Katedra informatiky - prijimaci rizeni

Přijímací řízení v roce 2016


Podrobné informace k přijímacímu řízení (termíny, přihláška) jsou k nalezení na stránkách Přírodovědecké fakulty UP.

Bakalářské studium

Obory Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

V roce 2016 se přijímací zkoušky nebudou konat, zájemci budou přijati na základě správně podané elektronické přihlášky (stačí zkrácená verze) a zaplaceného administrativního poplatku. Pro tyto obory není letos třeba zasílat žádost o prominutí přijímací zkoušky.

Bioinformatika

Uchazeči vykonají přijímací zkoušku z matematiky v rozsahu vyučovaném na gymnáziích. Přijímací zkouška z matematiky bude písemná. Přijímací zkouška dále zahrnuje chemii a biologii v rozsahu vyučovaném na gymnáziích. Zkouška z biologie i chemie bude realizována formou jednoho písemného testu, u chemické části včetně ověření znalostí z chemického názvosloví, základních chemických výpočtů a znalostí základních pojmů a principů biochemie.

Prominutí přijímací zkoušky je možné u uchazečů, kteří splňují:

  1. kritérium - umístění do 3. místa v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole středoškolských soutěží z předmětů přijímací zkoušky (M, Bi, Ch); tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci za předměty matematika, chemie a biologie <=2,00.
  2. kritérium - výborné studijní výsledky (průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ <=1,50). Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze SŠ za poslední čtyři ročníky.

Navazující magisterské studium

Obory Informatika a Aplikovaná informatika

Na základě údajů uvedených v přihlášce ke studiu, zejména na základě uchazečem absolvovaného studijního oboru, fakulta rozhodne, zda uchazeč má dostatečný základ a předpoklady ke studiu v magisterské etapě oboru informatika. Pokud ano, uchazeč je přijat bez přijímacích zkoušek. Pokud ne, uchazeč je pozván k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška sestává z ústní zkoušky z informatiky. Otázky vycházejí z okruhů pro ústní část státní zkoušky bakalářského oboru 1801R001 Informatika. Student musí prokázat, že má přehled o zkoušených oblastech. V roce 2016 bude vypsáno druhé kolo přijímacích zkoušek (podmínky pro přijetí budou stejné jako v prvním kole).

Doktorské studium

Obor Informatika

Informace o přijímacím řízení jsou na stránkách doktorského studia Přírodovědecké fakulty UP.


Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 08.06.2016, 12:56:32