Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Bakalářská práce


Zadávání, odevzdávání a obhajoba bakalářské práce se řídí dokumenty Pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací a Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci a Rigorózního řádu UP v Olomouci.

Témata bakalářských prací


Eduard Bartl

Kryptografické hashovací funkce
Jakub Korčák  |  Určeno pro obory: Všechny

Úkolem diplomanta je nastudovat problematiku hashovacích funkcí využívaných v kryptografii včetně metod jejich prolamování. Vybrané hashovací funkce naprogramuje.

Obrazová analýza biologických vzorků
Peter Pálka  |  Určeno pro obory: Všechny

Student naprogramuje aplikaci, která bude zpracovávat snímek detekčního papírku. Snímek bude získán mobilním zařízením. Výsledkem zpracování bude zjištění přítomnosti daných látek ve zkoumaném vzorku.

Webový klient IS NEWSPED (spolupráce s OLTIS Group a.s.)
Jiří Škoda  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je analýza, návrh a vlastní implementace webového klienta IS NEWSPED (aplikace desktop, systém je řešený tříúrovňovou architekturou). Diplomant při zpracování prokáže schopnost analytického myšlení, návrhu v UML a programování v ASP.NET MVC (C#). Diplomová práce bude obsahovat následující části: 1. Analýza aktuálního stavu a obecný popis možného řešení na straně IS NEWSPED a webového klienta. 2. Návrh webového klienta a rozhraní na straně IS NEWSPED. Návrh bude provedený primárně prostřednictvím UML diagramů. 3. Programování webového klienta IS NEWSPED v architektuře ASP.NET MVC (C#).

Konverze HTML do PDF a “Microsoft Office XML” (spolupráce s OLTIS Group a.s.)
Ondřej Kábrt  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je řešení poměrně rozšířeného požadavku uživatelů informačních systémů na možnost práce s webovými prezentacemi v různých formátech a nástrojích, v tomto případě tedy PDF a ve formátu kompatibilním s MS Excelem. Jelikož každý formát má svá omezení, diplomant nejprve stanoví základní sadu HTML tagů, stylů a omezení, pomocí kterých lze vytvořit webovou prezentaci (typicky např. sestavu - tabulky čísel a textových hodnot, zápatí, záhlaví atd.) a zároveň je takový HTML kód konvertovatelný do PDF a Microsoft Office XML. Pro tuto sadu poté vyvine konverzní aplikaci, která vygeneruje z HTML kódu graficky identické dokumenty.

Korekce složek barevných prostorů s využitím trojrozměrné interpolace (spolupráce s Quadient s.r.o.)
Jiří Palacký  |  Určeno pro obory: Všechny

Diplomant nejprve popíše možnosti, jak neekvidistantní data převést na ekvidistantní. Dále se bude zabývat trojrozměrnými interpolační algoritmy (se zaměřením se na trikubickou interpolaci). Vytvoří koncept pro normalizaci vstupních dat a dále implementuje vybrané interpolační algoritmy v .NET nebo v Kotlin. Na testovacích datech diplomant ověří normalizaci a výpočet libovolného bodu v barevném prostoru.

Analýza a implementace filtru pro GNOME Photos
Michaela Siekelová  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem je analyzovat filtr pro aplikaci GNOME Photos a vytvořit jeho implementaci.

GUI rozhraní pro počítačové hry
Patrik Kraif  |  Určeno pro obory: Všechny

Diplomant nastuduje problematiku uživatelských rozhraní a zaměří se na použitelnost v počítačových hrách. Na základě těchto informací vybuduje čisté multiplatformní API, které bude obsahovat zejména funkcionalitu okenního manažeru - umístění oken a widgetů, efekty s okny, optimalizace vykreslování, zachytávání vstupu z klávesnice a myši. Funkcionalita okenního manažeru nesmí překážet požadavkům her. Dále implementuje základní prvky GUI tj. kurzor, vykreslovací plochu a naváže pokročilejšími widgety. Jmenovitě bude implementováno tlačítko, checkbox, radiobutton, ikona, statický text, vstupní widget pro text, scrollbar a další dle úvahy studenta. Student dále implementuje systém zasílání zpráv widgetům a jejich ošetření. Vzhled i rozmístění grafických prvků bude editovatelné pomocí textového formátu, který si student sám zvolí. Funkčnost svého API student předvede na jednoduché hře. Vybudované API přehledně a dokonale zdokumentuje.

