci podle vlastní volby a po dohodě s vedoucím, u jejíž základní funkcionality dokáže, že neobsahuje chybu. Současně využije možností zvoleného programovacího jazyka (pravděpodobně Common Lispu) k statické kontrole správnosti kódu (tj. dodržení předepsaných požadavků) při kompilaci.

Konstrukce fuzzy regulátorů
Martin Hrabal  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Fuzzy regulátory mají široké uplatnění v různých oblastech techniky. Jsou založeny na vědeckých základech, současně však jejich návrh vyžaduje přítomnost experta znalého zákonitostí řešené problematiky. (Z tohoto článku na Wikipedii si můžete udělat představu, co to fuzzy regulátor je a jaké může mít použití: https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_control_system.) Student nastuduje známé přesné postupy i heuristiky používané k návrhu kvalitního fuzzy regulátoru a vytvoří implementaci podle vlastního výběru.

Vývojové prostředí pro Paradigmata programování
Martin Půda  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student ve spolupráci s vedoucím naprogramuje jednoduché vývojové prostředí nebo jeho ucelenou část, vhodné pro výuku předmětu Paradigmata programování. Kladný vztah ke Common Lispu, chuť pracovat a učit se nové věci jsou podmínkou.

Tomáš Kühr

Počítačová hra založená na principech algoritmizace
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Cílem práce bude navrhnout a implementovat jednoduchou počítačovou hru, která by měla pomoci s osvojením základních principů návrhu algoritmů.

Jan Laštovička

Výukové prostředí funkcionálního programování pro děti
Jakub Brázdil  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Jazyků pro výuku imperativního programování je celá řada. Vzpomeňme například jazyk Karel. Naproti tomu rodič, který by se rozhodl učit své dítě programovat funkcionálně, má možnosti dost omezené. Cílem práce je vytvořit jednoduchý funkcionální jazyk a grafické prostředí, kde by se děti od útlého věku mohly seznámit se základy funkcionálního programování. S tím, jak se dítě učí, by mělo prostředí odkrývat nové možnosti. Nemělo by se zapomenout ani na funkce vyšších řádů ani na anonymní funkce. Diplomant by na závěr měl své prostředí vyzkoušet na dítěti a popsat zkušenosti s výukou.

Funkcionální uživatelské rozhraní
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Uživatelské rozhraní modelujeme funkcí, která vrací obsah okna. Události (například klik) obsloužíme funkcí, která má na vstupu popis události (například souřadnice kliknutí) a aktuální obsah okna. Funkce vrací nový obsah okna. Tento přístup nevylučuje použití objektů k modelování částí uživatelského rozhraní. Jen objekty nemůžou měnit svůj stav. Metody, které by tradičně měnily stav objektu, nyní musí vracet objekty nové. Například metoda měnící x-ovou souřadnici bodu vrátí nový bod se změněnou souřadnicí. Cílem práce je nejprve navrhnout výše nastíněné objektové uživatelské rozhraní, dále jej naprogramovat v jazyce Common Lisp s použitím knihovny CAPI pro LispWorks a nakonec použít knihovnu k napsání ukázkového programu.

Kompozice obrazů podle dynamické symetrie
Určeno pro obory: Všechny

Dynamická symetrie je proporční systém, který lze s úspěchem použít při kompozici obrazů. Tomu je věnována kniha The art of composition: a simple application of dynamic symmetry od Michela Jacobse z roku 1926, která je k dispozici ke stažení zde. Práce se skládá ze tří částí. V první části diplomant vysvětlí základy dynamické symetrie a ospravedlní geometrické konstrukce ukázané v knize. Druhá a hlavní část spočívá v návrhu a realizaci programu, který malíři pomůže vytvořit kompozici za použití dynamické symetrie. V poslední třetí části diplomant představí ukázky kompozic vytvořené v programu a obrazy, které podle nich vznikly.

Objektový modelovací jazyk
Určeno pro obory: Všechny

Objektové modelovací jazyky reprezentují části reality pomocí modelu skládajícího se ze vzájemně provázaných objektů. Typy vazeb mezi objekty včetně jejich omezení definuje takzvaný meta-model, který sám je plnohodnotným modelem. Výzvou každého modelovacího jazyka je vytvoření uživatelského rozhraní, skrz které lze objekty pohodlně měnit. Cílem práce je navrhnou jednoduchý modelovací jazyk s uživatelským rozhraním a představit v něm ukázkový model.

