Miroslav Kolařík - vyuka

doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. Výuka


Předměty

 • KMI/ALG1 Algebra 1 (LS)
 • KMI/ALG2 Algebra 2 (ZS)
 • KMI/LGPR Logické programování (ZS)
 • KMI/UDI Úvod do informatiky (ZS)
 • KMI/YUDI Úvod do informatiky (ZS)

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Grafický nástroj pro podporu sazby jednoduchých obrázků  |  Adam Kříž
  Student vytvoří grafický editor, pomocí kterého bude možné vytvářet jednoduché obrázky sestávající ze základních geometrických tvarů (elipsa, obdélník, trojúhelník), úseček, šipek a různých textových popisků. Vytvořené obrázky půjde exportovat do LaTeXového prostředí picture, do pdf nebo jako bitmapu. Je zamýšleno, aby výsledná bakalářská práce dobře posloužila některým zájemcům zvyklým tvořit do odborných článků jednoduché obrázky (např. svazy) v LaTeXovém prostředí picture. Editor bude naprogramován v jazyce Java. Grafické uživatelské prostředí bude vytvořeno za pomocí knihovny Swing.
 • Program na podporu výuky uspořádaných množin  |  Oldřich Beneš
  Student vytvoří program na podporu výuky teorie uspořádáných množin. Program bude umět demonstrovat základní pojmy teorie uspořádaných množin: reflexivita, antisymetrie, tranzitivita; řetězec, antiřetězec; relace pokrytí, Hasseův diagram; speciální prvky uspořádaných množin (minimální, nejmenší, maximální, největší); horní a dolní kužel; supremum a infimum; polosvaz a svaz. Demonstrace bude prováděna na množinách majících nejvíce deset prvků. Součástí práce bude výukový text o výše zmíněných pojmech.
 • Program na podporu výuky lineární algebry  |  Jan Horký
  Bude vytvořen program na podporu výuky lineární algebry. Program bude umět simulovat chod výpočtu základních maticových operací. Dokáže určit vlastnosti matic (např. hodnost, determinant) a vypočítat inverzní matici (pokud existuje). Bude umět počítat soustavy lineárních rovnic a demonstrovat výpočty související s vektorovými prostory, jako je lineární (ne)závislost vektorů, nalezení báze, homomorfizmy vektorových prostorů a transformace souřadnic od báze k bázi vektorového prostoru. Součástí práce bude výukový text o výše zmíněných pojmech.
 • Fuzzy regulátor  |  Michal Sladkovský
  Student podrobně pojedná o tom, co a k čemu je fuzzy regulátor. Poté nějaký vlastní (originální) fuzzy regulátor navrhne a implementuje do ukázkové aplikace.
 • Zjednodušování axiomatických systémů
  Student vytvoří aplikaci na zjednodušování axiomatických systémů zadaných identitami. Aplikace bude umět nalézt redundantní axiomy odvozením z ostatních axiomů a tedy bude umět odvozovat dané identity z jiných identit (samozřejmě pokud to čas a paměť dovolí). Aplikace by dále mohla umět ověřovat nezávislost daných axiomů hledáním modelů splňujících všechny axiomy daného axiomatického systému kromě jednoho. Kroky ověřování aplikace a rovněž modely budou uživateli zpřístupněny v přehledné formě s možností exportu.
 • Program na podporu výuky
  Téma určeno zejména studentům oboru Informatika pro vzdělávání. Po vzájemné dohodě si student vybere téma související s informatikou, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu). Příklady témat: binární relace, algebraické struktury, teorie svazů, predikátová logika, kvantová kryptografie, fraktály, šifrování, ...
 • CAPTCHA  |  Petr Ptáček
  Student přehledově popíše, co a k čemu je CAPTCHA, viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA . Popíše silné a slabé stránky existujících CAPTCHA. Zaměří se i na historii, současný stav a odhadne vývoj CAPTCHA v blízké budoucnosti. Navrhne, kterak CAPTCHA efektivně prolamovat. Poté vymyslí několik vlastních (nových) CAPTCHA a popíše jejich výhody a nevýhody.
 • Hra života  |  Jozef Meričko
  Student souhrnně pojedná o Hře života. Uvede stručně i souvislosti a aplikace v biologii. Poté připraví aplikaci, kde si bude moci uživatel definovat vlastní pravidla a zkoušet/zkoumat jejich vývoj v čase. Aplikace bude schopna pracovat i se stupni pravděpodobnosti (např. 0,4) a s více barvami počátečních buněk (např. zelená, červená, modrá).
 • Počítačové dokazování  |  David Kamidra
  Cílem práce je z různých zdrojů samostatně nastudovat problematiku počítačového dokazování. Textová část práce bude sestávat zejména z těchto poznatků. Student přehledově popíše historii a současnost počítačového dokazování, pojedná o výhledech do budoucna a také popíše uplatnění automatického dokazování v praxi. Součástí práce bude i naprogramování jednoduchého automatického dokazovače.
