Miroslav Kolařík - vyuka

doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. Výuka


Předměty

 • KMI/ALG1 Algebra 1 (LS)
 • KMI/ALG2 Algebra 2 (ZS)
 • KMI/DID2 Didaktika informatiky 2 (LS)
 • KMI/MATA1 Matematická analýza 1 (LS)
 • KMI/MATA2 Matematická analýza 2 (ZS)
 • KMI/UDI Úvod do informatiky (ZS)
 • KMI/YUDI Úvod do informatiky (ZS)

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Grafický nástroj pro podporu sazby jednoduchých obrázků
  Karolína Zemenová  |  Určeno pro obory: Všechny
  Student vytvoří grafický editor, pomocí kterého bude možné vytvářet jednoduché obrázky sestávající ze základních geometrických tvarů (elipsa, obdélník, trojúhelník), úseček, šipek a různých textových popisků. Vytvořené obrázky půjde exportovat do LaTeXového prostředí picture, do pdf nebo jako bitmapu. Je zamýšleno, aby výsledná bakalářská práce dobře posloužila některým zájemcům zvyklým tvořit do odborných článků jednoduché obrázky (např. svazy) v LaTeXovém prostředí picture.
 • Program na podporu výuky lineární algebry
  Jan Horký  |  Určeno pro obory: Všechny
  Bude vytvořen program na podporu výuky lineární algebry. Program bude umět simulovat chod výpočtu základních maticových operací. Dokáže určit vlastnosti matic (např. hodnost, determinant) a vypočítat inverzní matici (pokud existuje). Bude umět počítat soustavy lineárních rovnic a demonstrovat výpočty související s vektorovými prostory, jako je lineární (ne)závislost vektorů, nalezení báze, homomorfizmy vektorových prostorů a transformace souřadnic od báze k bázi vektorového prostoru. Součástí práce bude výukový text o výše zmíněných pojmech.
 • Program na podporu výuky
  Určeno pro obory: Informatika pro vzdělávání
  Téma určeno studentům oboru Informatika pro vzdělávání. Po vzájemné dohodě si student vybere téma související s informatikou, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu). Příklady témat: binární relace, algebraické struktury, teorie svazů, predikátová logika, kvantová kryptografie, fraktály, šifrování, ...
 • Hra života
  Jozef Meričko  |  Určeno pro obory: Všechny
  Student souhrnně pojedná o Hře života. Uvede stručně i souvislosti a aplikace v biologii. Poté připraví aplikaci, kde si bude moci uživatel definovat vlastní pravidla a zkoušet/zkoumat jejich vývoj v čase. Aplikace bude schopna pracovat i se stupni pravděpodobnosti (např. 0,4) a s více barvami počátečních buněk (např. zelená, červená, modrá).
 • Transpoziční šifry
  Medard Kuřimský  |  Určeno pro obory: Všechny
  Bakalářská práce se zaměří na transpoziční šifry. V textové části student stručně popíše dějiny kryptologie a poté představí různé transpoziční šifrovací systémy a práci s nimi (šifrování, dešifrování). Důkladně popsány budou převážně klasické šifry např.: Jednoduchá transpozice, Fleissnerova otočná mřížka, Myszkowskiho transpozice, šifra Rail Fence, šifra Route a šifra ÜBCHI. Praktická část se bude věnovat vytvoření programu, který bude schopen zadaný text vybraným způsobem zašifrovat. Program by měl být schopen v jisté míře provést i dešifrování zpráv. Student úspěšnost dešifrování řádně otestuje a výsledky shrne.
 • Algoritmy na porovnávání otisků prstů
  Aleš Kala  |  Určeno pro obory: Všechny
  Student se seznámí s problematikou porovnávání otisků prstů a implementuje dva algoritmy porovnávání otisků prstů. Implementované algoritmy otestuje, zjistí jejich úspěšnost a popíše jejich výhody a nevýhody.
 • Hra Galaxy Trucker
  Patrik Ježek  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je implementace síťové verze deskové hry Galaxy Trucker. Student vytvoří serverovou aplikaci, která na straně klienta graficky zobrazí aktuální stav hry s ovládacími prvky. Dle pravidel hry, budou dvě až čtyři klientské strany odesílat tahy na server, kde budou synchronizovány.
 • Expertní systém v PROLOGu
  Denisa Nováková Andrýsková  |  Určeno pro obory: Všechny
  Student se naučí programovací jazyk PROLOG a seznámí se s expertními systémy. Poté v PROLOGu naprogramuje vlastní expertní systém, který bude poskytovat expertízu v oblasti grafologické analýzy. V textové části student pojedná o PROLOGu, o expertních systémech a o nově vytvořeném expertním systému (včetně jeho výhod a nevýhod).
 • Vizualizace činnosti fuzzy regulátoru
  Alena Svobodová  |  Určeno pro obory: Všechny
  Bakalářská práce se zaměří na fuzzy logiku, zejména na fuzzy regulátor. V textové části studentka pojedná o tom, co je a k čemu slouží fuzzy regulátor. Dále popíše aplikaci fuzzy regulátoru v různých odvětvích. Součástí práce bude aplikace simulující činnost fuzzy regulátoru, která znázorní fáze fuzzifikace, interference a defuzzifikace s cílem přiblížit vnitřní fungování fuzzy regulátoru.
 • Enigma
  Tomáš Orlík  |  Určeno pro obory: Všechny
  Student popíše šifrovací stroj Enigma, podrobněji zejména části související s informatikou. Dále se zaměří na popis slabin Enigmy a navrhne jejich odstranění/vylepšení tak, aby vznikla silnější šifra založená na podobných principech jako Enigma. Vylepšení vtělí do uživatelsky přívětivé grafické podoby, kterou bude možno v praxi využívat.
 • Program na přehrávání notového zápisu
  Petr Němeček  |  Určeno pro obory: Všechny
  - Program bude schopen přehrát jednoduchý notový zápis. - Program bude obsahovat možnost zvolit tempo přehrávání. - Pro rozpoznávání notového zápisu programem bude užito algoritmů rozpoznávání schémat v obraze. - Program bude sestaven pro zařízení s operačním systémem Android. - Fotokopii notového zápisu pro přehrání bude možné pořídit vestavěnou kamerou zařízení.
 • Hra Replacement puzzle
  Filip Tůma  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit aplikaci simulující logickou hru Replacement puzzle. Hra by měla dávat možnost vygenerovat nové hry dle obtížnosti (počet znaků/tahů), dále ukládání hraných her do databáze a jejich následné znovuspuštění. Bude se jednat o WPF aplikaci v jazyce C#.