Nikdy nezapomínající jazyk
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

John McCarthy je mezi informatiky známý mimo jiné jako tvůrce programovacího jazyka Lisp. Méně už se ví, že také navrhl jazyk Elephant 2000, který je založený na řečových aktech. Jazyk navíc nic nezapomíná a to umožňuje uživateli se prostředky jazyka odkazovat přímo na minulost. Například lze definovat, že pasažér leteckého spoje má rezervaci, pokud ji v minulosti udělal a přitom nezrušil. Odkazovaný zdroj navrhuje interpret jazyka popsaný prostředky logickém programování. Cílem práce je podle návrhu napsat interpret jazyka Elephant 2000 a pokusit se na jistou jeho podmnožinu napsat kompilátor.

Tomáš Masopust

Semantický web
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit web pro katedry PřF UPOL pomocí nástrojů sémantického webu, zejména SemanticWiki a Semantic MediaWiki. Pro více informací mě kontaktujte.

Verifikace podmínek hierarchického supervizního řízení
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je implementovat algoritmy pro ověření jistých vlastností automatů. Implementace bude formou plug-inu pro C++ knihovnu libFAUDES. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.

Tomáš Mikula

Knihovna pro jazyk Python
Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Vytvoření kompletní knihovny (dokumentace, automatické testy, publikovaný Python balíček, atd.) v jazyku Python na předem domluvené téma.

Hlídač cen kolekce Magic: The Gathering karet
Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Webová aplikace na správu kolekce Magic: The Gathering (MtG) karet (podobné https://deckbox.org). Pro získání informací o jednotlivých kartách a jejich cenách student využije veřejné API https://scryfall.com. Aplikace pak bude periodicky kontrolovat ceny karet z kolekce a vykreslovat jejich historii do grafu. Majitel kolekce tak pozná, zda karty na ceně rostou, či klesají. V případě extrémních změn pak aplikace uživatele upozorní. V práci by měl být kladen důraz na uživatelské rozhraní (např. vykreslování karet a grafů). Aplikace by měla být rovněž funkční na mobilních zařízeních.

Webová aplikace pro počítačem asistovanou psychoterapii
Petr Pánek  |  Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Cílem je vytvořit webovou aplikaci pro počítačem asistovanou psychoterapii. Aplikace by byla použita jako podpůrná metoda při léčení depresivních onemocnění kognitivně behaviorální terapií. Aplikace by měla umožňovat: 1. jednoduchou administraci dotazníku průběžného stavu depresivního onemocnění klienta, jeho vyhodnocení a graf vývoje stavu za vybranou časovou jednotku; 2. správu osobní databáze tzv. automatických myšlenek/spouštěčů deprese a informací s nimi souvisejících; 3. dobrovolnou synchronizaci dat mezi klientem a terapeutem.

Obrázkový dataset s atributy
Lukáš Jiříček  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit obrázkový dataset s jejich atributy. Během jeho návrhu a sběru bude kladen důraz na principy kognitivní psychologie. Student popíše a realizuje všechny kroky nutné k vytvoření takového datasetu, především pak: vhodný výběr domény, volbu velikosti a obecnosti výsledného datasetu, výběr jednotlivých objektů, sběr samotných dat a jejich zpracování. Pro hlavní sběr dat student navrhne a vytvoří jednoduchou webovou aplikaci s důrazem na uživatelské rozhraní.

Webová aplikace pro trénování a validaci klasifikačních modelů.
Kateřina Darmová  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvoření webové aplikace ve frameworku Django pokrývající proces trénování a validaci vybraných klasifikačních modelů implementovaných v ostatních knihovnách jazyka Python. Aplikace bude navržena s důrazem na přehlednost GUI a uživatelskou přívětivost. Neočekává se však, že bude používána lidmi bez dostatečných znalostí problematiky klasifikace dat. Trenovací prostředí bude umožňovat výběr klasifikačního modelu nahrání potřebných dat. Validační část pak bude obsahovat nástroje pro hledání optimálních hyperparametrů a monitoring již dříve natrénovaných modelů.