 • Transpoziční šifry  |  Petr Ochvat
  Bakalářská práce se zaměří na transpoziční šifry. V textové části student stručně popíše dějiny kryptologie a poté představí různé transpoziční šifrovací systémy a práci s nimi (šifrování, dešifrování). Důkladně popsány budou převážně klasické šifry např.: Jednoduchá transpozice, Fleissnerova otočná mřížka, Myszkowskiho transpozice, šifra Rail Fence, šifra Route a šifra ÜBCHI. Praktická část se bude věnovat vytvoření programu, který bude schopen zadaný text vybraným způsobem zašifrovat. Program by měl být schopen v jisté míře provést i dešifrování zpráv. Student úspěšnost dešifrování řádně otestuje a výsledky shrne. Program bude naprogramován v jazyce Python a GUI bude tvořeno ve frameworku Django, tudíž se bude jednat o webovou aplikaci.
 • Vybrané vyhledávací stromy  |  Filip Škoda
  Bakalářská práce bude obsahovat popis datových struktur a operací (vyhledání, přidání, odebrání, rotace, balancování) vybraných vyhledávacích a samovyvažovacích binárních stromů. Součástí práce bude i grafická demonstrace rotací a balancování některých stromů. Vybrané typy stromů: Splay tree, WAVL tree, AA tree, B+tree, B-tree, Fusion tree, T-tree a Scapegoat tree.
 • Softwarová podpora výuky předmětu Matematická logika  |  Radek Lipenský
  Student vytvoří program na podporu výuky předmětu Matematická logika vyučovanému na PřF UP se zaměřením výhradně na výrokovou logiku. Zadávat bude možné formule nebo tabulky pravdivostních hodnot. Pomocí Karnaughovy mapy bude možné minimalizovat formule nebo v případě zadání tabulky vytvořit zápis formule pomocí symbolů jazyka. V případě zadání formule pomocí symbolů jazyka bude program umět posoudit, zda se jedná o korektní zadání. Bude umět převést zadanou formuli do úplné disjunktivní nebo konjunktivní normální formy nebo na formule vytvořené pouze pomocí bázových spojek. Pomocí tabulkové metody bude umět posoudit splnitelnost dané formule a označit tautologii, případně kontradikci. Dále bude umět posoudit a zdůvodnit sémantické vyplývání/nevyplývání formulí. Z důvodu přehlednosti bude možné zadávat formule s nejvýše čtyřmi různými výrokovými symboly s tím, že každý konkrétní výrokový symbol může být nejvýše ve čtyřech výskytech. Součástí programu bude i test znalostí obsahující šest až osm jednoduchých otázek se čtyřmi odpověďmi, z nichž bude vždy právě jedna správná. Formule a hodnoty v tabulkách, které budou součástí otázek a odpovědí, budou generovány počítačem.
 • Enigma
  Student popíše šifrovací stroj Enigma, podrobněji zejména části související s informatikou. Dále se zaměří na popis slabin Enigmy a navrhne jejich odstranění/vylepšení tak, aby vznikla silnější šifra založená na podobných principech jako Enigma. Vylepšení vtělí do uživatelsky přívětivé grafické podoby, kterou bude možno v praxi využívat. V práci bude vysvětlena i problematika generování náhodných a pseudonáhodných čísel a její vliv na kryptologii.
 • Optimalizace 3D tisku
  Konkrétní podoba zadání vznikne až po dohodě se studentem. V rámci práce je možno využít katederní 3D tiskárnu.
 • Odvozování jednoduchých tvrzení
  Bude vytvořen program na odvozování jednoduchých tvrzení z daných předpokladů a s využitím jednoduchých odvozovacích pravidel. Konkrétní podoba zadání vznikne až po dohodě se studentem.
 • Identifikace uživatelů pomocí otisků prstů
  Konkrétní podoba zadání vznikne až po dohodě se studentem.
 • 3D tisk zajímavých matematických modelů
  Konkrétní podoba zadání vznikne až po dohodě se studentem. V rámci práce je možno využít katederní 3D tiskárnu.
 • Generování optických klamů
  Konkrétní podoba práce vznikne až po dohodě se studentem.
 • Desková hra Galaxy Trucker
  Cílem práce je implementace síťové verze deskové hry Galaxy Trucker.
 • Karetní hra Dobble
  Cílem práce je implementace síťové verze karetní hry Dobble.
 • Rozpoznávání proměnných hvězd
  Cílem práce je rozpoznávání proměnných hvězd z obrázků pořízených CCD kamerou a tvorba jejich světelných křivek.
 • Bitcoin
  V práci bude pojednáno o principech platební sítě Bitcoin i o kryptoměně Bitcoin. Stručně budou popsány i některé další kryptoměny a základní principy jejich platebních sítí. Výhodou jsou základní ekonomické znalosti.

