Diplomová práce pro akademický rok 2023/2024

Eduard Bartl

Logické neuronové sítě

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika Vývoj software

Logické neuronové sítě jsou složeny z neuronů, které se chovají stejně jako logická konjunkce nebo disjunkce. Tento nový typ neuronových sítí byl představen v článku Ryan Riegel et al., Logical Neural Networks, arXiv preprint arXiv:2006.13155 publikovaném v roce 2020. Diplomant nastuduje zmíněný článek a bude se zabývat vztahem logických neuronových sítí a fuzzy logiky.

Dilworthův teorém a řešení fuzzy relačních rovnic

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika

Diplomant se bude zabývat generováním množiny všech řešení fuzzy relačních rovnic s využitím Dilworthova teorému a dalších výsledků extremální teorie množin.

Radim Bělohlávek

Podobnost v binárních datech

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika Vývoj software

Podobnost v binárních datech je zásadní téma, které se objevuje v různých oblastech informatiky a má různorodá použití. Existuje více než 70 způsobů, jak měřit podobnosti binárních dat; první byly navrženy před více než 100 lety. Cílem práce je jednak popsat existující způsoby a jejich vzájemné vztahy, jednak provést experimentální porovnání těchto způsobů a také jejich porovnání s psychologickými daty popisujícími, jak vnímá podobnost člověk. Práce může mít teoretický i experimentální charakter (v závislosti na dohodě studenta a vedoucího).

Relace uspořádání z pohledu fuzzy logiky

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika

Cílem práce je popsat dosavadní přístupy k tzv. fuzzy uspořádání, popsat vztahy mezi nimi a ve spolupráci s vedoucím práce se dopracovat k novým pozorováním a výsledkům. Práce má teoretický charakter.

Binární data a kognitivní psychologie

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika

Cílem práce je popsat vybrané metody práce s binárními daty z pohledu poznatků kognitivní psychologie. Konkrétní obsah bude určen po dohodě studenta a vedoucího práce. Příkladem je zabývat se metodami, které v daných binárních dat hledají přirozené lidské pojmy. Práce může mít teoretický, algoritmický i experimentální charakter (v závislosti na dohodě studenta a vedoucího).

Historie informatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Student zpracuje pod vedením vedoucího práce historii informatiky na UP. Vyjde přitom z článku vedoucího práce z roku 2019 a dalších zdrojů dodaných vedoucím práce. Součástí bude přehled o vývoji studijních oborů a plánů, o personálním vývoji, o vývoji technického zabezpečení, zejména dostupné výpočetní techniky. Práci zasadí do kontextu informatických oborů uskutečňovaných na vysokých školách v České republice a Československu.

Petr Jančar

Živost v Petriho sítích

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika Vývoj software

Práce může být zaměřena více na teoretické, či praktické aspekty, podle zaměření studenta. Jednalo by se o přehledové zpracování známých výsledků týkajících se problému (strukturální) živosti Petriho sítí a vytvoření softwarové aplikace umožňující experimentování v této oblasti (či v její vybrané části).

Radek Janoštík

Nástroj pro porovnání obsahuje PDF dokumentů

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika Vývoj software

Student vytvoří program, který bude porovnávat dokumenty ve formátu PDF. Přehledně zobrazí změny, bude vyhledávat stejné úseky textů a bude poskytovat více metod vyhledávání a organizaci stejných úseků. Hlavním použitím bude porovnávání různých verzí závěrečných prací, které studenti průběžně posílají svému vedoucímu. Dostačující bude zaměřit se "pouze" na dokumenty vzniklé pomocí Latex.

Nástroj pro tvorbu Tool-assisted speedrun pro hru Trackmania 2020

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika Vývoj software

Student naprogramuje nástroj, ve kterém bude možné vytvářet Tool-assisted speedrun (TAS) pro hru Trackmania 2020. Trackmania je deterministická hra - jaké vstupy zadáme, takový bude výsledek. Výsledný nástroj by měl uživateli sloužit k vytvoření programovatelných umělých uživatelských vstupů tak, aby mohl optimalizovat průjezdy danou tratí. Dále by měl poskytovat nástroje pro automatické hledání vhodných kombinací vstupů (hrubá síla, osvědčení vzory, ...)

Miroslav Kolařík

Program na podporu výuky

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Po vzájemné dohodě si student vybere vhodné téma, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu).

Kvalitní axiomatické systémy

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika

Cílem práce je vytvořit aplikaci pro zjednodušování axiomatických systémů daných identitami. Aplikace bude umět nalézt redundantní axiomy odvozením z ostatních axiomů, a tedy bude umět odvozovat dané identity z jiných identit. Aplikace bude dále umět ověřovat nezávislost daných axiomů hledáním modelů splňujících všechny axiomy daného axiomatického systému kromě jednoho. Kroky ověřování aplikace a rovněž modely budou uživateli zpřístupněny v přehledné formě s možností exportu.

Program na podporu výuky prstové abecedy – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství Bioinformatika Umělá inteligence Obecná informatika Vývoj software

Diplomant vytvoří program, který bude umět převádět zadaný text na odpovídající 3D animaci s prstovou abecedou, přičemž si uživatel bude moci nastavit vhodnou rychlost přehrávání. Diplomant se také pokusí o opačný proces, tedy, že program na základě videa (záznamu webkamery) s prstovou abecedou napíše odpovídající zprávu v textové podobě. Cílem práce je vytvoření aplikace, která spojí tyto funkcionality a vytvoří tím prostředí pro podporu výuky jednoruční prstové abecedy.