Radek Janoštík

Mobilní aplikace pro promotéry elektroniky a jejich koordinátory
Kamil Kotlář  |  Určeno pro obory: Všechny

Vytvořit mobilní aplikaci zajišťující kontrolu koordinátora nad promotéry, zjednodušení odvodu prodejů, tvorby směn, statistiky, hromadnou komunikaci a jiné. Aplikace bude mít také serverovou část, kde bude uložena databáze produktů promované značky, seznam promotérů s městy, směny promotérů, prodané produkty a podobně.

Databáze omezených tanečních figur WDSF s generátorem tanečních sestav
Jakub Komárek  |  Určeno pro obory: Všechny

Miroslav Kolařík

Grafický nástroj pro podporu sazby jednoduchých obrázků
Karolína Zemenová  |  Určeno pro obory: Všechny

Student vytvoří grafický editor, pomocí kterého bude možné vytvářet jednoduché obrázky sestávající ze základních geometrických tvarů (elipsa, obdélník, trojúhelník), úseček, šipek a různých textových popisků. Vytvořené obrázky půjde exportovat do LaTeXového prostředí picture, do pdf nebo jako bitmapu. Je zamýšleno, aby výsledná bakalářská práce dobře posloužila některým zájemcům zvyklým tvořit do odborných článků jednoduché obrázky (např. svazy) v LaTeXovém prostředí picture.

Program na podporu výuky lineární algebry
Jan Horký  |  Určeno pro obory: Všechny

Bude vytvořen program na podporu výuky lineární algebry. Program bude umět simulovat chod výpočtu základních maticových operací. Dokáže určit vlastnosti matic (např. hodnost, determinant) a vypočítat inverzní matici (pokud existuje). Bude umět počítat soustavy lineárních rovnic a demonstrovat výpočty související s vektorovými prostory, jako je lineární (ne)závislost vektorů, nalezení báze, homomorfizmy vektorových prostorů a transformace souřadnic od báze k bázi vektorového prostoru. Součástí práce bude výukový text o výše zmíněných pojmech.

Zjednodušování axiomatických systémů
Určeno pro obory: Všechny

Student vytvoří aplikaci na zjednodušování axiomatických systémů zadaných identitami. Aplikace bude umět nalézt redundantní axiomy odvozením z ostatních axiomů a tedy bude umět odvozovat dané identity z jiných identit (samozřejmě pokud to čas a paměť dovolí). Aplikace by dále mohla umět ověřovat nezávislost daných axiomů hledáním modelů splňujících všechny axiomy daného axiomatického systému kromě jednoho. Kroky ověřování aplikace a rovněž modely budou uživateli zpřístupněny v přehledné formě s možností exportu.

Program na podporu výuky
Určeno pro obory: Informatika pro vzdělávání

Téma určeno zejména studentům oboru Informatika pro vzdělávání. Po vzájemné dohodě si student vybere téma související s informatikou, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu). Příklady témat: binární relace, algebraické struktury, teorie svazů, predikátová logika, kvantová kryptografie, fraktály, šifrování, ...

Hra života
Jozef Meričko  |  Určeno pro obory: Všechny

Student souhrnně pojedná o Hře života. Uvede stručně i souvislosti a aplikace v biologii. Poté připraví aplikaci, kde si bude moci uživatel definovat vlastní pravidla a zkoušet/zkoumat jejich vývoj v čase. Aplikace bude schopna pracovat i se stupni pravděpodobnosti (např. 0,4) a s více barvami počátečních buněk (např. zelená, červená, modrá).

