Petr Jančar

prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.


Funkce:profesor
Adresa:Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Pracovna:5.036
Telefon:585 634 701 (Katedra)
Fax:585 634 716 (Katedra)
E-mail:pj.jancar@gmail.com

Oblasti zájmu

 • teoretická informatika (teorie jazyků a automatů, teorie vyčíslitelnosti a složitosti, vybrané partie teorie algoritmů, matematická logika)
 • verifikace systémů, Petriho sítě

Odborný životopis

Vzdělání

 • 2008 - jmenování profesorem v oboru Informatika (VŠB-TU Ostrava)
 • 1996 - jmenování docentem v oboru Informatika (Fakulta informatiky MU v Brně)
 • 1989 - obhájení dizertační práce a získání vědecké hodnosti CSc. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dizertační práce Otázky rozhodnutelnosti dynamických vlastností Petriho sítí)
 • 1982 - získání titulu RNDr po absolvování MFF UK Praha, obor teoretická kybernetika a matematická informatika;

Předchozí zaměstnání

 • od 2017: profesor na katedře informatiky PřF UP v Olomouci
 • 1997-2017: profesor (do května 2008 docent) na katedře informatiky FEI VŠB-TU Ostrava
 • 1990-1997: docent (do února 1996 odborný asistent) na katedře informatiky a počítačů PřF Ostravské univerzity
 • 1987-1990: vědecký pracovník na geofyzikálním pracovišti Hornického ústavu ČSAV, Ostrava
 • 1983-1987: interní aspirant na katedře kybernetiky a informatiky MFF UK Praha

Členství

 • člen redakční rady časopisu Information and Computation (od 2015)
 • člen programových výborů mezinárodních konferencí
 • člen Vědecké rady Fakulty informatiky MU Brno (od 1999), člen Vědecké rady FEI VŠB–TU Ostrava (2000 - 2014) , člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci (od 2014)
 • člen panelu P202 Informatika GAČR (2013-2017, předseda panelu 2015-2017)

Granty

 • spoluřešitel projektu GAČR 18-11193S Algoritmy pro diskrétní systémy a hry s nekonečně mnoha stavy (FI MU, Brno, A. Kučera [řešitel], PřF UP Olomouc, P. Jančar [spoluřešitel]), 2018 - 2020
 • řešitel projektu GAČR 15-13784S Výpočetní složitost vybraných verifikačních problémů, 2015-2017
 • řešitel projektu GAČR P202-11-0340 Modelování a verifikace paralelních systémů, 2011-2014
 • 1993-2005: řešitel či spoluřešitel sedmi úspěšně řešených (tříletých) projektů GAČR, na PřF OU či FEI VŠB-TU, ve spolupráci s Fakultou informatiky MU v Brně či s MFF UK v Praze
 • účast na projektu Centrum aplikované kybernetiky na VŠB-TU Ostrava (MŠMT [2005-2011] a TAČR[2012-2019])
 • zahraniční pobyty podpořené specifickými granty (Techn. Univ. Muenchen, Německo 1995, 2007, Laboratory for Specification and Verification, ENS Cachan, Francie 1998, 2006, 2013, Univ. Uppsala, Švédsko 1998/99, 2001, 2004, University of Edinburgh, UK 1993, 1995)

 prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.

Konzultační hodiny

Konzultace e-mailem.