Petr Krajča

Programovací jazyk na hranici imperativního a funcionálního programování

Vhodné pro studenty programu/specializace: Vývoj software Počítačové systémy a technologie

Cílem práce je navrhnout programovací jazyk, který bude na úrovni jednotlivých procedur podporovat tradiční imperativní styl programování, přičemž na vyšší úrovni bude vynucovat funkcionální přístup k programování. Tento jazyk by měl být primárně určen pro implementaci mikroslužeb založených na RESTful API.

Ideální virtualní počítač – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Vývoj software Počítačové systémy a technologie

Cílem práce je vytvořit ideální virtuální počítač, který poběží jako běžný uživatelský proces a který bude realisticky emulovat chování hardwaru, tj. přístup k perifieriím, správu přerušení, správu paměti atp. Cílem je vytvořit platformu, která bude ukazovat chování počítače v ideální podobě a umožní tak demonstrovat vývoj operačního systému, aniž by bylo nutné řešit spoustu technických detailů, které se objevují při práci se skutečným hardwarem.

Souborový systém jako konceptuální svaz – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Vývoj software Počítačové systémy a technologie

Cílem práce je vytvořit souborový systém, kde adresáře nebudou tvořit stromovou hierarchii ale svaz. V takto pojaté struktuře souborového systému jednotlivé adresáře začnou odpovídat značkám (tagům) popisujícím obsah souboru. Proto by dalším cílem práce mělo být prozkoumání, jak se s tímto přístupem vypořádají existující aplikace.

Jan Outrata

Vytěžování dat z informačního systému

Vhodné pro studenty programu/specializace: Vývoj software Počítačové systémy a technologie

Student prozkoumá a následně implementuje možnosti automatizovaného vytěžování dat z univerzitního informačního systému STAG. Výstupem implementovaného software, ideálně v podobě sady skriptů, bude průběžně aktualizovaná vhodně navržená SQL databáze s vybranými údaji ze STAGu. Důraz bude kladen na efektivní návrh databáze a modularitu, snadnou upravitelnost a rozšiřitelnost software, vzhledem k výběru údajů ze STAGu, napojení na něj a vytěžování dat z něj. Využita budou primárně rozhraní STAGu určená pro strojové získávání dat a jejich další zpracování (web services/REST+SOAP API, příp. jiná), z bežného webového uživatelského rozhraní pouze odkazy pro export dat (pro jejich další strojové zpracování).

Více informací

Webový management dětské školky

Vhodné pro studenty programu/specializace: Vývoj software Počítačové systémy a technologie

Předmětem práce je implementace administrativních funkcí pro web dětské školky ("lesního klubu") Pojďte ven [https://pojdteven.cz/], dle potřeb školky, a průzkum, s případnou realizací, možností propojení webu se sociálními sítěmi (Facebook, Instagram). Z adminitrativních funkcí půjde zejména o realizaci evidence rodičů a jejich dětí zařazených ve školce a personálu ("průvodců") školky: registrace a profil, zadávání a přehledy prezence, notifikace, finanční záležitosti, u propojení webu se sociálními sítěmi pak o synchronizaci aktualit, akcí a fotogalerie.

Více informací

Klonování okna v Linuxu

Vhodné pro studenty programu/specializace: Vývoj software Počítačové systémy a technologie

Student prozkoumá možnosti a implementuje klonování obsahu zvoleného (aktivního) okna libovolné aplikace do dalších (pasivních) oken v reálném čase v grafickém uživatelském rozhraní (GUI) OS Linux, pro okenní systém X i Wayland. Implementace bude umožňovat i video záznam obsahu okna a následné pozdější současné přehrání ve více oknech.

Více informací

Systém pro klonování PC

Vhodné pro studenty programu/specializace: Vývoj software Počítačové systémy a technologie

Předmětem práce je rozšíření, příp. reimplementace, stávajícího systému pro klonování linuxových operačních systémů na počítačích na učebnách katedry informatiky UP. Stávající systém tvoří sada Bash skriptů pro linuxový systém a toto je i preferované řešení (ovšem ne nutné). Cílem výsledného řešení je podpora pro klonování i operačních systémů MS Windows, tj. celého počítače, s automatickou konfigurací systémů po vyklonování. Dalšími žádanými vlastnostmi budou klonování více počítačů zároveň, uložení obrazu počítače na server a klonování z něj nebo automatické opakování klonování při chybě.

Více informací

Visualizace konceptuálních svazů

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika Vývoj software

Cílem práce je vytvoření FCA (Formal Concept Analysis) rozšíření grafické aplikace pro visualizaci (Hasseova diagramu) svazů JLatVis napsané v Javě. Rozšíření bude spočívat zejména v zobrazení (fuzzy) konceptuálního svazu (pro výpočet svazu budou využity existující implementace algoritmů). Důraz bude kladen na přehlednost, přizpůsobitelnost a provázanost zobrazení svazu a tabulky vstupních dat. Rozšíření bude zároveň podporovat využití konceptuálních informací ve všech funkcích aplikace, kde to bude mít smysl, např. k vyhledávání a navigaci ve svazu, vyznačení jeho částí atd.

Více informací