Transpoziční šifry
Medard Kuřimský  |  Určeno pro obory: Všechny

Bakalářská práce se zaměří na transpoziční šifry. V textové části student stručně popíše dějiny kryptologie a poté představí různé transpoziční šifrovací systémy a práci s nimi (šifrování, dešifrování). Důkladně popsány budou převážně klasické šifry např.: Jednoduchá transpozice, Fleissnerova otočná mřížka, Myszkowskiho transpozice, šifra Rail Fence, šifra Route a šifra ÜBCHI. Praktická část se bude věnovat vytvoření programu, který bude schopen zadaný text vybraným způsobem zašifrovat. Program by měl být schopen v jisté míře provést i dešifrování zpráv. Student úspěšnost dešifrování řádně otestuje a výsledky shrne.

Vybrané vyhledávací stromy
Filip Škoda  |  Určeno pro obory: Všechny

Bakalářská práce bude obsahovat popis datových struktur a operací (vyhledání, přidání, odebrání, rotace, balancování) vybraných vyhledávacích a samovyvažovacích binárních stromů. Součástí práce bude i grafická demonstrace rotací a balancování některých stromů. Vybrané typy stromů: Splay tree, WAVL tree, AA tree, B+tree, B-tree, Fusion tree, T-tree a Scapegoat tree.

Algoritmy na porovnávání otisků prstů
Aleš Kala  |  Určeno pro obory: Všechny

Student se seznámí s problematikou porovnávání otisků prstů a implementuje dva algoritmy porovnávání otisků prstů. Implementované algoritmy otestuje, zjistí jejich úspěšnost a popíše jejich výhody a nevýhody.

Hra Galaxy Trucker
Patrik Ježek  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je implementace síťové verze deskové hry Galaxy Trucker. Student vytvoří serverovou aplikaci, která na straně klienta graficky zobrazí aktuální stav hry s ovládacími prvky. Dle pravidel hry, budou dvě až čtyři klientské strany odesílat tahy na server, kde budou synchronizovány.

Expertní systém v PROLOGu
Denisa Nováková Andrýsková  |  Určeno pro obory: Všechny

Student se naučí programovací jazyk PROLOG a seznámí se s expertními systémy. Poté v PROLOGu naprogramuje vlastní expertní systém, který bude poskytovat expertízu v oblasti grafologické analýzy. V textové části student pojedná o PROLOGu, o expertních systémech a o nově vytvořeném expertním systému (včetně jeho výhod a nevýhod).

Vizualizace činnosti fuzzy regulátoru
Alena Svobodová  |  Určeno pro obory: Všechny

Bakalářská práce se zaměří na fuzzy logiku, zejména na fuzzy regulátor. V textové části studentka pojedná o tom, co je a k čemu slouží fuzzy regulátor. Dále popíše aplikaci fuzzy regulátoru v různých odvětvích. Součástí práce bude aplikace simulující činnost fuzzy regulátoru, která znázorní fáze fuzzifikace, interference a defuzzifikace s cílem přiblížit vnitřní fungování fuzzy regulátoru.

Enigma
Určeno pro obory: Všechny

Student popíše šifrovací stroj Enigma, podrobněji zejména části související s informatikou. Dále se zaměří na popis slabin Enigmy a navrhne jejich odstranění/vylepšení tak, aby vznikla silnější šifra založená na podobných principech jako Enigma. Vylepšení vtělí do uživatelsky přívětivé grafické podoby, kterou bude možno v praxi využívat.

3D tisk zajímavých matematických modelů
Určeno pro obory: Všechny

Konkrétní podoba zadání vznikne až po dohodě se studentem. V rámci práce je možno využít katederní 3D tiskárnu.

Program na přehrávání notového zápisu
Petr Němeček  |  Určeno pro obory: Všechny

- Program bude schopen přehrát jednoduchý notový zápis. - Program bude obsahovat možnost zvolit tempo přehrávání. - Pro rozpoznávání notového zápisu programem bude užito algoritmů rozpoznávání schémat v obraze. - Program bude sestaven pro zařízení s operačním systémem Android. - Fotokopii notového zápisu pro přehrání bude možné pořídit vestavěnou kamerou zařízení.

Hra Replacement puzzle
Filip Tůma  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit aplikaci simulující logickou hru Replacement puzzle. Hra by měla dávat možnost vygenerovat nové hry dle obtížnosti (počet znaků/tahů), dále ukládání hraných her do databáze a jejich následné znovuspuštění. Bude se jednat o WPF aplikaci v jazyce C#.