Bot pro hru Rocket League®
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student prozkoumá možnosti a pokusí se vytvořit bota pro počítačovou hru Rocket League® za pomocí knihovny RLBot. Doporučený jazyk Python, platforma Windows. Práce nevyžaduje znalost strojového učení (RLBot není na tento přístup ani vhodný). Očekává se však, že bude nutná aplikace lineární algebry (matice, transformace), pathfinding algoritmů a obecné studium AI botů. Součástí práce by mělo být zhodnocení limitací a možností frameworku RLBot a studium a popsání použitých přístupů.

Jak zmást konvoluční neuronové sítě?
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Bioinformatika

Konvoluční neuoronové sítě (CNN) způsobily revoluci v oblasti strojového vidění. V rozpoznávání obrazu dosahují přesnosti srovnatelné s člověkem. Avšak i nejnovějším CNN modelům činí určité modifikace vstupního obrazu problémy. Student přehledově nastuduje architekturu CNN a navrhne testovací sadu modifikovaných vstupních obrázků. Tuto sadu následně použije pro experimentální srovnání vybraných před trénovaných CNN modelů a člověka.

Rezervační systém pro očkování
Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Student provede analýzu hlavních problémů centrálního rezervačního systému ÚZIS. Na základě získaných poznatků navrhne a implementuje webovou aplikaci, která bude umožňovat pohodlnou a spolehlivou registraci a rezervaci termínů pro očkování. Systém bude umožňovat prioritizaci určitých skupin zájemců, případně další funkcionalitu, kterou student uzná za vhodnou pro řešení podobných krizových situací, jako je očkování proti koronaviru SARS-CoV-2. Hlavní důraz bude kladen na jednoduchost a uživatelskou přívětivost.

Stanislav Opichal

Zpracování velkého objemu dat použitím technologie Hadoop
Určeno pro obory: Všechny

Tématem diplomové práce je zpracování velkého objemu dat, pro který se vžil termín Big Data. Diplomant by měl identifikovat technologické výzvy při zpracování velkého objemu dat, popsat nástroje a postupy , které lze pro zpracování použít, především pak Open Source nástroj Hadoop. Popsat přístupové mechanizmy pro zápis a vyhledávání strukturovaných a nestrukturovaných dat a porovnat je s mechanizmy používanými v tradičních relačních databází jako je SQL. Součástí práce by měla být i demonstrační aplikace.

Integrace aplikací nástroji Open Source
Určeno pro obory: Všechny

Tématem diplomové práce je integrace aplikací pomocí Open Source nástrojů jako je Apache Camel, Apache CXF, ApacheMQ, Apache Karaf. Diplomant by měl posat, jak pomocí těchto nástrojů implementovat správně integrační patterny jako je publish-subscribe, request-reply, služby SOAP a RESTFul, datové a protokolové adaptéry a orchestrace služeb. Součástí diplomové práce by měla být i modelová ukázka orchestrace zpracování souboru, dat v relační databázi a volání služby SOAP nebio REST.

Jan Outrata

Editor svazů s rozšířenou visualizací svazu
Určeno pro obory: Všechny

Práce bude spočívat v rozšíření grafické aplikace pro visualizaci (Hasseova diagramu) svazů JLatVis napsané v Javě o podporu editace svazu a podle dohody další možnosti zobrazení svazů jako např. vyznačení části svazu, uložení stylů zobrazení svazu ve formě profilů, (univerzální) grafické nastavení metod pro vytvoření diagramu svazu, současné zobrazení více svazů spolu se vztahy mezi prvky (nebo množinami prvků) různých svazů aj.

Řešení pro důvěryhodné online testy
Eduard Janský  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je navrhnout a vytvořit řešení pro maximálně zabezpečené a důvěryhodné elektronické vypracování online testů a písemných prací. Řešení bude vedle standardní autentizace uživatele a zabezpečení síťové komunikace spočívat zejména v konfiguraci zvoleného operačního systému, příp. i aplikace s testem (např. webový prohlížeč), zahrnující zamezení opuštění aplikace s testem, omezení síťové konektivity a dostupnosti dat na diskových médiích apod.

Evidence domácího hospodářství
Určeno pro obory: Všechny

Předmětem práce je vytvoření jednoduché desktopové aplikace pro finanční evidenci výdajů a příjmů plynoucích z domácího chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin. Evidováno bude maximum výdajů spojených s nákupem, ustájením či zasetím/zasazením, krmením či hnojením a ošetřováním až po porážku či sklizeň, a příjmů z prodeje zvířat a plodin, včetně prodeje produktů (ze) zvířat. Aplikace bude umožňovat také výpočet a přehledné zobrazení finanční bilance hospodářství v zadaném časovém rozmezí.

