Témata bakalářských prací pro akademický rok 2022/2023

Výběr tématu probíhá ve 4. semestru v následujících krocích:

  1. Na začátku března jsou na webu katedry zveřejněna témata bakalářských prací.
  2. Do konce dubna si studenti zvolí vedoucího práce a téma. Zpravidla si volí téma vypsané vyučujícím katedry informatiky, je možné si však vybrat i téma vlastní.
  3. Do konce května vloží student do STAGu název tématu v českém a anglickém jazyce, anotaci a seznam literatury.
  4. Ze STAGu pak vytiskne podklad pro zadání, nechá ho podepsat vedoucím práce a odevzdá sekretářce katedry.

Studenti by si měli vybírat téma vhodné pro svůj studijní program/specializaci. Studentům specializace Obecná informatika doporučujeme zvolit si téma některého z vyučujících katedry. Pokud nebude student vědět, jaké téma si vybrat, kontaktuje zástupce vedoucího katedry pro výuku.

Radek Janoštík

Vizualizace komunikace virtuální sítě v rodině protokolů TCP/IP – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Student navrhne a naprogramuje jednoduchý simulátor počítačové sítě, ve kterém bude přehlednou formou vizualizována komunikace pomocí protokolů z rodiny TCP/IP. Důležitou částí bude přehledné zobrazení komunikace v čase - krokování a zpomalení.

Mobilní aplikace pro sběr data a výpočet Indexu dynamického komfortu (DCI) – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství Bioinformatika

Student navrhne a naprogramuje mobilní aplikaci, které umožní sběr dat pro výpočet Indexu dynamického komfortu (DCI) - index kvality povrchu pro cyklistiku. Aplikace bude sbírat data z GPS mobilu a akcelerometru od firmy Moovesense. Umožní exportovat a jednoduše vizualizovat data.

Editor a simulátor lekcí a aktivit pro Ozobot Color Codes – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software

Student navrhne a realizuje editor lekcí a aktivit pro Ozobot Color Codes.


Miroslav Kolařík

Program na podporu výuky – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Po vzájemné dohodě si student vybere vhodné téma, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu).

Informatické soutěže – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Práce bude obsahovat přehled současných soutěží v oblasti informatika. Jako praktickou část student vytvoří novou (jednorázovou) soutěž, kterou bude možno řešit online. Finální podoba zadání vznikne po dohodě se studentem.

Algoritmy pro rychlé násobení matic – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika

Student nastuduje problematiku rychlého násobení matic a s ohledem na časovou složitost popíše dosud známé algoritmy. Poté naimplementuje tři vybrané algoritmy a porovná je mezi sebou na náhodných, různě velkých maticích.


Jan Konečný

Generátor staveb pro stavebnici Hubelino – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Student naprogramuje software, který bude automaticky navrhovat stavby ze stavebnice Hubelino.

Editor pro stavebnici Hubelino – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Student vytvoří editor ve kterém půjde snadno vytvářet virtuální stavby kuličkových drah Hubelino a exportovat k nim instrukce.

Více informací

Petr Krajča

Význam mikrooptimalizací pro celkovou rychlost programu

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Diplomant si nastuduje mikroarchitekturu některého ze soudobých procesorů a navybraných algoritmech předvede vliv mikrooptimalizací na výsledný kód. Zejména se bude jednat o optimalizace zaměřené na vykonávání instrukcí mimo pořadí, párování instrukcí, vzájemnou záměnu instrukcí, apod.

Vizualizace algoritmů používaných v relačních databázích

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Minimalistický assembler – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Cílem práce je vytvořit assembler pro procesory rodiny x86, který bude mít minimální závislosti na operačním systému, na kterém běží.

Skicák – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Cílem práce je vytvořit program pro pohodlné vytváření skic a náčrtků. Vedle obvyklých nástrojů kopírujících chování tužky nebo štětce by program měl nabízet funkce jako je automatické vyhlazování křivek, uzavírání tvarů, rovnoměrný tah nebo dorovnání úhlu.

3D engine jako nástroj pro návrh zahrad – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Cílem práce je vybudovat nad vhodným (nejlépe open-source) 3D enginem nástavbu, která bude umožňovat interaktivní návrh zahrad. Výsledná aplikace by měla plynule propojovat práci mezi třídimenzionálním a dvoudimenzionálním prostorem (půdorysy).