Petr Krajča

Analýza malware
Tomáš Orlík  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je analyzovat chování vybraného viru/trojského koně, zjistit jeho chování a popsat prostředky použité při analýze.

Herní engine a editor pro logické hry
Richard Havel  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce ja navrhnout a vytvořit herní engine s editorem scén pro logické hry typu Sokoban, Fish Fillets, Flappy, příp. Boulder Dash nebo Bomberman.

Kontextově citlivé doplňování pro ViM
Libor Polášek  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit rozšíření pro textový editor ViM, které zkvalitní automatickou nápovědu slov na základě historie editovaných dokumentů.

Emailový klient pro prohlížeč Otter
Jan Čulík  |  Určeno pro obory: Všechny

Dotazování nad daty z OpenStreetMap
Tomáš Benek  |  Určeno pro obory: Všechny

Deklarativní tvorba diagramů
Zuzana Beigerová  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit snadno použitelný deklarativní jazyk pro tvorbu diagramů a nástroj, který bude generovat výsledné diagramy v nejběžnějších grafických formátech.

Aplikace pro tvorbu časosběrných filmů
Tomáš Ďurďa  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit grafickou aplikaci pro operační systém Linux, která zjednoduší tvorbu časosběrných videozáznamů. Mezi požadované funkce patří korekce posunutí snímku, aplikace základních filtrů na vybrané snímky, přidání zvukové stopy nebo doplnění textových informací do záběru.

Skicák
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit program pro pohodlné vytváření skic a náčrtků. Vedle obvyklých nástrojů kopírujících chování tužky nebo štětce by program měl nabízet funkce jako je automatické vyhlazování křivek, uzavírání tvarů, rovnoměrný tah nebo dorovnání úhlu.

Herní engine pro plošinové hry
Jiří Hausner  |  Určeno pro obory: Všechny

Informační systém pro kadeřnictví
Petr Malečík  |  Určeno pro obory: Všechny

Michal Krupka

Demonstrace OpenGL
Zdeněk Bartal  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce bude napsat v Common Lispu (LispWorks) program, který bude sloužit k demonstraci možností 3D počítačové grafiky studentům středních škol. Důraz bude kladen na jednoduchost a rychlost předvedení základních funkcí. Součástí práce bude skriptovací jazyk, ve kterém bude napsána jednoduchá aplikace (např. hra).

Databáze snů
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Student napíše aplikaci pro uživatele, kteří pracují na řešení psychických problémů nebo rozvoji osobnosti pomocí analýzy snů. Práce bude zaměřena zejména na analytickou psychologii, tj. jungovský a jungiánský přístup. Aplikace by měla usnadnit obvyklé činnosti při analýze snu jako je např.: hledání souvislostí snu s prožitými událostmi; určení důležitých symbolů a jejich výskytu ve snech, sledování jejich vývoje v sérii snů; kreslení snových výjevů; vytváření geografie snového světa, její časový vývoj a napojení na jednotlivé sny. Aplikace v žádném případě nebude nahrazovat práci, kterou musí uživatel vykonat sám; nebude tedy např. sny vykládat. U studenta se předpokládá živý zájem o problematiku a tvůrčí přístup, opřený zejména o práci s vlastními sny.

3D tisk
Václav Hlavinka  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit v prostředí LispWorks inteligentní editor návrhů modelů pro 3D tisk. Hlavní důraz při tvorbě aplikace bude kladen na jednoduchost a pohodlnost práce. Editor bude pracovat se základním formátem souborů STL, případně 3MF. Textová část práce bude obsahovat teoretický úvod k 3D tisku a uživatelskou a programátorskopu dokumentaci.

Genetické algoritmy
David Hrůza  |  Určeno pro obory: Všechny

Diplomant nastuduje a v práci popíše základní principy genetických algoritmů. Vytvoří implementaci genetických algoritmů použitelnou na standardní úlohy. Dále implementaci rozšíří na oblast genetického programování, kde se zaměří na studium možností vhodné reprezentace programů, např. pomocí stromů, lambda kalkulu či jiné kombinátorové logiky. Součástí práce budou příklady.