Hra typu adventura v budově fakulty
Určeno pro obory: Všechny

Student navrhne hru typu adventura pro jednoho nebo i více hráčů spočívající v řešení zábavnou formou různých hádanek a úkolů pro postup ve hře ke splnění cíle. Prostředím hry bude hlavní budova přírodovědecké fakulty, hádanky a úkoly by tedy měly být motivované školním a výzkumným prostředím. Následně student hru realizuje v 3D herním engine Unreal Engine 4. K tomu využije budovu fakulty již zpracovanou v tomto engine.

Konzolové utility pro ovládání 3D tiskárny
Určeno pro obory: Všechny

Markéta Trnečková

Software na výrobu vykrajovátek
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit software na výrobu vykrajovátek, které je možné vytisknout na 3D tiskárně.

Tomáš Urbanec

Zápis šachové partie ze série fotografií či videa
Martin Baier  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

V práci jde o nastudování principů a algoritmů analýzy obrazu a změn v obraze a o jejich následnou aplikaci v automatickém přepisu šachové partie z videa či série fotografií do šachové notace. A to jak z partií hraných od začátku, kde lze navíc využít kompletní znalost o výchozí pozici, tak z partií zachycených až od nějaké fáze hry. Z šachových znalostí práce vyžaduje pouze znalost šachové notace a možností tahů jednotlivých figur.

Krása v šachu
Jakub Katzer  |  Určeno pro obory: Všechny

Některé šachové pozice jsou pro většinu hráču subjektivně hezčí či zajímavější než jiné. Úkolem studenta je nastudovat několik prací zabývajících se počítačovým rozpoznáváním této "krásy v šachu" a jejich výsledky implementovat do aplikace umožňující uživateli nějakou pozici zadat a následně její estetické vlastnosi analyzovat. Práce vyžaduje nastudování zdrojů v angličtině a zájem o šach.

Monitorování statistických údajů o nemovitostech
Daniel Stonawski  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem je vytvořit webovou službu pro monitorování statistických údajů o nemovitostech v dané oblasti. Aplikace by měla být schopna v pravidelných intervalech automaticky získávat data o dostupných nemovitostech v dané oblasti z vybraných realitních serverů a poté uživateli přívětivou formou prezentovat vývoj různých statistik v zadaném období a dle zadaných filtrů. Nakonec se student pokusí nastudovat a implementovat i možnost základní predikce některých údajů do budoucna

Jiří Valůšek

Přístupná aplikace pro vytváření notového zápisu
Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Student vytvoří aplikaci určenou pro nevidomé učitele hudby, která by umožňovala vytvořit notový zápis skladby pro vidící studenty.

Webová aplikace pro zasílání pravidelných notifikací
Pavel Kryl  |  Určeno pro obory: Aplikovaná informatika

Arnošt Večerka

Simulátor mikroprocesoru 8085
Šimon Fiala  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je sestavení simulátoru pro 8-bitový mikroprocesor 8085.

Roman Vyjídáček

Vyhodnocování stromu závislostí tříd při kompilaci programu v jazyce Swift
Tadeáž Kříž  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

The student will develop a build-time dependency resolver. The resolver will: - analyze source code of an application written in Swift, - construct a dependency tree of application's classes, - verify that real implementations exist for these dependencies, - generate a file containing the dependency tree. The program will be implemented in the Swift language and will run on macOS system. Textual part will consist of: - description of the method used to construct and verify the dependency tree, - user and developer guide.

Využití rozšířené reality při prezentaci katedry
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student nastuduje možnosti vývoje aplikace používající rozšířenou realitu pro operační systém iOS. Za pomoci frameworku ARKit student vytvoří aplikaci která bude používána na Dnech otevřených dveří například k prezentaci studijních oborů. Zájemce musí umět nebo se chtít naučit programovat v jazyce Swift a vlastnit zařízení s macOS a iOS podporující ARKit.

Vytvoření libovolné iOS aplikace
Určeno pro obory: Všechny

Vytvoření iOS aplikace v rozsahu Bakalářské práce po dohodě s vedoucím práce.

Automatické vyhodnocování programovacích úkolů
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Student naprogramuje webovou aplikaci, která bude sloužit k automatickému vyhodnocování studentských řešení v předmětech Unixové systémy a shell, Základy programování, apod. Přes aplikaci by studenti odevzdávali svá řešení a aplikace by kontrolovala správnost a o výsledku by informovala daného studenta.