Michal Krupka

Možnosti GUI v Common Lispu

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software

Student prozkoumá možnosti použití grafických knihoven v Common Lispu. Důraz položí na knihovny přenositelné. V jedné nebo dvou vybraných pak napíše aplikaci dle vlastního výběru.

Lokalizace místa pořízení fotografie

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Mobilní aplikace vytvořená studentem se pokusí navést uživatele na přesné místo, ze kterého byla pořízena daná fotografie. V první fázi použije polohové služby (pokud fotka obsahuje patřičná metadata), ve druhé pak využije vhodné metody analýzy obrazu současně na fotku a obraz snímaný kamerou a podle výsledku bude uživatele navigovat na místo a směr, pro které se obrazy přesně překrývají. Část použitých metod je možné převzít ze služeb poskytovaných OS mobilu nebo existující knihovnou.

Statické typování v Lispu – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Student nastuduje statického typování a typové inference v programovacích jazycích a ve spolupráci s vedoucím navrhne knihovnu pro Common Lisp (LispWorks), která s použitím statického typování umožní co nejefektivnější kompilaci zdrojového kódu.

Funkcionální grafika – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Student nastuduje existující přístupy k funkcionální grafice a pokusí se navrhnout a implementovat vlastní.

Deklarativní GUI – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Popis uživatelského rozhraní aplikace se často podobá assembleru: stanovují se v něm údaje, které se dají chápat jako nízkoúrovňové: na pixely přesné umístění a rozměry jednotlivých prvků, jejich typ, barevnost a podobně. Student se pokusí ve spolupráci s vedoucím navrhnout po teoretické stránce a implementovat v Common Lispu prototyp systému uživatelského rozhraní postaveného na vyšší úrovni. Programátor v něm bude deklarativně stanovovat nikoli, jak má uživatelské rozhraní vypadat, ale k čemu má uživateli sloužit: jaké má mít vstupy, výstupy a podobně. Systém rozhraní pak sám vytvoří na základě dodatečných požadavků a pravidel správné tvorby GUI na příslušné platformě, kterou bude moci také deklarativně stanovit (zda je aplikace řádková, desktopová, mobilní, webová a podobně). Použitou metodou bude varianta logického programování.


Tomáš Kühr

Počítačová hra založená na principech algoritmizace

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Cílem práce bude navrhnout a implementovat jednoduchou počítačovou hru, která by měla pomoci s osvojením základních principů návrhu algoritmů.

Využití umělé inteligence ve výuce – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Cílem práce bude důkladně zmapovat aktuální možnosti umělé inteligence, popsat dostupné nástroje využívající umělou inteligenci a navrhnout začlenění těchto strojů do výuky na střední (případně i základní) škole.

Systém pro evaluaci výuky na střední škole – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Cílem práce je navrhnout, implementovat a nasadit systém pro evaluaci výuky na vybrané střední škole. Součástí systému bude navržení dotazníku pro sběr dat od studentů (případně i zpětné vazby od vyučujících), automatické vyhodnocení takto získaných dat a přehledná vizualizace těchto dat (především pro potřeby dotčených vyučujících a vedení školy).

Počítačová hra pro podporu výuky zvoleného neinformatického předmětu – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Cílem práce bude navrhnout a implementovat jednoduchou počítačovou hru, která by měla sloužit pro podporu výuky zvoleného neinformatického předmětu. Jedná se o rámcové téma, které může být vybráno více studenty, kteří budou vytvářet hry pro různé vyučovací předměty.


Jan Laštovička

Relační uživatelské rozhraní

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Úkolem je vytvořit knihovnu pro grafické uživatelské rozhraní, jejíž architektura stojí na relačních databázích. Konkrétněji by data aplikace byla uložena ve formě relační databáze. Aplikace by byla dána dotazem relační algebry. Hodnota dotazu by definovala uživatelské rozhraní. Změna způsobená uživatelem (například editací textového pole) by se podle známých pravidel propagovala zpět do základních dat.

Hoareův jazyk

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Hoareova logika je systém pravidel určený k dokazování vlastností imperativních programů. Cílem práce je vytvořit programovací jazyk, který by umožnil zmíněná pravidla používat. Programátor by tak mohl zadat vlastnost programu a detaily nutné k jejímu ověření. Například u programu řadící čísla v poli by stroj mohl ověřit jeho správnost.