Objekty bez tříd a dědičnosti
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Ve spolupráci s vedoucím student navrhne a implementuje objektově orientovaný jazyk bez tříd a explicitní dědičnosti využívající základních poznatků formální konceptuální analýzy.

Tomáš Masopust

Zvol si téma
Určeno pro obory: Všechny

V případě zájmu pracovat pod mým vedením na tématech z oblasti automatů, Petriho sítí, kyber-fyzikálních či diskrtétních systémů mě neváhejte kontaktovat. Téma se vždy najde.

libFAUDES
Určeno pro obory: Všechny

libFAUDES je C++ knihovna pro reprezentaci a práci se systémy s diskrétními událostmi (současná podpora zahrnuji konečné, zásobníkové a hybridní systémy). Knihovna je doprovázena skriptovacím nástrojem luafaudes založeném na jazyku lua a grafickým uživatelským rozhraním DESTool. Student se seznámí s knihovnou libFAUDES a nástroji luafaudes a DESTool a bude demonstrovat možnosti programování v těchto nástrojích. Knihovnu je možné rozšiřovat pomocí plug-inů. Student se seznámí s tvorbou plug-inů v C++ pomocí implementace takového plug-inu pro libFAUDES (téma plug-inu bude dohodnuto). Student se dále naučí používat skriptovací jazyk lua a nástroje SWIG a Doxygen.

Detekovatelnost v systémech s diskrétními událostmi
Určeno pro obory: Všechny

Diskrétní systémy jsou systémy modelované pomocí různých typů automatů či Petriho sítí. Student nastuduje detekovatelnost diskrétních systémů a naimplementuje vybrané verifikační algoritmy.

Opacita v systémech s diskrétními událostmi
Určeno pro obory: Všechny

Diskrétní systémy jsou systémy modelované pomocí různých typů automatů či Petriho sítí. Student nastuduje opacitu diskrétních systémů a naimplementuje vybrané verifikační algoritmy.

Algoritmy pro po částech testovatelné jazyky
Určeno pro obory: Všechny

Regulární jazyk je po částech testovatelný pokud jeho minimální konečný automat splňuje jisté podmínky. Student nastuduje a naimplementuje dva základní algoritmy pro rozhodování po částech testovatelnosti regulárního jazyka a porovná jejich praktické chování.

Stanislav Opichal

Zpracování velkého objemu dat použitím technologie Hadoop
Určeno pro obory: Všechny

Tématem diplomové práce je zpracování velkého objemu dat, pro který se vžil termín Big Data. Diplomant by měl identifikovat technologické výzvy při zpracování velkého objemu dat, popsat nástroje a postupy , které lze pro zpracování použít, především pak Open Source nástroj Hadoop. Popsat přístupové mechanizmy pro zápis a vyhledávání strukturovaných a nestrukturovaných dat a porovnat je s mechanizmy používanými v tradičních relačních databází jako je SQL. Součástí práce by měla být i demonstrační aplikace.

Integrace aplikací nástroji Open Source
Určeno pro obory: Všechny

Tématem diplomové práce je integrace aplikací pomocí Open Source nástrojů jako je Apache Camel, Apache CXF, ApacheMQ, Apache Karaf. Diplomant by měl posat, jak pomocí těchto nástrojů implementovat správně integrační patterny jako je publish-subscribe, request-reply, služby SOAP a RESTFul, datové a protokolové adaptéry a orchestrace služeb. Součástí diplomové práce by měla být i modelová ukázka orchestrace zpracování souboru, dat v relační databázi a volání služby SOAP nebio REST.

Petr Osička

Editor Booleovských obvodů
Jiří Zapletal  |  Určeno pro obory: Všechny

Implementační práce. Student naprogramuje visuální editor obvodů složených z bran počítajících logické funkce. Součástí editoru budou i funkce související s výpočtem navrženého obvodu.

