Pravděpodobnost a statistika RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.

Bude průběžně doplňováno o důležité informace.

Sledujte diskuzní skupinu KMI/PRST 2020.
 1. Úvod, základní pojmy pravděpodobnosti, kombinatorické problémy
 2. Nezávislost jevů, podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta
 3. Náhodná veličina: definice, klasifikace, vlastnosti
 4. Funkce náhodných veličin, náhodné vektory
 5. Samostudium: Střední hodnota, definice, vlastnosti, momenty a centrální momenty, rozptyl, směrodatná odchylka, medián
 6. Samostudium: Sdružené momenty a sdružené centrální momenty, kovariance, korelační koeficient, vlastnosti normálního rozdělení, Chebyshevova nerovnost
 7. Samostudium: Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti: alternativní, binomické, geometrické, hypergeometrické, Pascalovo, Poissonovo
 8. Samostudium: Spojité rozdělení pravděpodobnosti: rovnoměrné, exponencíální, normální rozdělení
 9. Samostudium: Podmíněná pravděpodobnost a očekávání, jevy s nulovou pravděpodobností
 10. Momentové vytvořující funkce, slabý a silný zákon velkých čísel, centrální limitní věta
 11. Stručný úvod do popisné a matematické statistiky
Literatura:
Robert B. Ash, Basic Probability Theory, Dover Publications, Inc., 2008.
Sheldon Ross, A First Course in Probability, Pearson, 2014
Jan Slovák, Martin Panák, Michal Bulant a kolektiv, Matematika drsně a svižně, MU Brno, 2013
Správce stránky: Tomáš Masopust