Animovaná redukce

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

V Lambda kalkulu (modelu funkcionálních jazyků) je výpočet tvořen postupnou úpravou (redukcí) zadaného výrazu. Článek To Dissect a Mockingbird: A Graphical Notation for the Lambda Calculus with Animated Reduction od Davida C. Keenana představuje jednoduchý způsob grafického vyjádření výrazů, kde redukce je přehledně znázorněná animací. Cílem práce je naprogramovat animovanou redukci výrazů.

Nikdy nezapomínající jazyk

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

John McCarthy je mezi informatiky známý mimo jiné jako tvůrce programovacího jazyka Lisp. Méně už se ví, že také navrhl jazyk Elephant 2000, který je založený na řečových aktech. Jazyk navíc nic nezapomíná a to umožňuje uživateli se prostředky jazyka odkazovat přímo na minulost. Například lze definovat, že pasažér leteckého spoje má rezervaci, pokud ji v minulosti udělal a přitom nezrušil. McCarthy navrhuje interpret jazyka popsaný prostředky logického programování. Cílem práce je podle návrhu napsat interpret jazyka Elephant 2000 a pokusit se na jistou jeho podmnožinu napsat kompilátor.

Elastický index – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie

Téma je velmi stručné: vytvořit počítačový systém, který by podstatně používal technologii Elasticsearch.

Relační noSQL databáze – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

V dnešní době se prosazují noSQL databáze, které oproti tradičním SQL databázím umožňují přímočařejší práci s daty. Například nenutí nejprve uživatele definovat schéma jeho dat. Uživatel může data do databáze rovnou vkládat. Jako příklad takové noSQL databáze si můžeme vzít MongoDB. Nutnost definovat schéma se obecně netýká relačních databází, ale jen databází založených na SQL. Diplomant se pokusí navrhnout a realizovat jednoduchý databázový systém, který bude stále založen na pevných relačních principech, ale bude umožňovat přímou manipulaci s daty známou právě z noSQL databází.

Malý lispový stroj – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie

Velké stroje specializované na běh Lispu byly slavné v 80. letech 20. století. Tyto stroje se nazývaly Lisp machines. Dokonce i jejich operační systém byl napsaný v Lispu. V současnosti Lisp běží spolu s ostatními programy na běžných operačních systémech. Existuje ale i verze Lispu určená pro jednočipové počítače uLisp. Na jednočipovém počítači pak Lisp plní funkci jednoduchého operačního systému a s trochou zručnosti lze sestrojit i malý počítač postavený výhradně na Lispu. Viz Lisp Badge. Cílem práce je podobný počítač sestrojit a ukázat jeho použití.


Petr Osička

Správce oken pro X server – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software

Cílem je vytvořit na stromech založeného dlaždicového správce oken s pokročilou správou ploch. Je nutná ochota programovat v jazyce C a používat unixovou platformu (bsd* nebo linuxovou distribuci).


Martin Trnečka

Ovládání muzejního exponátu v Pevnosti poznání – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Informační technologie

Cílem této bakalářské práce, které je vypisována ve spolupráci s Pevností poznání, je implementovat ovládání exponátu zaměřeného na obnovitelné zdroje energie. Exponát bude umožňovat nastavení podmínek (například den/noc) a následně informovat o produkci elektrické energie. Exponát bude řízen mikropočítačem a poskytovat jednoduchou vizualizaci. V rámci této práce bude řešena pouze softwarová část, sestavení exponátu a poskytnutí grafických podkladů je v režii Pevnosti poznání.

Nástroj pro analýzu DBLP databáze – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie

Cílem této bakalářské práce je vytvoření webového nástroje, který bude umožňovat analýzu dat ve veřejné DBLP databázi evidující vědecké publikace v oblasti informatiky. Nástroj by měl umožňovat snadnou tvorbu různých typů přehledů a statistik. Součástí práce bude i vytvoření datasetu pro analýzu pomocí formální konceptuální analýzy a dekompozice binárních matic.


Markéta Trnečková

3D tisk didaktických pomůcek pro výuku informatiky – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Student vytvoří knihovnu 3D modelů, která bude volně dostupná pro didaktické účely. Dostupná bude na githubu. Modely budou připravené pro výuku programovacího jazyka Scratch. Jednotlivé modely budou znázorňovat příkazy programovacího jazyka. Z knihovny bude možné model přímo vytisknout na 3D tiskárně nebo bude možné modifikovat parametry podle požadavků uživatele.