Počítačový šach pomocí Monte Carlo metod
Adam Ožana  |  Určeno pro obory: Všechny

Student nastuduje Monte Carlo metody a jejich použití v šachu (zejména UTC algoritmus). Implementuje počítačového hráče využívajícího Monte Carlo metod a experimentálně ověří jeho výkon.

Implementace aproximačního schématu pro problém obchodního cestujícího
Michal Býček  |  Určeno pro obory: Všechny

Existence aproximačního schématu pro problém obchodního cestujícího je jeden z výrazných výsledků teoretické informatiky v posledních letech. Cílem práce je implementovat aproximační schéma a některé další algoritmy pro obchodního cestujícícho a provést experimentální porovnání.

Automatické generování protistresových omalovánek
Kateřina Měchurová  |  Určeno pro obory: Všechny

Student navrhne a implementuje program, který bude automaticky generovat obrázky použitelné jako antistresové omalovánky. Předpokládá se ochota vymýšlet nové věci a experimentovat.

Jednoduchá hra s procedurálně generovaným obsahem
Serhiy Kudryashov  |  Určeno pro obory: Všechny

Student navrhne a implementuje hru s jednoduchým grafickým obsahem vhodného žánru. Jádro práce bude spočívat v procedurálním generování obsahu pro tuto hru.

Agregátor receptů z webových kuchařek
Adam Rajčan  |  Určeno pro obory: Všechny

Student implementuje program/webový program, který na základě zadaných informací (např. ingrediencí, oblíbenosti apod.), prohledá vybrané webové kuchařky a najde tam vhodné recepty.

Algoritmická hra pro děti
Tomáš Zálešák  |  Určeno pro obory: Všechny

Student navrhne a implementuje algoritmickou hru pro děti. Děti by měli vytvářet algoritmus graficky, nikoliv psaním kódu. Cílem algoritmu může být vyřešit nějakou hádanku apod. Předpokládá se schopnost vytvořit intuitivní uživatelské rozhraní, včetně grafických prvků.

Karetní hra Šnops
Filip Lokoč  |  Určeno pro obory: Všechny

Student implementuje karetní hru Šnops. Program by měl umožňovat hru po síti i hru proti počítačovému hráči.

RAD nástroj pro návrh textového uživateského rozhraní
Petr Ospalý  |  Určeno pro obory: Všechny

Jan Outrata

Editor svazů s rozšířenou visualizací svazu
Určeno pro obory: Všechny

Práce bude spočívat v rozšíření grafické aplikace pro visualizaci (Hasseova diagramu) svazů JLatVis napsané v Javě o podporu editace svazu a podle dohody další možnosti zobrazení svazů jako např. vyznačení části svazu, uložení stylů zobrazení svazu ve formě profilů, (univerzální) grafické nastavení metod pro vytvoření diagramu svazu, současné zobrazení více svazů spolu se vztahy mezi prvky (nebo množinami prvků) různých svazů aj.

Řešení pro důvěryhodné online testy
Eduard Janský  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je navrhnout a vytvořit řešení pro maximálně zabezpečené a důvěryhodné elektronické vypracování online testů a písemných prací. Řešení bude vedle standardní autentizace uživatele a zabezpečení síťové komunikace spočívat zejména v konfiguraci zvoleného operačního systému, příp. i aplikace s testem (např. webový prohlížeč), zahrnující zamezení opuštění aplikace s testem, omezení síťové konektivity a dostupnosti dat na diskových médiích apod.

Visualizace DNS dotazu
Lukáš Sotorník  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvoření grafické aplikace přehledně a názorně zobrazující a demonstrující průběh zpracování DNS dotazu na předklad zadaného doménového jména na IP adresu a obráceně. Aplikace bude primárně sloužit jako výuková pomůcka při výuce počítačových sítí, ale bude ji možné použít i pro testování funkčnosti DNS na klientském počítači. Preferované je multiplatformní řešení.