Diplomové

 • Kvalitní axiomatické systémy
  Určeno pro obory: Všechny
  Diplomant vytvoří aplikaci na zjednodušování axiomatických systémů daných identitami. Aplikace bude umět nalézt redundantní axiomy odvozením z ostatních axiomů a tedy bude umět odvozovat dané identity z jiných identit (samozřejmě pokud to čas a paměť dovolí). Aplikace bude dále umět ověřovat nezávislost daných axiomů hledáním modelů splňujících všechny axiomy daného axiomatického systému kromě jednoho. Kroky ověřování aplikace a rovněž modely budou uživateli zpřístupněny v přehledné formě s možností exportu. Diplomant se při vytváření aplikace zaměří také na minimalizování náročnosti výpočetního procesu a pojedná o složitosti výpočtů v závislosti na vstupech.
 • Kvantové výpočty
  Jíří Balun |  Určeno pro obory: Všechny
  Diplomant nastuduje a popíše podstatné partie kvantového počítání. Textová část práce bude sestávat zejména z těchto poznatků a také pojedná o výhodách a nevýhodách použití kvantového počítání v současnosti. Součástí práce bude emulátor kvantových výpočtů a implementace vybraných algoritmů.
 • Program na podporu výuky
  Tereza Nedjalková |  Určeno pro obory: Učitelství informatiky pro SŠ
  Téma určeno zejména studentům učitelského oboru. Po vzájemné dohodě si diplomant vybere téma úzce související s informatikou, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu). Příklady témat: agregační funkce, algebraické struktury, zobecnění svazů, rekurentní rovnice, lineární algebra, atd.
 • Aplikace pro práci s kongruenčními vlastnostmi variet algeber
  Určeno pro obory: Všechny
  Diplomant nastuduje základy univerzální algebry, zejména pak partie týkající se kongruenčních vlastností variet algeber a mal'cevovské podmínky. Poté vytvoří aplikaci, která bude algebraikům pomáhat při hledání kongruenčních vlastností variet algeber. U konkrétních příkladů diplomant zkusí ověřit, zda známé termy splňující příslušné mal'cevovské podmínky pro permutabilní, n-permutabilní, distributivní, modulární či aritmetické variety, jsou nejlepší možné, případně určí nové (jednodušší). Diplomant by se mohl pokusit i o případné zjednodušení některých (obecných) mal'cevovských podmínek. Diplomant by měl být také v jisté míře schopen umět nalézat vhodné protipříklady, dokazující, že vybraná varieta nemá danou kongruenční vlastnost a mohl by se pokusit i o vyřešení některých otevřených problémů souvisejících s tématem.
 • CAPTCHA
  Kristián Vraštiak |  Určeno pro obory: Všechny
  Student přehledově popíše, co a k čemu je CAPTCHA. Popíše silné a slabé stránky existujících CAPTCHA, zaměří se i na historii, současný stav a odhadne vývoj CAPTCHA v blízké budoucnosti. Navrhne, kterak CAPTCHA efektivně prolamovat. Poté vymyslí několik vlastních (nových) CAPTCHA a popíše jejich výhody a nevýhody.
 • Počítačové dokazování
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je z různých zdrojů samostatně nastudovat problematiku počítačového dokazování. Textová část práce bude sestávat zejména z těchto poznatků. Student přehledově popíše historii a současnost počítačového dokazování, pojedná o výhledech do budoucna a také popíše uplatnění automatického dokazování v praxi. Součástí práce bude i naprogramování jednoduchého automatického dokazovače.
 • Steganografické šifry
  Ondřej Kašpar |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je stručně zmínit historii steganografie, popsat metody digitální steganografie (ukrývání zpráv do textu, obrázků a audiosignálu), vysvětlit základy stegoanalýzy a uvést čtenáře do základů kryptografie. Následně nastudovat a implementovat vybrané steganografické šifry a vytvořit vlastní steganografickou šifru v kombinaci s jinou kryptografickou metodou.
 • 3D tisk
  Jan Hamerník |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je navrhnout různé struktury pro zpevnění 3D modelů s většími dutinami. Praktická část práce bude obsahovat program, který na vstupu přijme 3D model a vygeneruje jeho verzi se zpevněnými dutinami podle uživatelova nastavení pro následný 3D tisk. Práce také bude obsahovat praktické otestování navržených struktur a jejich souhrnnou analýzu. Teoretická část se mimo jiné dotkne historie 3D tisku a jeho uplatnění v různých odvětvích.
 • Rozpoznávání proměnných hvězd
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je rozpoznávání proměnných hvězd z obrázků pořízených CCD kamerou a tvorba jejich světelných křivek.