Katedra informatiky - prijimaci rizeni

Přijímací řízení v roce 2019


Podrobné informace k přijímacímu řízení (termíny, přihláška) jsou k nalezení na stránkách Přírodovědecké fakulty UP.

Bakalářské studium

Programy Informatika, Aplikovaná informatika (prezenční studium)

Přijímací zkoušky se budou konat v prostorách PřF UP v Olomouci, datum bude zavčas zveřejněno. Cílem přijímacích zkoušek je ověřit zájem uchazeče o studium informatiky a jeho předpoklady pro studium. Zkouška bude písemná a bude obsahovat 10 jednoduchých otázek pokrývajících základní středoškolské učivo matematiky. U každé otázky bude mít uchazeč na výběr ze čtyř možností, správná bude právě jedna z nich.

Vzorová přijímací zkouška pro rok 2019.

Prominutí přijímacích zkoušek je možné u uchazečů, kteří splňují aspoň jednu z následujících podmínek:
  • průměr známek na střední škole z matematiky <= 2,
  • NSZ OSP Z nebo NSZ M aspoň 65. percentil,
  • úspěšný řešitel krajského kola olympiády M (včetně kategorie P) nebo F,
  • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky.

Další informace o přijímacím řízení je možné najít na stránkách Přírodovědecké fakulty UP.

Program Aplikovaná informatika (kombinované studium)

V roce 2019 se přijímací zkoušky nebudou konat, zájemci budou přijati na základě správně podané elektronické přihlášky (stačí zkrácená verze) a zaplaceného administrativního poplatku.

Program Informatika pro vzdělávání (prezenční studium)

V roce 2019 se přijímací zkoušky nebudou konat, zájemci budou přijati na základě správně podané elektronické přihlášky (stačí zkrácená verze) a zaplaceného administrativního poplatku.

Bioinformatika (prezenční studium)

Uchazeči vykonají přijímací zkoušku z matematiky v rozsahu vyučovaném na gymnáziích. Přijímací zkouška z matematiky bude písemná. Přijímací zkouška dále zahrnuje chemii a biologii v rozsahu vyučovaném na gymnáziích. Zkouška z biologie i chemie bude realizována formou jednoho písemného testu, u chemické části včetně ověření znalostí z chemického názvosloví, základních chemických výpočtů a znalostí základních pojmů a principů biochemie.

Prominutí přijímací zkoušky je možné u uchazečů, kteří splňují:
  1. kritérium - umístění do 3. místa v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole středoškolských soutěží z předmětů přijímací zkoušky (M, Bi, Ch); tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci za předměty matematika, chemie a biologie <=2,00.
  2. kritérium - výborné studijní výsledky (průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ <=1,50). Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze SŠ za poslední čtyři ročníky.

Navazující magisterské studium

Programy Informatika a Aplikovaná informatika

Na základě údajů uvedených v přihlášce ke studiu, zejména na základě uchazečem absolvovaného studijního programu, fakulta rozhodne, zda má uchazeč dostatečný základ a předpoklady ke studiu v magisterské etapě programu informatika. Pokud ano, uchazeč je přijat bez přijímacích zkoušek. Pokud ne, uchazeč je pozván k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška sestává z ústní zkoušky z informatiky. Otázky vycházejí z okruhů pro ústní část státní zkoušky příslušného programu. Student musí prokázat, že má přehled o zkoušených oblastech.

Doktorské studium

Program Informatika

Informace o přijímacím řízení jsou na stránkách doktorského studia Přírodovědecké fakulty UP.


Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 08.02.2019, 15:19:22