Evidence domácího hospodářství
Jakub Vlach  |  Určeno pro obory: Všechny

Předmětem práce je vytvoření jednoduché desktopové aplikace pro finanční evidenci výdajů a příjmů plynoucích z domácího chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin. Evidováno bude maximum výdajů spojených s nákupem, ustájením či zasetím/zasazením, krmením či hnojením a ošetřováním až po porážku či sklizeň, a příjmů z prodeje zvířat a plodin, včetně prodeje produktů (ze) zvířat. Aplikace bude umožňovat také výpočet a přehledné zobrazení finanční bilance hospodářství v zadaném časovém rozmezí.

Hra typu adventura v budově fakulty
Ondřej Sikora  |  Určeno pro obory: Všechny

Student navrhne hru typu adventura pro jednoho nebo i více hráčů spočívající v řešení zábavnou formou různých hádanek a úkolů pro postup ve hře ke splnění cíle. Prostředím hry bude hlavní budova přírodovědecké fakulty, hádanky a úkoly by tedy měly být motivované školním a výzkumným prostředím. Následně student hru realizuje v 3D herním engine Unreal Engine 4. K tomu využije budovu fakulty již zpracovanou v tomto engine.

Interiéry budovy fakulty v Unreal Engine 4
Tomáš Pospíšil  |  Určeno pro obory: Všechny

Téma navazuje na téma 'Budova fakulty v Unreal Engine 4'. Náplní práce bude doplnění objektů (stoly, židle, skříně, přístroje, knihy apod.), vytvořených ve zvoleném modelovacím software (např. Blender), a dalších jednoduchých herních akcí (chybějící dveře, výtahy, světla, manipulace s objekty aj.) do místností budovy přírodovědecké fakulty již vytvořené v herním engine Unreal Engine 4. Cílem je vylepšení realizace „virtuální 3D prohlídky“ budovy v tomto engine, tj. volného pohybu (podle reality otexturovanými) vnitřními prostorami budovy. Textovou část práce bude tvořit tutoriál vytvoření modelů objektů ve zvolemém software a jejich použití v modelu budovy v Unreal Engine a tvorby akcí v Engine. Cílem práce opět není vytvoření hry (např. first person shooter), ale v rámci řešení může, podle možností, jednoduchá hra vzniknout.

Evidence běhu PC na učebnách
Karel Panchártek  |  Určeno pro obory: Všechny

Konzolové utility pro ovládání 3D tiskárny
Určeno pro obory: Všechny

Jan Tříska

IDE pro Common Lisp implementující nápady z IDE pro ostatní jazyky
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce je vytvořit Emacs mód založený na SLIME, který bude implementovat standardní funkčnost moderních IDE jako například inteligentní doplňování zobrazující docstring, funkce pro refaktorizaci kódu jako např. u clj-refactor a jednoduché generování projektů ve standardním formátu.

Bezpečná kompilace proprietárního softwaru
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem je navrhnout a implementovat v Common Lispu bezpečný komunikační kanál pro přesun zdrojových kódů ze serveru ke klientovi a jejich následná kompilace tak, aby k nim klient neměl přístup.

Komunitně udržovaná dokumentace pro Common Lisp
Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika

Cílem práce bude upravit Quickdoc server, který generuje dokumentaci pro Common Lisp knihovny ze zdrojových souborů. Je potřeba výslednou dokumentaci zpřehlednit, přidat možnost přidávat příklady použití či komentáře k jednotlivým funkcím či makrům jako je tomu např. u clojuredocs a dát možnost přidat další knihovny. Uživatelé by byli identifikováni na základě github účtu.

Martin Trnečka

Responzivní front-end framework
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit moderní responzivní a snadno použitelný front-end framework založený na Material designu.

Editor tabulek pro LaTeX
Určeno pro obory: Všechny

Cílem této práce je vytvořit tabulkový editor pro LaTeX. Program může být realizován jako klasická nebo webová aplikace.

Online prohlížeč formátů pro 3D tisk
Určeno pro obory: Všechny

Student nastuduje datové formáty využívané při 3D tisku a implementuje webový prohlížeč vybraného datového formátu.

Dětská chůvička pro Android
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro systém Android emulující funkci dětské chůvičky za pomocí dvou zařízení připojených do jedné wifi sítě.

Arnošt Večerka

Ovladače pro operační systém Windows
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je zpracovat dokumentaci popisující postupy návrhu ovladačů a sestavit jednoduchý ovladač.