Jiří Zacpal

Výuková aplikace Houby pro OS Android
Martin Doležel  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro poznávání hub pro osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.

Aplikace pro trénink očního kontaktu
Martin Konvička  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit aplikaci využitelnou pro trénink očního kontaktu a obecně také se special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Webová aplikace pro psychodiagnostiku
Jan Šándor  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, který bude formou dotazníků sbírat data od sportovců. Následně tato data bude zpracovávat a zpřístupňovat sportovním psychologům a vědcům.

Evidence výkonů na klinikách LF UP
Aleš Dopita  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která by umožňovala zaznamenávat výkony studentů na klinikách LF UP, tzv. Logbook.

Mobilní aplikace Logbook pro LF UP
Petr Sychrava  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro OS Android a iOS, která by umožňovala zaznamenávat výkony studentů na klinikách LF UP, tzv. Logbook.

Aplikace pro rozvoj v časové orientaci
Ploner Peter  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro rozvoj v časové orientace. Aplikace by především měla sloužit ke zvýšení schopnosti orientovat se v čase v denní, týdenní, měsíční i roční struktuře (například, co a kdy budou klienti během dne dělat, kteří pracovníci budou daný den a případně další den v práci, co bude během dne na jídlo, kdy pojedou domů, kdy na výlet, do obchodu, kina, na koncert, do cukrárny... atp.). Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Aplikace pro získání dovedností v domácnosti
Zdeněk Stromšík  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci využitelnou pro získání dovedností v domáctnosti včetně obsluhy domácích spotřebičů. Aplikace by měla sloužit především k nácviku správných dovedností v postupech při provádění domácích prací, včetně správné obsluhy domácích spotřebičů. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Didaktická pomůcka s využitím micro:bitu
Stanislav Kajtár  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit didaktickou pomůcku založenou na mikropočítači BBC micro:bit. Řešitel by měl navrhnou praktické použití micro:bitu, které by se dalo využít při výuce algoritmizace a programování na ZŠ a SŠ.

Chatbot pro FAQ
Jan Nejezchleba  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit chatbot, který by dokázal komunikovat na téma nejčastěji kladených otázek s zájemci o studium na katedře informatiky.

Aplikace pro sledování a analýzu Cash Flow
Petr Bobek  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která by umožňovala sledovat a vyhodnocovat Cash Flow. Aplikace musí umět načítat vstupní data ze souboru a naopak exportovat informace o Cash Flow za dané časové období.

Mobilní a webová aplikace International Student Guide
Dominika Gajdová  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit webovou a mobilní aplikaci, která bude elektronickou verzí publikace International Student Guide. tato publikace je určena pro zahraniční studenty, kteří přicházejí studovat na PřF UP.

Webová aplikace pro sportovní soutěže
Jaroslav Hradil  |  Určeno pro obory: Všechny

Aplikace je určena pro organizátory a účastníky sportovních turnajů. Měla by splňovat tyto cíle: • Umožní registrovanému uživateli založení soutěže, založení týmů i s možnými soupiskami a vygenerování herního plánu podle typu soutěže. • V průběhu zápasů bude možné průběžné zaznamenávání výsledků i s možnými střelci ze soupisek týmů. Po zápisu výsledků bude obnovena tabulka s body dle standardů výsledkových aplikací. • Po skončení bude možné zobrazit statistiky soutěže (nejlepší střelci, zápasy s nejvyšším počtem branek, apod.). • Aplikace bude responzivní.

Aplikace pro fakturaci
Matěj Kolář  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude umožňovat vytváření a správu faktur.

Webová aplikace pro správu turnajů ve Warhammer 40k
Václav Stezka  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci určenou pro organizaci turnajů v deskové hře Warhammer 40k.

Docházkový systém pro ÚLB
Ivana Jelínková  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která by umožňovala zaznamenávat docházku studentů na cvičení a semináře Ústavu lékařské biofyziky. Volitelně možnost vytvoření mobilní aplikace.

Webová aplikace pro sportovní oddíl
Al Kuhaly Karim  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvoření webové aplikace, která by sloužila pro sledování a vyhodnocování docházky ve sportovním oddílu.

Mobilní aplikace pro telefonování
Daniel Dvořák  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která by sloužila k telefonování.