Matlab jako pomůcka pro demonstraci výuky počítačové grafiky – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie


Tomáš Urbanec

Grafové databáze - přehled a srovnání – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Učitelství

Práce má dva cíle: - nastudovat principy ukládání a práce s daty v grafových databázích a získané poznatky sepsat do textu, který čtenáři poskytne dobrou představu a fungování, výhodách a nevýhodách tohoto přístupu k datům. - vybrat několik implementací grafových databází, nachystat ukázky jejich použití a navrhnout experimenty ukazující silné a slabé stránky zvolených implementací.

Zápis šachové partie ze série fotografií či videa – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

V práci jde o nastudování principů a algoritmů analýzy obrazu a změn v obraze a o jejich následnou aplikaci v automatickém přepisu šachové partie z videa či série fotografií do šachové notace. A to jak z partií hraných od začátku, kde lze navíc využít kompletní znalost o výchozí pozici, tak z partií zachycených až od nějaké fáze hry. Z šachových znalostí práce vyžaduje pouze znalost šachové notace a možností tahů jednotlivých figur.

Krása v šachu – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Některé šachové pozice jsou pro většinu hráču subjektivně hezčí či zajímavější než jiné. Úkolem studenta je nastudovat několik prací zabývajících se počítačovým rozpoznáváním této "krásy v šachu" a jejich výsledky implementovat do aplikace umožňující uživateli nějakou pozici zadat a následně její estetické vlastnosi analyzovat. Práce vyžaduje nastudování zdrojů v angličtině a zájem o šach.

Procedurálně generovaný obsah do hry typu Dungeons & Dragons – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Do RPG her typu Dungeons & Dragons, Dračí doupě, Pathfinder, ... lze mnoho obsahu generovat procedurálně. Cílem práce bude toto téma nebo jeho část nastudovat, popsat a generování obsahu implementovat do použitelné aplikace. Přesnou formu a obsah implementační části nastavíme dle studentových zájmů.


Arnošt Večerka

Simulátor mikroprocesoru Z80

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Cílem je sestavit program pro simulaci vykonávání kódu s instrukční sadou Z80.

Diagramy datových toků – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Cílem práce je vytvořit aplikaci umožňující sestavování diagramů datových toků.


Jiří Zacpal

Konfigurovatelné notifikace zákazníků

Vhodné pro studenty programu/specializace:

Cílem práce je vytvořit modul pro software Redmine, který by umožňoval posílat a konfigurovat notifikace zákazníkům. Aplikace je vyvíjena ve spolupráci s firmou OLC.

Správa podcastů – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace:

Cílem práce je vytvořit aplikaci (backhand i frontend), která bude umožňovat spravovat podcasty pro Rádio Haná. Aplikace bude umožňovat publikovat podcasty na vybraných platformách (Spotify, Google Podcasts, …). Aplikace by měla být vytvořena v Pythonu s využitím frameworku Django a databáze PostgreSQL. Aplikace je vyvíjena ve spolupráci s firmou OLC.

Aplikace pro plánování práce – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace:

Cílem práce je vytvořit aplikaci pro plánování práce. Podmínkou je propojení aplikace se systémem Redmine pomocí jejich API. Aplikace by měla být vytvořena s využitím frameworků Django a VueJS. Aplikace je vyvíjena ve spolupráci s firmou OLC.

Informační systém pro tvorbu rozvrhu – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie

- Možnost pohodlně přiřazovat den, učebnu, čas a vyučujícího každému předmětu. - Možnost vytvářet, editovat a mazat podmínky pro předměty, kombinace předmětů, pro jednotlivé vyučující. Schopnost tyto podmínky importovat z jiného systému. - Možnost načtení informací ze systému Stag. Export rozvrhu pro jednotlivé obory do PDF (případně jiného formátu).

Informační systém pro návrh rozvrhu – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie

- Možnost definice základních vlastností předmětu. - Pohodlné přiřazování vyučujících jednotlivým předmětům. - Možnost vytvářet, editovat a mazat podmínky pro předměty, kombinace předmětů, pro jednotlivé vyučující. - Generování úvazků pro jednotlivé vyučující. - Možnost načtení informací ze systému Stag. Vytvoření API pro předávání jednotlivých podmínek do jiných systémů.

Mobilní aplikace pro Rádio Haná – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro Rádio Haná, Skyrock a Metropole pro OS Android nebo iOS. Práce je vyvíjena ve spolupráci s firmou OLC.