Radim Bělohlávek

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.


Funkce:profesor
Adresa:Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Pracovna:5.078
Telefon:585 634 700
Fax:585 634 716 (Katedra)
E-mail:radim.belohlavek@acm.org

Oblasti zájmu

 • Analýza dat, formální konceptuální analýza
 • Logika
 • Informace a neurčitost
 • Teoretické základy informatiky

Odborný životopis

Vzdělání

 • Mgr. (1994) Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů, UP v Olomouci
 • Dr. (1998) Informatika a aplikovaná matematika, VŠB–Technická univerzita Ostrava, dizertační práce „Networks Processing Indeterminacy“ , xviii+198 str.
 • RNDr. (1999) dle zákona 111/1998 Sb.
 • Ph.D. (2001) Algebra, UP v Olomouci, dizertační práce „Convex Sets and Congruence Classes in Universal Algebras“
 • doc. (2001) Aplikovaná matematika, PřF OU, habilitační práce „Fuzzy concept lattices and related structures“ , ix+130 str., (oponenti: prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (AV ČR Praha), prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc. (UP Olomouc), prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (STU Bratislava))
 • prof. (2005) Informatika, jmenován prezidentem ČR na návrh Vědecké rady VŠB–Technické univerzity Ostrava, doporučující dopisy prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (AV ČR Praha), prof. L. J. Kohout (Florida State University), prof. L. A. Zadeh (UCB, Berkeley)
 • DSc. (2008) „doktor fyzikálně-matematických věd“, obor „informatika a kybernetika“, rozhodnutím Vědecké rady AV ČR, disertace „Concept lattices and attribute implications from data with fuzzy attributes“ (oponenti oponenti: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (STU Bratislava), prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. (ČVUT Praha), prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. (OU Ostrava))

Předchozí zaměstnání

 • 1994–1996 odborný asistent, katedra informatiky, FEI VŠB–Technická univerzita Ostrava, Ostrava
 • 1996–2000 výzkumný pracovník a zástupce ředitele, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Ostravská univerzita, Ostrava
 • 1999–2000 Postdoc Fellow, Center for Intelligent Systems, Watson School of Applied Science, State University of New York at Binghamton, Binghamton, New York, USA
 • 2001–2007 vedoucí Katedry informatiky, PřF UP Olomouc
 • 2007-2009 Professor (with Tenure), State University of New York, USA

Členství

 • šéfredaktor (2015-), člen redakční rady (2000-) International Journal of General Systems
 • člen redakční rady Fundamenta Informaticae (2013-)
 • člen redakční rady Fuzzy Sets and Systems (2010-)
 • člen redakční rady Int. J. Uncertainty, Fuzziness, and Knowledge-Based Systems (2011-)
 • člen redakční rady Journal of Computer and System Sciences (2009-)
 • Senior Member IEEE
 • člen ACM (Association for Computing Machinery), AMS (American Mathematical Society)
 • člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci (2004-2007, 2010-2013, 2013-), člen Vědecké rady FEI VŠB–TU Ostrava (2002-2006, 2010-2012)
 • člen panelu P202 Informatika GAČR (2009-2013, předseda panelu 2011-2013)
 • člen programových výborů mezinárodních konferencí

Granty

 • 1992–1993 – studijní stipendium, Universität Bern (Švýcarsko), teoretická informatika, 10 měsíců
 • 1997 – výzkumný pobyt, program Aktion, Johannes Kepler Universität, Linz (Rakousko), fuzzy logika, 3 měsíce
 • 1999–2000 – postdoc fellowship, State University of New York at Binghamton, Binghamton, NY, USA, fuzzy logika, 12 měsíců
 • 2000 – NATO Advanced Fellowship, USA, „Model theory for fuzzy logic in the foundations of soft computing“, 9 měsíců
 • 1999–2001 – GAČR 201/99/P060. „Konceptuální svazy a konceptuální analýza dat ve fuzzy logice“, 3 roky, hlavní řešitel.
 • 2002–2004 – GAČR 201/02/P076. „Konceptuální svazy nad fuzzy a neurčitými daty: související struktury a matematické základy analýzy dat“ (Concept lattices over fuzzy and indeterminate data: related structures and mathematical foudations of data analysis), 3 roky, hlavní řešitel.
 • 2003–2005 – GA AV ČR B1137301. „Relační systémy v podmínkách výgnosti a nejistoty: matematické základy pro aplikace“ (Relational systems in presence vagueness and uncertainty: foundations for applications), 3 roky, hlavní řešitel.
 • 2004–2008 – GA AV ČR 1ET101370417. „Hierarchická analýza složitých dat“ (Hierarchical analysis of complex data), 4.5 roku, , hlavní řešitel, spoluřešitel S. Opichal, PIKE Electronic, s.r.o.
 • 2005–2007 – GAČR 201/05/0079. Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace (Formal concept analysis of indeterminate and large data: theory, methods, and applications), 3 roky, hlavní řešitel, spoluřešitelé V. Snášel, FEI VŠT-TU Ostrava, D. Húsek, Ústav informatiky AV ČR Praha, H. Řezanková, FIS VŠE Praha.
 • 2006–2007 - Kontakt reg. č. 1–206–33. Algebraic, logical and computational aspects of fuzzy relational modelling paradigms, 2 roky, hlavní řešitel v ČR, hlavní řešitel v Belgii B. De Baets, University of Ghent.
 • 2010–2012 - GAČR 103/10/1056. Konceptuální zpracování nejistých a rozsáhlých dat a znalostí, 3 roky, hlavní řešitel.
 • 2010–2012 - GAČR 202/10/0262. Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost, 3 roky, hlavní řešitel, spoluřešitelé D. Húsek, Ústav informatiky AV ČR Praha, H. Řezanková, FIS VŠE Praha.

Akademické aktivity

 • zvané plenární přednášky na konferencích a univerzitách
 • recenzent Mathematical Reviews (cca 50 recenzí)
 • vyžádané recenze pro mezinárodní časopisy a konference (cca 80 recenzí)

 prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

Konzultační hodiny

Konzultace dohodou nebo:

Čtvrtek 10:00 - 11:00