Program pro elektroniku
Lukáš Brúder  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem je sestavit program pro zjišťování vlastností součástek, základní výpočty obvodů a poskytující schémata vybraných součástek a obvodů s nimi.

Program pro astronomy
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je sestavit aplikaci poskytující údaje pro astronomická pozorování.

Simulátor mikroprocesoru 8048
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je sestavení simulátoru pro 8-bitový mikroprocesor 8048.

Sekvenční diagramy
Jan Nerušil  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je sestavit aplikaci umožňující sestavování sekvenčních diagramů.

Vilém Vychodil

Podpora Tutorial D a Rel pro editor Emacs
Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je navrhnout a implementovat do textového editoru Emacs podporu pro pohodlnou interaktivní práci v dotazovacím jazyku Tutorial D a jeho implementaci Rel. Práce předpokládá ochotu naučit se programovat rozšíření editoru Emacs v Emacs LISPu.

Jiří Zacpal

Výuková aplikace Houby pro OS Android
Martin Doležel  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro poznávání hub pro osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.

Aplikace pro tvorbu a praktické užití denního plánování
Tomáš Pospíšil  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit aplikaci řešící denního plánování a special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Sociálně muziko-terapeutické aplikace pro hru na kytaru
Lubomír Žižka  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit aplikaci aplikacemi pro tzv. „finger style play“ pro kytaru a special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Aplikace pro trénink očního kontaktu
Martin Konvička  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit aplikaci využitelnou pro trénink očního kontaktu a obecně také se special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Docházkový systém pro ÚLB
Jan Hrabal  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která by umožňovala zaznamenávat docházku studentů na cvičení a semináře Ústavu lékařské biofyziky. Volitelně možnost vytvoření mobilní aplikace.

Evidence výkonů na klinikách LF UP
Aleš Dopita  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která by umožňovala zaznamenávat výkony studentů na klinikách LF UP, tzv. Logbook.

Mobilní aplikace Logbook pro LF UP
Petr Sychrava  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro OS Android a iOS, která by umožňovala zaznamenávat výkony studentů na klinikách LF UP, tzv. Logbook.

Aplikace pro získání dovedností v řešení různých sociálních situací
Michal Holý  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci využitelnou pro získání dovedností v řešení různých sociálních situací. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Aplikace pro rozvoj v časové orientaci
Ploner Peter  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro rozvoj v časové orientace. Aplikace by především měla sloužit ke zvýšení schopnosti orientovat se v čase v denní, týdenní, měsíční i roční struktuře (například, co a kdy budou klienti během dne dělat, kteří pracovníci budou daný den a případně další den v práci, co bude během dne na jídlo, kdy pojedou domů, kdy na výlet, do obchodu, kina, na koncert, do cukrárny... atp.). Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Aplikace pro získání dovedností v domácnosti
Zdeněk Stromšík  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci využitelnou pro získání dovedností v domáctnosti včetně obsluhy domácích spotřebičů. Aplikace by měla sloužit především k nácviku správných dovedností v postupech při provádění domácích prací, včetně správné obsluhy domácích spotřebičů. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Diář pro OS Android
Vladimír Vykoupil  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro OS Android, která by umožňovala uživateli vést osobní diář v prostředí OS Android.

Editor informací EXIF
Jan Čevela  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit editor, který by uměl pracovat s EXIF informacemi u fotografií. Aplikace by měla mít tyto základní funkce: • Načítání a zobrazování EXIF informací z fotografií. • Editace těchto informací pro jednotlivé fotografie. • Hromadná změna EXIF informací pro vybrané fotografie. • Filtrování a řazení fotografií na základě EXIF informací. • Export EXIF informací do souboru.

Didaktická pomůcka s využitím micro:bitu
Stanislav Kajtár  |  Určeno pro obory: Všechny

Cílem práce je vytvořit didaktickou pomůcku založenou na mikropočítači BBC micro:bit. Řešitel by měl navrhnou praktické použití micro:bitu, které by se dalo využít při výuce algoritmizace a programování na ZŠ a SŠ.