Diplomové

 • Kvalitní axiomatické systémy
  Diplomant vytvoří aplikaci na zjednodušování axiomatických systémů daných identitami. Aplikace bude umět nalézt redundantní axiomy odvozením z ostatních axiomů a tedy bude umět odvozovat dané identity z jiných identit (samozřejmě pokud to čas a paměť dovolí). Aplikace bude dále umět ověřovat nezávislost daných axiomů hledáním modelů splňujících všechny axiomy daného axiomatického systému kromě jednoho. Kroky ověřování aplikace a rovněž modely budou uživateli zpřístupněny v přehledné formě s možností exportu. Diplomant se při vytváření aplikace zaměří také na minimalizování náročnosti výpočetního procesu a pojedná o složitosti výpočtů v závislosti na vstupech.
 • Nový expertní systém v PROLOGu  |  Milan Vojáček
  Diplomant se naučí programovací jazyk PROLOG a seznámí se s expertními systémy. Poté v PROLOGu naprogramuje vlastní (originální) expertní systém vhodného rozsahu. V textové části diplomant pojedná o PROLOGu, o expertních systémech a zejména pak o nově vytvořeném expertním systému (včetně jeho výhod a nevýhod).
 • Kvantová kryptografie
  Cílem diplomové práce je z různých zdrojů samostatně nastudovat vše podstatné o kvantové kryptografii. Textová část práce bude sestávat zejména z těchto poznatků a také pojedná o výhodách a nevýhodách použití kvantové kryptografie v současnosti. Značná část textu bude věnována algoritmům, včetně algoritmů používaných v praxi.
 • Program na podporu výuky
  Téma určeno zejména studentům učitelského oboru. Po vzájemné dohodě si diplomant vybere téma úzce související s informatikou, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu). Příklady témat: agregační funkce, algebraické struktury, zobecnění svazů, rekurentní rovnice, lineární algebra, atd.
 • Aplikace pro práci s kongruenčními vlastnostmi variet algeber
  Diplomant nastuduje základy univerzální algebry, zejména pak partie týkající se kongruenčních vlastností variet algeber a mal'cevovské podmínky. Poté vytvoří aplikaci, která bude algebraikům pomáhat při hledání kongruenčních vlastností variet algeber. U konkrétních příkladů diplomant zkusí ověřit, zda známé termy splňující příslušné mal'cevovské podmínky pro permutabilní, n-permutabilní, distributivní, modulární či aritmetické variety, jsou nejlepší možné, případně určí nové (jednodušší). Diplomant by se mohl pokusit i o případné zjednodušení některých (obecných) mal'cevovských podmínek. Diplomant by měl být také v jisté míře schopen umět nalézat vhodné protipříklady, dokazující, že vybraná varieta nemá danou kongruenční vlastnost a mohl by se pokusit i o vyřešení některých otevřených problémů souvisejících s tématem.
 • Zaheslování souboru zvukem  |  Roman Vyjídáček
  Cílem diplomové práce je vytvořit aplikaci sloužící k zaheslovaní souboru pomocí zvuku či hlasu. K rozpoznání a analýze zvukové stopy bude použito fuzzy logiky a neuronových sítí. Program zaznamená určitou zvukovou stopu a analyzuje a porovná ji s uloženou stopou. Soubor bude odemčen, pokud budou zvukové stopy dostatečně podobné. Součástí práce bude také otestování aplikace alespoň na 15 reálných uživatelích. K implementaci bude použit jazyk Java. Textová část bude obsahovat popis výhod a nevýhod použitých metod pro analýzu hlasu, možnosti vývoje pro platformu Java a také shrnutí výsledků testování aplikace na reálných uživatelích.
 • Steganografické šifry  |  Ondřej Kašpar
  Cílem práce je stručně zmínit historii steganografie, popsat metody digitální steganografie (ukrývání zpráv do textu, obrázků a audiosignálu), vysvětlit základy stegoanalýzy a uvést čtenáře do základů kryptografie. Následně nastudovat a implementovat vybrané steganografické šifry a vytvořit vlastní steganografickou šifru v kombinaci s jinou kryptografickou metodou.
 • 3D tisk  |  Jan Hamerník
  Cílem práce je navrhnout různé struktury pro zpevnění 3D modelů s většími dutinami. Praktická část práce bude obsahovat program, který na vstupu přijme 3D model a vygeneruje jeho verzi se zpevněnými dutinami podle uživatelova nastavení pro následný 3D tisk. Práce také bude obsahovat praktické otestování navržených struktur a jejich souhrnnou analýzu. Teoretická část se mimo jiné dotkne historie 3D tisku a jeho uplatnění v různých odvětvích.